งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The Current Situation and Trend of (Nano)Particle Technology in Thailand Emeritus Prof. Wiwut Tanthapanichakoon, Ph.D Executive Director National Nanotechnology.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The Current Situation and Trend of (Nano)Particle Technology in Thailand Emeritus Prof. Wiwut Tanthapanichakoon, Ph.D Executive Director National Nanotechnology."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The Current Situation and Trend of (Nano)Particle Technology in Thailand Emeritus Prof. Wiwut Tanthapanichakoon, Ph.D Executive Director National Nanotechnology Center (NANOTEC) National Science and Technology Development Agency (NSTDA) Ministry of Science and Technology

2 Outline Development Trend of Powder Technology (PT) and Nanoparticle Technology (NPT) in Thailand Examples of NPT-related research projects in Thailand Organizations active in particle technology (PT) in Thailand National Nanotechnology Center (NANOTEC) Conclusion

3 Development Trend of Powder Technology (PT) and Nanoparticle Technology (NPT) in Thailand

4 Development Trend of Powder Technology and Nanoparticle Technology (NPT) in Thailand NPT is a natural outgrowth of PT in Chulalongkorn Univ. (CU), MTEC and other universities. Therefore it should be more instructive and informative to look first at the development of PT in Thailand. As a multi-disciplinary technology, PT has traditionally contributed significantly to the growth of the medical, biological, pharmaceutical, civil, mining, food and agricultural science and engineering fields as well as the development of innovative, revolutionary technologies.

5 Before the advent of Thai Powder Technology Center (TPTC) in CU, few academic departments in Thai univ. considered themselves as practitioners of PT. Nowadays many would not hesitate to say they are working on nanotechnology or nanoparticle technology. Since it is not easy or clear-cut to differentiate between research activities in nano- and micro- technologies, the author will next introduce 2 major PT research groups in Thailand along with examples of their NPT research projects Development Trend of Powder Technology and Nanoparticle Technology (NPT) in Thailand (2)

6 Examples of NPT-related research projects in Thailand

7 National Nanotechnology Center (NANOTEC) FY2005 - NANOTEC funded 9 projects, 4 are classified as NPT FY2006 - NANOTEC funded 33 projects, 10 are classified as NPT A partial list of these NPT projects is: - Controlled release of protein from chitosan nanoparticles - Invention of prototype solar cell using nanoparticles as electron acceptor

8 A partial list of NPT projects (cont.) Development of decorative stones made of colorant- doped polycrystalline nanoscale alumina Manufacture of nano-clay membranes for water treatment Molecular design and simulation and synthesis of nanocrystal materials Theoretical study, molecular simulation and development of polymer Nanocomposites for application in controlled drug release Development of gold nanoparticle products on solid substrate

9 Example of NANOTEC research project Nanofibers containing drugs or herbal medicines for transdermal delivery Targeted Cluster Pharmacy Medical Plastic Industry Researcher : Dr.Uracha Raktanonchai

10 Labview Controlled RS-232 Data acquisitions collected Signal response Cooperative artificial sensory system Example of NANOTEC research project Targeted Cluster Food Industry Medical Energy and Environment Researcher : Dr.Sirapat Pratontep

11 Thai medicinal plant extracts encapsulated in nanoparticles for health and cosmetics use Targeted Cluster Medical Cosmetic Example of NANOTEC research project Researcher : Dr.Uracha Raktanonchai

12 Examples of NPT-related research projects in Thailand Center of Excellence in Particle Technology (CEPT), CU - Synthesis of carbon nanoparticles via co- pyrolysis of glycerol and ferrocene - Synthesis of carbon nanoparticles by arc discharge in liquid using metallic cathode and their application as filler for polymer nanocomposites - Development of carbon-nanotube based sensor for detection of gaseous pollutants - Nanoencapsulation of curcumin in chitosan for cosmetic application - Application of nanoclay in health and beauty products

13 Organizations active in particle technology (PT) in Thailand

14 Thai Powder Technology Center (TPTC) is a key academic organization carrying out both research and technical activities, including dissemination and technology transfer. TPTC’s research activities cover a broad spectrum of Particle Technology : - Dust collection - Fluidization - Mesoporous activated carbons - Nanoparticles - Processing of polymer composites - Etc,

15 Kasetsart U. - Center of Particle Characterization: mesoporous materials, measurement of aerosol particles, especially PM 2.5 King Mongkut’s Univeristy of Technology Thonburi (KMUTT) - particulate material drying, dust collection, fluidized bed-vortex combustion, and catalysis. Mahidol U. – cosmetic/cosmeceutical & pharmaceutical technology Thammasat U. & Sirindannhorn International Institute of Technology - metal catalysts & cement for highway construction Organizations active in particle technology (PT) in Thailand

16 The National Metal and Materials Technology Center (MTEC), a key arm under NSTDA makes numerous R&D contributions to particulate materials and powder metallurgy. MTEC groups researches on synthesis and applications of polymers, rubber, ceramic materials. Recently biomass conversion and utilization have been announced as a strategic technology MTEC will implement to relieve the country’s fossil energy shortage. Organizations active in particle technology (PT) in Thailand

17 Thai Association for Particle Institute (TAPI) In 1998 Thai Powder Technology Center + Thai academic institutions = and corporations in PT Thai Association for Particle Institute -Technical consultation - Research implementation - Presentation/ publication of R&D results as well as promoting technological advancement - Standardization system and standard methods in PT industries. -Organization of seminars, symposia and exhibitions.

