งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เตรียมความพร้อมรับ Hospital Accreditation และ Re-accreditation

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เตรียมความพร้อมรับ Hospital Accreditation และ Re-accreditation"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เตรียมความพร้อมรับ Hospital Accreditation และ Re-accreditation
นพ.วิรัช พันธ์พานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 10 กรกฎาคม 2557

2 โครงสร้างมาตรฐาน HA/HPH (2006)
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี

3 แนวคิดพื้นฐานของกระบวนการ Hospital Accreditation (HA)
คุณภาพและความปลอดภัย กระบวนการ เรียนรู้ การพัฒนาตนเอง การประเมินจากภายนอก (เยี่ยมสำรวจ) การรับรองคุณภาพ การประเมินตนเอง 1) HA คือกระบวนการเรียนรู้ มิใช่การตรวจสอบ 2) การเรียนรู้สำคัญเกิดจากการประเมินและพัฒนาตนเองในโรงพยาบาล 3) เป้าหมายของ HA คือการส่งเสริมให้โรงพยาบาลเกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย 4) ผู้เยี่ยมสำรวจเป็นผู้แทนของ พรพ. เป็นแขกรับเชิญของโรงพยาบาล เป็นกัลยาณมิตร มิใช่ผู้พิพากษา มิใช่ผู้ตรวจสอบ 5) การเยี่ยมสำรวจคือการยืนยันผลการประเมินตนเองของโรงพยาบาลและการกระตุ้นให้เห็นโอกาสพัฒนาในมุมมองที่กว้างขึ้น 6) ความสำเร็จของการเยี่ยมสำรวจคือความสุขของผู้ได้รับการเยี่ยมสำรวจ แม้ว่ายังมีสิ่งที่จะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 7) การรับรองคือการให้กำลังในการทำความดีและส่งเสริมให้ทำดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง มิใช่การตัดสินได้ตก ค่านิยมและแนวคิดหลัก -HA เป็นกระบวนการเรียนรู้ -มุ่งเน้นผู้ป่วยและสุขภาพ -พัฒนาต่อเนื่อง

4 เป้าหมายของผู้เยี่ยมสำรวจ
1.การบรรลุวัตถุประสงค์ 2.ผลลัพธ์ทางคลินิกที่ดีขึ้น 3.ความเชื่อมโยงของระบบงานต่าง ๆ 4.การประเมินประสิทธิภาพของโรงพยาบาล 5.วัฒนธรรมความปลอดภัย,คุณภาพ,การเรียนรู้ 6.การสร้างนวัตกรรม 7.Good Practice , Best Practice

5 1.สร้างความตื่นตัวทั้งโรงพยาบาล
-จัดกิจกรรม Count Down

6 2.สร้างความตื่นตัวของ Unit
-เตรียมสถานที่ เตรียมเอกสาร เตรียมเจ้าหน้าที่ เตรียมผู้ป่วย

7 3.การนำเสนอผลการดำเนินงาน ของโรงพยาบาล
3.การนำเสนอผลการดำเนินงาน ของโรงพยาบาล

8 3.1 ผลด้านการดูแลผู้ป่วย
แสดงให้เห็น Trend ตัวชี้วัดสำคัญด้านการดูแลผู้ป่วย ทั้งด้านกระบวนการ ผลลัพธ์ ความปลอดภัยและ Functional Status ของผู้ป่วย

9 3.2 ผลด้านการมุ่งเน้นผู้ป่วย และผู้รับผลงานอื่น
3.2 ผลด้านการมุ่งเน้นผู้ป่วย และผู้รับผลงานอื่น แสดงให้เห็น Trend เกี่ยวกับความพึงพอใจ,ความไม่พึงพอใจ คุณค่าจากมุมมองผู้ป่วยและผู้รับผลงานอื่น ๆ

10 3.3 ผลด้านการเงิน แสดงให้เห็น Trend ตัวชี้วัดสำคัญของผลการดำเนินงานด้านการเงิน

11 3.4 ผลด้านทรัพยากรบุคคล Trend ตัวชี้วัดเกี่ยวกับความผูกพัน ความพึงพอใจ การพัฒนาบุคลากรและผู้นำ Trend ตัวชี้วัดเกี่ยวกับ competency อัตรากำลัง และทักษะที่เหมาะสมของบุคลากร Trend ตัวชี้วัดเกี่ยวกับบรรยากาศการทำงาน สุขอนามัย,ความปลอดภัย,สวัสดิการของบุคลากร

12 3.5 ผลด้านระบบงาน และกระบวนการสำคัญ
3.5 ผลด้านระบบงาน และกระบวนการสำคัญ Trend ตัวชี้วัดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของระบบงาน รวมทั้งความพร้อมสำหรับภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน Trend ตัวชี้วัดที่สำคัญเกี่ยวกับผลการดำเนินงานกระบวนการสำคัญ

13 3.6 ผลด้านการนำ Trend ตัวชี้วัดการบรรลุตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ
ผลของพฤติกรรมด้านจริยธรรม ความเชื่อมั่น ของผู้นำ ความรับผิดชอบทางด้านการเงิน Trend ตัวชี้วัดขององค์กรด้านกฎหมาย และระเบียบ Trend ความรับผิดชอบต่อชุมชน

14 4.วัฒนธรรมความปลอดภัย คุณภาพและการเรียนรู้

15 5.การสร้างนวตกรรม โรงพยาบาลนำเสนอนวตกรรม ในช่วงรอบระยะเวลาการรับ Accreditation หรือ Re-accreditation

16 6.ตัวอย่าง Best Practice
โรงพยาบาลนำเสนอ Best หรือ Good Practice ในช่วงรอบระยะเวลา การ Accreditation หรือ Re-accreditation

17 7.คณะกรรมการ PCT และ ทีมนำระบบงาน
สรุปรวบรวมผลงาน

18 8.คณะกรรมการ PCT Update Clinical Tracer Highlight

19 9.Unit สรุปรวบรวมผลงาน

20 10.เตรียม Presentation ผลงาน
ร้อยเรียงผลงานตั้งแต่ระดับโรงพยาบาล จนถึง Unit

21 How to give a killer presentation ?
Frame your story Plan your delivery Develop stage presence Plan the multimedia Putting it together Lessons from TED by Chris Anderson Harvard Business Review , JUNE 2013

22 Frame your story Conceptualizing and framing what you
want to say is the most vital part of preparation Story telling (journey of narrative) A successful talk is a little miracle people see the world differently afterward.

23 Plan your delivery Read it directly A set of bullet points
Memorize the talk

24 Develop stage presence
The most important physical act on stage is making eye contact The big hurdle for inexperienced speaker is nervousness

25 Plan the multimedia Keep it simple

26 Putting it together The single most important things to remember is that there is no one good way to do a talk.

27 มอบหมายให้ทุกทีมสรุปรวบรวมผลงาน ภายในวันที่….....…
11.มอบหมายงาน มอบหมายให้ทุกทีมสรุปรวบรวมผลงาน ภายในวันที่….....…

28 12.การจัดทำเอกสารประเมินตนเอง
12.1 แบบประเมินตนเอง 12.2 ผลลัพธ์ ตอนที่ 4 (นพ.กิจจา เจียรวัฒนกนก )

29 ซักซ้อมความเข้าใจ ประเด็นคำถาม ?


ดาวน์โหลด ppt เตรียมความพร้อมรับ Hospital Accreditation และ Re-accreditation

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google