งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตอบสนองการสะท้อนคิดของนักศึกษา: สถานการณ์จำลอง Journal Writing

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตอบสนองการสะท้อนคิดของนักศึกษา: สถานการณ์จำลอง Journal Writing"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตอบสนองการสะท้อนคิดของนักศึกษา: สถานการณ์จำลอง Journal Writing
สุภาพ อารีเอื้อ Ph.D (Nursing) ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 22 พฤษภาคม 2551

2 Journal Writing Structured reflective journal entries include:
Identification: students reflect upon activities, conversations, events or thoughts or feeling experienced Description: students describe subjectively and objectively what they did, felt etc. (Baker, 1996)

3 Journal Writing Structured reflective journal entries include:
Significance: students analyze the significance of the experience Implications: students address the implications of their experience (Baker, 1996)

4 Responding to Journal Feedback concerning:
Journal writing is considered to offer “writer the opportunity to become participant/observers of their own learning, to describe a significant experience and to then reflect on that experience to see what they can learn from having had it” (Weisberg & Duffin, 1995)

5 Responding to Journal The art of responding sensitively to journal entries involves allowing student to risk trial and error approach and not censoring entries A few comments may be written in the margins or a brief note made at the end of the journal (Chen, Cowdroy, Kingsland, & ostwald, 1994)

6 Responding to Journal These responses should always be positive and very specific If entries appear to be brief, challenge the student with probing questions, or make a positive suggestion for next weeks journal to promote an extension of current thinking (Chen, Cowdroy, Kingsland, & ostwald, 1994)

7 Exercise แบ่ง 4 กลุ่ม ฝึกการ Feedback Journal Writing ของนักศึกษา ใช้เวลาในกลุ่ม 10 นาที แต่ละกลุ่มนำเสนอ กลุ่มละ 5 นาที

8 Journal feedback ครูต้อง feedback ให้นักศึกษาก่อนนักศึกษาเขียนฉบับต่อไป Feedback ประเมินการเขียนของนักศึกษาในแง่ของการพยายามเขียน Brown & Sorrel (1993) กล่าวควร Feedback ควร comment 2-3 ข้อ ต่อฉบับ สิ่งที่นักศึกษาเขียนถ้าผิดจะต้องแก้ไข แต่ไม่จำเป็นต้องวิพากษ์ วิจารณ์ การ feedback อาจเขียนตอบหรือคุยกัน

9 Journal feedback อาจพบนักศึกษาเป็นส่วนตัวแล้ว give feedback หรืออาจกลับไปคุยใน conference แต่นักศึกษาต้องอนุญาต Balance ระหว่างการ comment ยาวๆ กับการไม่ comment โดยปล่อยให้นักศึกษาคิดเองคนเดียว (Peterson,1995) เป้าหมายของ feedback เพื่อให้เกิด reflection, critical thinking…….. การ feedback มีความแตกต่างกันในแต่ละคน ทำอย่างไรให้ทั้งครูและนักศึกษายอมรับความแตกต่างได้?


ดาวน์โหลด ppt การตอบสนองการสะท้อนคิดของนักศึกษา: สถานการณ์จำลอง Journal Writing

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google