18 National Nanotechnology Center (NANOTEC)

19 NANOTEC founded under the autonomous NSTDA on August 13, 2003 NANOTEC recently set up a collaborative nation-wide research network of 8 centers of excellence (COE). NANOTEC has also accommodated industrial PT and nanotechnology research needs by setting up and providing analytical and testing services at reasonable charges that require expensive advanced analytical instruments and fabricating devices. NANOTEC is a key founding member of the Asia Nanotechnology Forum (ANF) consisting of 13 economics.

20 Conclusion TPTC has been a pioneer and catalyst for Particle Technology to take firm roots in CU and, to a significant extent, in Thailand, thanks to the strong support and backup from Association of Powder Industry and Engineering (APPIE) and Society of Powder Technology Japan (SPTJ). The inevitable trend worldwide is for PT to go increasingly smaller and become nanoparticle technology, and Thailand is no exception. Acting as Secretariat of National Nanotechnology Policy Committee chaired by Deputy PM, NANOTEC aims to contribute significantly not only to nanotechnology in general but also nanoparticle technology development in Thailand.

21 Announcement in Thai NANOTEC Research Grants for FY 2551

22 การเปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2551 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1. หลักการในการสนับสนุน สนับสนุนการทำวิจัยพื้นฐาน (basic science) การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการและ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ตลอดจนปรับปรุงผลิตภัณฑ์กระบวนการที่มีอยู่แล้ว โดยโครงการฯ ที่ประสงค์จะ ขอรับทุนอุดหนุนฯ จะต้องสอดคล้องกับโปรแกรมเทคโนโลยีพื้นฐานทางนาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology Platform) งบประมาณไม่ควรเกิน 3 ล้านบาท ระยะเวลาไม่ควรเกิน 3 ปี 2. คุณสมบัติของผู้รับทุน เป็นผู้ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ISI Database) และเป็นผู้ที่เป็น เจ้าของบทความชื่อแรกหรือเป็น corresponding author ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง

23 3.1 กลุ่ม Nano-coating ขอบข่ายงาน Molecular coating, Polymer coating, Plasma and vacuum coating, Chemical vapor deposition (CVD), Surface modification, Photocatalysis 3. หัวข้อการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยปี 2551 3.2 กลุ่ม Nano-encapsulation ขอบข่ายงาน Encapsulation process, Polymeric nanoparticle / polymer-drug conjugate synthesis, Nanoparticle Engineering, Nanoscale / nanostructure delivery systems of bioactive compounds, Electrospinning, In vitro / in vivo assessment of bioactive nanoparticles, Safety / toxicity assessment of bioactive nanoparticles

24 3.3 กลุ่ม Functional Nanostructure ขอบข่ายงาน Surface characterizations and Nano-instrumentations, Nanostructured thin films, Organic semiconductor syntheses, Functionalized nanoparticles & nanocomposites, Molecular design and simulation 3.4 กลุ่ม Molecular Modeling and Simulation ขอบข่ายงาน Computer aided design,Materials / Molecular reactivity, Development of Computational / Theoretical Methodologies 3.5 กลุ่ม Nanomaterials Safety / Toxicity ขอบข่ายงาน In vitro / in vivo study, Environment impact and treatment methods, Potential human exposures, Life-cycle assessment

25 กิจกรรมช่วงระยะเวลา 1. ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการมายัง ศน.ต.ค.- พ.ย. 2. แจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้น ไปยังหัวหน้าโครงการธ.ค. 3. คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญทำการประเมินโครงการธ.ค. 4. แจ้งผลการประเมินโครงการ ไปยังหัวหน้าโครงการ (อาจมี การปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอโครงการ) ม.ค. 5. กรณีโครงการได้รับการอนุมัติ จัดทำสัญญา และเริ่ม ดำเนินงานโครงการ ก.พ. 4. Time Line การพิจารณาจัดสรรทุน 5. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม บู๊ทประชาสัมพันธ์ หรือ www.nanotec.or.thwww.nanotec.or.th 6. กำหนดการเปิดรับทุน ตั้งแต่ วันนี้ ถึง วันที่ 30 พ.ย. 2550

26 Acknowledgement Dr. Weeraya Pakawech for PPT preparation

27 Thanks for your attention. E-mail : wiwut@nanotec.or.th


ดาวน์โหลด ppt The Current Situation and Trend of (Nano)Particle Technology in Thailand Emeritus Prof. Wiwut Tanthapanichakoon, Ph.D Executive Director National Nanotechnology.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google