งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ใส่ชื่อเรื่องงานวิจัย กะทัดรัด มีตัวแปรต้น ตัวแปรตาม อย่างชัดเจน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ใส่ชื่อเรื่องงานวิจัย กะทัดรัด มีตัวแปรต้น ตัวแปรตาม อย่างชัดเจน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ใส่ชื่อเรื่องงานวิจัย กะทัดรัด มีตัวแปรต้น ตัวแปรตาม อย่างชัดเจน
ชื่อ และ สกุล ผู้วิจัย

2 ที่มาและความสำคัญของปัญหา
ปัญหาที่ผู้วิจัยพบคืออะไร สาเหตุของปัญหาคืออะไร อาจจมีหลายประเด็นก็ได้ใส่เป็นข้อ ๆ ปัญหานี้สำคัญอย่างไร ให้เขียนเป็นหัวข้อสั้น ๆ ไม่ควรคัดลอกมากทั้งย่อหน้า ให้ระบุแหล่งที่มาด้วย ถ้านำมาจากที่อื่น สามารถใช้รูปภาพ หรือ แผนภูมิประกอบได้ อาจมีมากกว่า 1 สไลด์ได้ ถ้าข้อมูลมาก

3 วัตถุประสงค์การวิจัย
ใส่วัตถุประสงค์เป็นข้อ ๆ เรียงตามลำดับความสำคัญจากมาก ไปหาน้อย อาจมีข้อเดียว หรือมากกว่านั้นก็ได้ ผลการวิจัยจะต้องสรุปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ทุกข้อ

4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
ใส่ประโยชน์เป็นข้อ ๆ โดยทั่วไปควรระบุให้ได้อย่างน้อย 3 ข้อ คือ ประโยชน์สำหรับผู้เรียน ประโยชน์สำหรับผู้สอน ประโยชน์สำหรับวิทยาลัย

5 นวัตกรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหา
ระบุนวัตกรรมที่ต้องการใช้ ถ้าเป็นนวัตกรรมที่นำมาจากแหล่งอื่นให้ระบุแหล่งที่มาด้วย ทำไมเลือกใช้นวัตกรรมนี้ จะใช้นวัตกรรมนี้อย่างไร

6 สมมติฐานการวิจัย เขียนเป็นประโยคบอกเล่า เช่น ผู้เรียนกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุม สมมติฐานนี้เขียนเพื่อกำกับทิศทางการทำวิจัยไม่ให้หลงทาง

7 วิธีดำเนินการวิจัย ให้เขียนขั้นตอนการวิจัย เป็นข้อ ๆ เช่น
ให้เขียนขั้นตอนการวิจัย เป็นข้อ ๆ เช่น จัดทำและทดสอบเครื่องมือ ปฐมนิเทศผู้เรียน แบ่งกลุ่มผู้เรียน ทดสอบก่อน-หลังเรียน

8 การเก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติที่ใช้
ให้อธิบายว่าข้อมูลที่ต้องการวิเคราะห์มีอะไรบ้าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คืออะไร มีวิธีการใช้อย่างไร

9 ขอบคุณครับ/ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ใส่ชื่อเรื่องงานวิจัย กะทัดรัด มีตัวแปรต้น ตัวแปรตาม อย่างชัดเจน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google