งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำงานของคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำงานของคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำงานของคอมพิวเตอร์
จัดทำโดย ด.ญ. โมโม นาคดี โรงเรียนเทศบาล ๕ ( วัดหาดใหญ่ ) ถัดไป

2 การทำงานของคอมพิวเตอร์
หน่วยประมวลผล หน่วยรับข้อมูล รูปภาพหน่วยรับข้อมูล รูปภาพหน่วยประมวลผล รูปภาพหน่วยแสดงผล หน่วยความจำ หน่วยแสดงผล รูปภาพหน่วยความจำ ย้อนกลับ ถัดไป

3 การทำงานของคอมพิวเตอร์
หน่วยรับข้อมูล หน่วยรับข้อมูล ทำหน้าที่รับคำสั่งจากอุปกรณ์ต่าง ๆ ส่งเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการ ย้อนกลับ ถัดไป

4 การทำงานของคอมพิวเตอร์
หน่วยรับข้อมูล ย้อนกลับภาพนิ่ง 3 ถัดไป

5 การทำงานของคอมพิวเตอร์
หน่วยประมวลผล หน่วยประมวลผล  หน่วยประมวลผล นิยมเรียกว่า ซีพียู  ซึ่งย่อมาจาก Central Processing Unit : CPU บางครั้งเรียกว่า โปรเซสเชอร์ มีหน่วยการทำงานที่สำคัญ 2  ส่วน  คือ          หน่วยคำนวณและตรรกะ                         หน่วยคำนวณและตรรกะ    ทำหน้าที่  ใน การคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์  และเปรียบเทียบทางตรรกะของข้อมูล      หน่วยควบคุม                   หน่วยควบคุม  ทำหน้าที่ประสานงาน และ ควบคุม  การทำงานของคอมพิวเตอร์  โดยจะทำงานประสานกับหน่วยความจำหลัก   และหน่วยคำนวณและตรรกะ                  หน่วยควบคุม  ทำหน้าที่ประสานงาน และ ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์  โดยจะทำงานประสานกับหน่วยความจำหลัก   และหน่วยคำนวณและตรรกะ ย้อนกลับภาพนิ่ง 5 ถัดไป

6 การทำงานของคอมพิวเตอร์
หน่วยประมวลผล ย้อนกลับ ถัดไป

7 การทำงานของคอมพิวเตอร์
หน่วยแสดงผล หน่วยแสดงผล  คือ  ส่วนที่แสดงข้อมูล เป็นตัวกลางของการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์กับคน  โดยรับข้อมูลที่ประมวลผลแล้ว จากนั้นจึงแสดงผลในรูปแบบต่าง ๆ โดยอาศัยอุปกรณ์แสดงผล  อาจแสดงให้เห็นให้ได้ยินเสียง หรือบางครั้ง ก็สามารถสัมผัสได้ ย้อนกลับภาพนิ่ง 6 ถัดไป

8 การทำงานของคอมพิวเตอร์
หน่วยแสดงผล ย้อนกลับ ถัดไป

9 การทำงานของคอมพิวเตอร์
หน่วยความจำ  หน่วยความจำ (Memory  Unit)  ทำหน้าที่เก็บข้อมูลหรือคำสั่งที่ส่งมาจากหน่วยรับข้อมูล                                                   เพื่อเตรียมส่งไปประมวลผลยังหน่วยประมวลผลกลาง และเก็บผลลัพธ์ที่ได้มาจากการประมวลผลแล้ว                                                  เพื่อเตรียม ส่งไปยังหน่วยแสดงผล เป็นหน่วยจัดเก็บข้อมูลที่ทำงานได้รวดเร็วที่สุด ซึ่งสามารถจำแนก                                                                                  ตามลักษณะการใช้งานได้ 2 ประเภท คือ      ย้อนกลับภาพนิ่ง 9 ถัดไป

10 การทำงานของคอมพิวเตอร์
หน่วยความจำ 1) หน่วยความจำหลัก (Main Memory) หรือเรียกว่า หน่วยความจำภายใน (Internal Memory)สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่                                     รอม (Read Only Memory - ROM) เป็นหน่วยความจำที่มีโปรแกรมหรือข้อมูลอยู่แล้ว สามารถเรียกออกมาใช้งานได้แต่จะไม่สามารถเขียนเพิ่มเติมได้ และแม้ว่าจะไม่มีกระแสไฟฟ้าไปเลี้ยงให้แก่ระบบข้อมูลก็ไม่สูญสูญหายไป หายไป                                                                                                                                           แรม (Random Access Memory)เป็นหน่วยความจำที่สามารถเก็บข้อมูลได้เมื่อมีกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยงเท่านั้น เมื่อใดไม่มีกระแสไฟฟ้ามาเลี้ยงข้อมูลที่อยู่ในหน่วยความจำชนิดนี้จะหายไปทันที                                                                                                                                   2) หน่วยความจำรอง (Second Memory) หรือหน่วยความจำ(External Memory) เป็นหน่วยความจำที่ต้องอาศัยสื่อบันทึกข้อมูลและอุปกรณ์รับ-ส่งข้อมูลชนิดต่างๆ ได้แก่                                   ฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) เป็นฮาร์ดแวร์ที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งโปรแกรมใช้งานต่างๆ ไฟล์เอกสาร รวมทั้งเป็นที่เก็บระบบปฏิบัติการที่เป็นโปรแกรมควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ย้อนกลับ ถัดไป

11 การทำงานของคอมพิวเตอร์
หน่วยความจำ ย้อนกลับ


ดาวน์โหลด ppt การทำงานของคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google