งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเลือกซื้อสินค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเลือกซื้อสินค้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเลือกซื้อสินค้า

2 สะท้อนคิด บทความ ภัยเงียบจากโทรศัพท์มือถือ
สะท้อนคิด บทความ ภัยเงียบจากโทรศัพท์มือถือ

3 ความหมายของการเลือกซื้อ
การเลือกซื้อ คือ การใช้เงินตราแลกเปลี่ยนกับสิ่งของที่เราต้องการหรือจำเป็นมาใช้ประโยชน์กับตนเองและครอบครัว และเพื่ออำนวยความสะดวกสบายต่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

4 การวางแผนการเลือกซื้อสินค้า
วิเคราะห์ทรัพยากร ความจำเป็น ความต้องการ เปรียบเทียบราคาและคุณภาพ พิจารณาเวลาที่จะซื้อ พิจารณาสถานที่ที่จะซื้อ วิธีการซื้อ :ซื้อด้วยเงินสด หรือเงินผ่อน

5 เหตุผลในการเลือกซื้อ
ค่านิยม บุคลิกเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลต่อสินค้า สภาพของครอบครัว อายุ ฐานะทางเศรษฐกิจ ความเชื่อและทัศนะคติ

6 หลักการเลือกซื้อสินค้า
ศึกษาแหล่งจำหน่ายสินค้าที่ต้องการซื้อ ซื้อสินค้าที่จำเป็น ซื้อสินค้าที่ดูแลรักษาง่ายและทำความสะอาดได้ เลือกซื้อของที่มีอยู่ในประเทศเพราะราคาถูกกว่า เลือกสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม

7 เลือกซื้อสินค้าที่มีขายตามฤดูกาล
ซื้อของจำนวนมาก ๆ ย่อมได้ราคาที่ถูกกว่า การซื้อสินค้าที่มีของแถม หรือ ลดราคาควรพิจารณาให้รอบคอบ การซื้อของที่ต้องชั่งน้ำหนักควรตรวจสอบเครื่องชั่งให้อยู่ในสภาพที่ถูกต้องที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด

8 ปัจจัยสี่

9 การเลือกซื้ออาหาร อาหารเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับร่างกาย ค่าใช้จ่ายที่สำคัญที่สุดคือ อาหาร ดังนั้นเราจึงควรรู้จักการเลือกซื้ออาหารอย่างฉลาด เพื่อให้ได้อาหารที่มีคุณภาพดี ดังนั้นหลักการเลือกซื้ออาหารมีดังนี้ ซื้ออาหารที่มีอยู่ในท้องถิ่น ซื้ออาหารที่มีอยู่ตามฤดูกาล ซื้ออาหารโดยเปรียบเทียบคุณค่าของอาหาร ซื้ออาหารจากแหล่งที่พิจารณาแล้วว่ามีราคาถูกกว่า เช่น ตลาดสด ร้ายขายของส่ง

10 ตลาดปลา ซึกิจิ ที่โตเกียว
ซื้ออาหารโดยพิจารณาจากส่วนที่กินได้ของอาหาร ซื้ออาหารที่มีความปลอดภัย ไม่มีสี ไม่มีสารตกค้าง ตลาดปลา ซึกิจิ ที่โตเกียว

11 การเลือกซื้อเครื่องนุ่งห่ม
เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเป็นปัจจัยสำคัญที่เราต้องใช้เพื่อห่อหุ้มร่างกายให้อบอุ่น เป็นสิ่งที่บอกถึงรสนิยมของผู้สวมใส่ หลักการเลือกซื้อมีดังนี้ สำรวจความต้องการของตนเอง เลือกสถานที่ที่จะซื้อ ตรวจสอบคุณภาพก่อนการซื้อ ตรวจดูการเย็บ เลือกสีและแบบ

12 ลองสวมใส่ก่อนซื้อ ระวังมารยาท ถ้าผู้ซื้อมีมารยาทดี ผู้ขายก็ยินดีบริการ

13 การเลือกซื้อยารักษาโรค
หากมีความจำเป็นต้องเลือกซื้อยามารับประทานเอง ควรพิจารณาดังนี้ ควรซื้อยาเมื่อทราบอาการที่แน่ชัดของตนเอง ไม่ซื้อยาเพราะเชื่อคำโฆษณา ควรอ่านฉลากยาให้แน่ใจเพื่อจะได้ทราบคุณสมบัติ ควรซื้อยาสามัญประจำบ้านเพื่อเตรียมหรือเพื่อบรรเทาอาการเล็กน้อย

14

15 การเลือกซื้อที่อยู่อาศัย
หลักในการเลือกซื้อบ้านมีหลักการดังต่อไปนี้ สภาพแวดล้อมควรอยู่ในชุมชนที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ มีสาธารณูปโภคดี การคมนาคมที่สะดวกสบาย ราคาและคุณภาพ ต้องดูตัวบ้าน ดูการออกแบบ วัสดุก่อสร้าง ทิศทางลม บริการในชุมชนนั้น : มีตลาดร้านค้า สถานพยาบาล ...

16 รายได้ อาชีพผู้ที่จะซื้อที่อยู่อาศัย ขนาดครอบครัว

17 เรื่อง การวางแผนซื้อสินค้า
ใบงานที่ 1 เรื่อง การวางแผนซื้อสินค้า


ดาวน์โหลด ppt การเลือกซื้อสินค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google