งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฟอร์มระบบ Login 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1. การใส่ Background จากไฟล์รูปภาพ 1 1 ถัดไ ป ถัดไ ป 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฟอร์มระบบ Login 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1. การใส่ Background จากไฟล์รูปภาพ 1 1 ถัดไ ป ถัดไ ป 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฟอร์มระบบ Login 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1

2 การใส่ Background จากไฟล์รูปภาพ 1 1 ถัดไ ป ถัดไ ป 2

3 ผลลัพธ์จากการใส่ Background จากไฟล์รูปภาพ เมนู หลัก เมนู หลัก 3

4 สร้างเฟรมจัดเก็บข้อมูลการเข้าสู่ระบบ 2 2 ถัดไ ป ถัดไ ป 4

5 ตั้งชื่อเฟรมและเปลี่ยนพื้นสีหลัง เมนู หลัก เมนู หลัก 5

6 ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสร้างจาก Label 3 3 เมนู หลัก เมนู หลัก 6

7 สร้าง Textbox รับค่าชื่อผู้ใช้ 4 4 ถัดไ ป ถัดไ ป 7

8 สร้าง Textbox รับค่ารหัสผ่าน ถัดไ ป ถัดไ ป 8

9 กำหนดรับค่าตัวอักษรเป็นสัญลักษณ์พิเศษ เมนู หลัก เมนู หลัก 9

10 สร้างปุ่ม ตกลง จากปุ่ม Button 5 5 ถัดไ ป ถัดไ ป 10

11 ใส่ source code เพื่อเข้าสู่ฟอร์มใหม่ Private Sub cmdlogin_Click() ' ตรวจสอบว่ามีการป้อนชื่อผู้ใช้และ รหัสผ่านหรือไม่ If txtuser.Text = "" And txtpass.Text = "" Then MsgBox " ท่านยังไม่ได้ป้อนชื่อ ผู้ใช้งานหรือรหัสผ่าน ", vbOKOnly, " ผลการตรวจสอบ " txtuser.SetFocus Else ' ตรวจสอบว่าชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านว่า ถูกต้องหรือไม่ If txtuser = “admin" And txtpass = “1234" Then Main.Show Unload Me Else MsgBox " ท่านป้อนชื่อผู้ใช้งานหรือ รหัสผ่านไม่ถูกต้อง ", vbOKOnly, " ผล การตรวจสอบ " txtuser.SetFocus End If End Sub ถัดไ ป ถัดไ ป 11

12 ใส่ source code เพื่อเข้าระบบฟอร์มใหม่ Private Sub cmdlogin_Click() ' ตรวจสอบว่ามีการป้อนชื่อผู้ใช้และ รหัสผ่านหรือไม่ If txtuser.Text = "" And txtpass.Text = "" Then MsgBox " ท่านยังไม่ได้ป้อนชื่อ ผู้ใช้งานหรือรหัสผ่าน ", vbOKOnly, " ผลการตรวจสอบ " txtuser.SetFocus Else ' ตรวจสอบว่าชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านว่า ถูกต้องหรือไม่ If txtuser = “admin" And txtpass = “1234" Then Main.Show Unload Me Else MsgBox " ท่านป้อนชื่อผู้ใช้งานหรือ รหัสผ่านไม่ถูกต้อง ", vbOKOnly, " ผล การตรวจสอบ " txtuser.SetFocus End If End Sub ถัดไ ป ถัดไ ป 12

13 สร้างปุ่ม ตกลง จากปุ่ม Button ถัดไ ป ถัดไ ป 13

14 ใส่ source code เพื่อยกเลิกการเข้าระบบ Private Sub cmdcancel_Click() Unload Me End Sub เมนู หลัก เมนู หลัก 14

15 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 วิชาการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI 15 ระบบ Login 1 1 Source Code โปรแกรม Visual Basic 6.0 นางสาวกัญญาพัชร ทรายขาว 5322010127 นางสาวเดือนเพ็ญ ขำดำ 5322010131 โดย

16 16


ดาวน์โหลด ppt ฟอร์มระบบ Login 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1. การใส่ Background จากไฟล์รูปภาพ 1 1 ถัดไ ป ถัดไ ป 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google