งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Management of Information System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Management of Information System"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Management of Information System
Dr.Supakit Sirilak Management of Information System for Health Policy Bitech Bangna 12 February 2008 นพ. ศุภกิจ ศิริลักษณ์ พบ., อว., MPHM. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ yahoo.com

2 Sun Tzu (Sun Zi) ซุนวู Dr.Supakit Sirilak รู้เรา รู้เขา
รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง รู้เรา ไม่รู้เขา เจ้าจะชนะหนึ่งครั้งแพ้หนึ่งครั้งสลับกันไป ไม่รู้เรา ไม่รู้เขา รบไปก็แพ้ตลอดกาล

3 Imagination Data Information Knowledge Wisdom
Information สารสนเทศ หมายถึง การนำ Data มาประมวลผล จัดกลุ่ม จัดรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจ เช่นการแสดงในรูปแบบกราฟ Knowledge ความรู้ Knowledge มาจากคำว่า Knowing รู้ในเหตุ ในผล Knowledge คือ Believe + Commitment ความรู้จะช่วยลดความผิดพลาดในการตัดสินใจได้ Wisdom หมายถึง ความรู้หลายชุด ที่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้บริหารสามารถเลือกมาใช้เพื่อตัดสินใจให้ดีที่สุดในแต่ละสถานการณ์ สำหรับความรู้ของ ปตท. จะมุ่งเน้นที่ความรู้ที่ทำให้ ปตท.เป็นเลิศในการแข่งขัน Context : Operation Purpose : Processing Context : Managerial Purpose : Decision Making Context : Strategy Purpose : Setting Direction Imagination

4 Dr.Supakit Sirilak Cure Rate Doctor A 100% Doctor B 80% Doctor C 50%
Who is the best doctor?

5 Dr.Supakit Sirilak Cure Rate Case Cure Doctor A 100% 1 1
Doctor B % Doctor C % Do you want to change your mind?

6 Global Perspective Dr.Supakit Sirilak ความไว (Speed)
องค์กรจินตนาการ (Virtual corporation) การบริการ (Citizen centric) การเปิดเสรี (Liberalization) Microsoft , April 2005

7 พอประมาณ Goal Setting Balance All มีเหตุผล Evidence Base
Dr.Supakit Sirilak พอประมาณ Goal Setting Balance All มีเหตุผล Evidence Base Situational Analysis สร้างภูมิคุ้มกัน Future Projection Change Management Risk Management ความรู้ + คุณธรรม

8 กระบวนการดำเนินนโยบาย (Policy Process)
Dr.Supakit Sirilak กระบวนการดำเนินนโยบาย (Policy Process) กระทรวง/ กรมต่างๆ ปัจจัยกำหนดสุขภาพ/ ปัญหาสุขภาพ National Agenda แหล่งข้อมูล/ หลักฐานประกอบการพิจารณา Policy Formation Policy Formulation Policy Implementation Policy Evaluation พื้นที่/ ท้องถิ่น

9 Type of Health Information
Dr.Supakit Sirilak Type of Health Information Demography Health Status Vital Statistic Disease Burden Health Services Health Resources Health manpower Health facility Budgeting

10 Good Health Information
Dr.Supakit Sirilak Good Health Information Accurate Coverage Update Appropriate

11 Dr.Supakit Sirilak Steps Health Data Collection
Health Data Summarization Health Data Analysis Health Data Presentation

12 Dr.Supakit Sirilak Health Indicators Input Process Output Outcome
Impact Effectiveness Efficiency Productivity Equity Equality

13 The performance framework of MoPH Indicators
Fair access เข้าถึงอย่างเหมาะสม ทั่วถึง เท่าเทียมตามความจำเป็นทางสุขภาพของประชาชน โดยไม่แบ่งแยกภูมิศาสตร์ เศรษฐานะ เชื้อชาติ อายุและ เพศ Dr.Supakit Sirilak To an appropriate range The performance framework of MoPH Indicators ให้บริการพื้นฐานที่ครบถ้วนเหมาะสม User friendly and responsive to the individual needs นำไปสู่ความมั่นใจ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ To effective and good quality of care Efficiency delivered การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ มีการสูญเสียที่น้อยที่สุดและคุ้มค่าต่อเงินที่เสียไปมากที่สุด บริหารเพื่อให้เกิดความเท่าเทียม ของการเข้าถึงบริการที่มีประสิทธิผล เหมาะสมตามเวลา และได้มาตรฐานที่กำหนด

14 Dr.Supakit Sirilak Methods Established Systemic Report Survey
Record  Report Survey

15 Dr.Supakit Sirilak Learning from the past
2504 First National E&S Dev. Plan Manual Summary Electronic Summary Electronic Root Record Real-time Root Record

16 Dr.Supakit Sirilak Key Success Factors Hardware Software Peopleware
System design Management

17 Health Information Strategy
ความสำคัญของข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สำหรับการตัดสินใจเชิงนโยบาย (Evidence-based policy) สำหรับการกำหนดวิธีการแก้ไขปัญหาสุขภาพเฉพาะ สำหรับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สำหรับการขับเคลื่อนด้านสุขภาพภาคประชาชน สำหรับการติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านสุขภาพ

18 สถานการณ์ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
ปัญหาของระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ขาดกลไก และทรัพยากร สนับสนุนระบบข้อมูลที่ต่อเนื่อง ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ขาดคุณภาพ ไม่ครอบคลุม และซ้ำซ้อน ขาดระบบจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ขาดกลการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เป็นระบบ

19 กรอบแนวคิดของยุทธศาสตร์
1) พัฒนากลไกสนับสนุนด้านระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2) บูรณาการและพัฒนาระบบข้อมูลที่เหมาะสม 3) กำหนดมาตรฐานด้านข้อมูล และพัฒนาคุณภาพของข้อมูล 4) พัฒนาระบบจัดการข้อมูล และการเชื่อมโยงข้อมูล 5) พัฒนาระบบการสื่อสาร ข้อมูลและการใช้ประโยชน์ ข้อมูลที่มีคุณภาพ ตอบสนองต่อการใช้ โดยมีระบบจัดการข้อมูลแบบบูรณาการ และมีประสิทธิภาพ

20 ต.อุทัยใหม่(เขตเทศบาล)
Dr.Supakit Sirilak ต.อุทัยใหม่(เขตเทศบาล) วัดอุโปสถาราม ย่านชุมชนหนาแน่นและย่านการค้า สถานที่ราชการ

21 Sawasdee


ดาวน์โหลด ppt Management of Information System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google