งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักประสานและติดตามนโยบาย ???

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักประสานและติดตามนโยบาย ???"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักประสานและติดตามนโยบาย ???
สำนักประสานและติดตามนโยบาย ???

2 ความเป็นมาของ สปต. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สลน. พ.ศ.๒๕๕๑
ข้อ ๒ (๓) : ให้ สลน. มีหน้าที่ ติดตาม และ รายงานผลการดำเนินงาน ตามนโยบายรัฐบาล รับฟังความคิดเห็นและการ ประสานการ ให้ความช่วยเหลือ ประชาชน ข้อ ๒ (๘) : ให้ สลน. มีหน้าที่เสนอความเห็น เพื่อการสั่งการของ นรม รอง นรม. และ รมต.นร. รวมทั้งช่วยอำนวยการการ จัดเตรียมข้อมูล ประเด็นการประชุมหารือ สุนทร พจน์ และการติดตามและประสานงาน สำนักประสานและติดตามนโยบาย สลน.

3 ลักษณะการติดตามนโยบาย/ข้อสั่งการ นรม. ในห้วงที่ผ่านมา
ติดตามคำสั่งการ นรม. ด้านนิติบัญญัติ/รัฐสภา สนม. การติดตามการสั่งการของ นรม. - รายงานผลการดำเนินงานของส่วนราชการซึ่ง นรม มีการสั่งการ - รายงานของผู้ตรวจ นร. สพล. การสั่งการของ นรม. ผ่านรายการ “ นรม. พบประชาชน” หรือ รายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” สนฆ. ติดตามคำสั่งการ นรม. ด้านนิติบัญญัติ/รัฐสภา สนม.

4 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดิน พ.ศ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งสำนัก เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ 190/2556 เรื่อง การจัดตั้งสำนักประสานและ ติดตามนโยบาย เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556

5 อำนาจหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป
- ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณของสำนัก - ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุของสำนัก - ดำเนินการเกี่ยวกับงานงบประมาณและการเงินของสำนัก - ดำเนินการอื่นตามที่ผู้อำนวยการสำนักมอบหมาย

6 กลุ่มประสานและติดตามนโยบาย 1
- ดำเนินการติดตาม เร่งรัด และประสานงานตามนโยบายเร่งด่วนและนโยบาย ทั่วไปของรัฐบาล - ดำเนินการประสานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและโครงการพิเศษ รัฐบาล - ดำเนินการประสานการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของคณะรัฐมนตรี ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ - ดำเนินการประสานและติดตามการดำเนินการตามแผนงานและโครงการของส่วน ราชการต่าง ๆ และข้อมูลอื่น ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน ตามนโยบายรัฐบาลในรอบปี - ดำเนินการรับผิดชอบงานคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี - ดำเนินการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

7 กลุ่มประสานและติดตามนโยบาย 2
- ดำเนินการประสานและติดตามการดำเนินการตามนโยบาย และการสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมในส่วนภูมิภาค - ดำเนินการจัดทำข้อมูลสำหรับนายกรัฐมนตรีเพื่อประกอบการเดินทางไปราชการ ต่างจังหวัด - ดำเนินการประสานและติดตามงานภาครัฐและเอกชน - ดำเนินการประสานและติดตามเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ ต่าง ๆ จากการเดินทางไปราชการต่างจังหวัดของนายกรัฐมนตรี

8 ดำเนินการประสานและติดตามการสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมายและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี - ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

9 สำนักประสานและติดตามนโยบาย
นางวิสุนี บุนนาค ผอ.สปต.

10 เจ้าหน้าที่สำนักประสานและติดตามนโยบาย

11 กลุ่มประสานและติดตามนโยบาย 1

12 กลุ่มประสานและติดตามนโยบาย 2

13 ช่วยราชการ

14 ฝ่ายบริหารทั่วไป

15 ภารกิจการดำเนินงาน การติดตามผลการดำเนินงานรัฐบาลยิ่งลักษณ์
คณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ติดตามการดำเนินการในภูมิภาค ติดตามสรุปการดำเนินงาน (รอบ 2 เดือน) ของ คสช. ตัวชี้วัดแผนโปร่งใส KPI คณะทำงานติดตามงานฝ่ายกิจการพิเศษ

16 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt สำนักประสานและติดตามนโยบาย ???

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google