งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นายคันฉัตร ตันเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นายคันฉัตร ตันเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นายคันฉัตร ตันเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ สภาพทั่วไป : 1.1 ที่ตั้งและพื้นที่ กลุ่มจังหวัดตั้งอยู่บริเวณชุดดินแอ่งโคราช มีพื้นที่ 32,274 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ล้านไร่ (แยกเป็นจังหวัดอุบลราชธานี 16,112 ตารางกิโลเมตร ศรีสะเกษ 8, ตารางกิโลเมตร ยโสธร 4, ตารางกิโลเมตร และอำนาจเจริญ3, ตารางกิโลเมตร) - เป็นพื้นที่การเกษตร รวม ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ของพื้นที่ทั้งหมด - และมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านคือ สปป.ลาว และราชอาณาจักรกัมพูช ประชากรและหน่วยการปกครอง - ประชากรโดยรวม จำนวน 4,082,620 คน( เเยกเป็นจังหวัดอุบลราชธานี 1,788,093 คน ศรีสะเกษ 1,440,388 ยโสธร 485,255 คน อำนาจเจริญ 368,934 คน) - หน่วยการปกครองในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค 4 จังหวัด 63 อำเภอ ตำบล 6,812 หมู่บ้าน(แยกเป็นจังหวัดอุบลราชธานี 25 อำเภอ ตำบล 2,699 หมู่บ้าน ศรีสะเกษ 22 อำเภอ 204 ตำบล 2,621 หมู่บ้าน ยโสธร 9 อำเภอ 78 ตำบล 885 หมู่บ้าน และอำนาจเจริญ 7 อำเภอ 56 ตำบล หมู่บ้าน) ส่วนราชการองค์กรปกครองท้องถิ่น จำนวน 628 แห่ง โดย นายคันฉัตร ตันเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 1

2 การบริหารราชการภาครัฐแนวใหม่ การบริหารราชการแผ่นดินแนวใหม่
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ การพัฒนาระบบราชการ - พัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพทันสมัย การปฎิรูประบบราชการ - ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม(ปี 2551) จำนวน 147,173 ล้านบาท เฉลี่ยต่อคนต่อปี จำนวน 32, บาท แยกเป็น - อุบลราชธานี มูลค่า GPP ปี 2550 (ราคาคงที่) 66,720 ล้านบาท - ศรีสะเกษ มูลค่า GPP ปี 2550 (ราคาคงที่) 49,254 ล้านบาท - ยโสธร มูลค่า GPP ปี 2550 (ราคาคงที่) 19,663 ล้านบาท -อำนาจเจริญ มูลค่า GPP ปี 2550 (ราคาคงที่) 11,566 ล้านบาท 1.3 ภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ปี 2550 จำนวน 147,173 ล้านบาท ( แยกเป็น จังหวัดอุบลราชธานี มูลค่า GPP 66,720 ล้านบาท ศรีสะเกษ มูลค่า 49,254 ล้านบาท ยโสธร มูลค่า 19,663 ล้านบาท อำนาจเจริญ มูลค่า 11,566 ล้านบาท ) และประชาชนในกลุ่มจังหวัดมีรายได้เฉลี่ย รวม 32, บาท/คน/ปี ( แยกเป็น จังหวัดอุบลราชธานี รายได้เฉลี่ย 36,3172 บาท /คน /ปี ศรีสะเกษ 32,157 บาท/ คน / ปี ยโสธร 32,243 บาท/ คน /ปี และอำนาจเจริญ 29,374 บาท/ คน /ปี) นำมาสู่ การบริหารราชการภาครัฐแนวใหม่ การบริหารราชการแผ่นดินแนวใหม่ 2

3 สภาพระบบราชการปัจจุบัน
ความเก่า ล้าสมัย ของระบบราชการ การทุจริต ประพฤติมิชอบ สภาพปัญหา ของระบบราชการ ความไม่ รับผิดชอบ ทุจริต ประพฤติ มิชอบ กำลังคน ไม่มีคุณภาพ การบริหาร แบบรวมศูนย์ อำนาจ ปัญหา ประสิทธิภาพ กฎ ระเบียบ เทคโนโลยี วิธีปฏิบัติงาน ไม่ทันสมัย มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม(ปี 2551) จำนวน 147,173 ล้านบาท เฉลี่ยต่อคนต่อปี จำนวน 32, บาท แยกเป็น - อุบลราชธานี มูลค่า GPP ปี 2550 (ราคาคงที่) 66,720 ล้านบาท - ศรีสะเกษ มูลค่า GPP ปี 2550 (ราคาคงที่) 49,254 ล้านบาท - ยโสธร มูลค่า GPP ปี 2550 (ราคาคงที่) 19,663 ล้านบาท -อำนาจเจริญ มูลค่า GPP ปี 2550 (ราคาคงที่) 11,566 ล้านบาท 1.3 ภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ปี 2550 จำนวน 147,173 ล้านบาท ( แยกเป็น จังหวัดอุบลราชธานี มูลค่า GPP 66,720 ล้านบาท ศรีสะเกษ มูลค่า 49,254 ล้านบาท ยโสธร มูลค่า 19,663 ล้านบาท อำนาจเจริญ มูลค่า 11,566 ล้านบาท ) และประชาชนในกลุ่มจังหวัดมีรายได้เฉลี่ย รวม 32, บาท/คน/ปี ( แยกเป็น จังหวัดอุบลราชธานี รายได้เฉลี่ย 36,3172 บาท /คน /ปี ศรีสะเกษ 32,157 บาท/ คน / ปี ยโสธร 32,243 บาท/ คน /ปี และอำนาจเจริญ 29,374 บาท/ คน /ปี) ทัศนคติ ค่านิยม แบบดั้งเดิม ค่าตอบแทน สวัสดิการไม่เหมาะสม 3

4 ความก้าวหน้าทาง เทคโนโลยี ความเข้มแข็ง ของภาคเอกชน
การปฎิรูประบบราชการ กระแสโลกาภิวัตน์ แรงผลักดัน การปฏิรูป ระบบราชการ ความก้าวหน้าทาง เทคโนโลยี วิกฤต เศรษฐกิจ ปี40/ปี50 การเข้าสู่ สังคมเรียนรู้ ความต้องการ มีส่วนร่วม ของประชาชน ความเข้มแข็ง ของภาคเอกชน รัฐธรรมนูญ/การเมือง 4

5 การบริหารภาครัฐแนวใหม่
ปรับบทบาทภารกิจและ กลยุทธ์โดยให้เอกชน และชุมชนมีส่วนร่วม การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ปรับวิธีการบริหารงาน ให้มีประสิทธิภาพ และเน้นผลงาน ปรับการบริหารงานให้เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ประสิทธิภาพ โปร่งใส 5

6 องค์ประกอบหลักของการบริหารภาครัฐแนวใหม่
การประชุมของ The Commonwealth Association For Public Administration and Management (CAPAM) ปี 1994 สรุปได้ว่า NPM ประกอบด้วย 1. การให้บริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชน 2. การลดการควบคุมจากส่วนกลาง และเพิ่มอิสระในการบริหาร ให้แก่หน่วยงาน 3. การกำหนดความต้องการ การวัดผลงาน และการให้รางวัลแก่ผลการดำเนินงาน ทั้งในระดับองค์การและระดับบุคคล 6

7 องค์ประกอบหลักของการบริหารภาครัฐแนวใหม่
(ต่อ) 4. การสร้างระบบสนับสนุนทั้งในด้านของบุคลากร (เช่น ระบบการ ฝึกอบรม ระบบค่าตอบแทน และระบบคุณธรรม) และเทคโนโลยี (เช่นระบบข้อมูลสารสนเทศ) เพื่อช่วยให้หน่วยงานสามารถ ทำงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ 5. การเปิดกว้างต่อแนวคิดในเรื่องการแข่งขัน ทั้งการแข่งขัน ระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง และระหว่างหน่วยงาน ของรัฐกับหน่วยงานของเอกชน ในขณะเดียวกัน ภาครัฐก็หันมาทบทวนตัวเองว่าสิ่งใดควรทำเอง และสิ่งใดควรปล่อยให้ภาคเอกชนทำ 7

8 *****************************
ขอบคุณ ***************************** 8


ดาวน์โหลด ppt โดย นายคันฉัตร ตันเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google