งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์รัตนา เล็กสมบูรณ์ สัดส่วนการทำงาน 65%

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์รัตนา เล็กสมบูรณ์ สัดส่วนการทำงาน 65%"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศึกษาสมุนไพรต้านพยาธิ และสมุนไพรต้านอนุมูลอิสระที่ลดการเกิดมะเร็งมีสาเหตุจากการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ
อาจารย์รัตนา เล็กสมบูรณ์ สัดส่วนการทำงาน 65% อาจารย์ ชุติกาญจน์ พิลาศรี สัดส่วนการทำงาน 20 % อาจารย์ นันทยา กระสวยทอง สัดส่วนการทำงาน 5 % อาจารย์ ปิยนันท์ มีเวที สัดส่วนการทำงาน 10%

2 หลักการและเหตุผล การรักษามะเร็งท่อน้ำดีที่ได้ผลที่สุดขณะนี้คือการผ่าตัด การให้เคมีบำบัดและการฉายแสงหลังผ่าตัด ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีผลข้างเคียงค่อนข้างมาก การป้องกันไม่ให้เกิดโรคน่าจะเป็นแนวทางที่ดีอย่างหนึ่ง ดังนั้นการป้องกันโดยให้งดรับประทานสิ่งที่เสี่ยงต่อการก่อมะเร็ง เช่นการงดรับประทาน ปลาร้า หรือโปรตีนหมัก ของคนภาคอิสาน เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยาก เพราะปลาร้าเป็นสิ่งที่เติมแต่งรสชาดอาหารเกือบทุกทุกมายาวนานหลายชั่วอายุคน ดังนั้นการป้องกันโดยการได้รับสารต้านอนุมูลอิสระหรือต้านพยาธิ ที่มีประสิทธิภาพ มีผลข้างเคียงน้อยและสามารถรับประทานควบคู่กับอาหารที่บริโภคในชีวิตประจำวันในรูปแบบ พืชผักสมุนไพรน่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยลดการเกิดมะเร็งที่เป็นไปได้มากในวิถีชีวิตของชุมชนอีสาน ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาสมุนไพรต้านพยาธิ และอนุมูลอิสระ ที่สามารถรับประทานเป็นอาหารในชีวิตประจำวันได้เพื่อเป็นการป้องกันมะเร็งท่อน้ำดี

3 วัตถุประสงค์ รวบรวมผลการศึกษาสมุนไพรต้านพยาธิ และสมุนไพรต้านอนุมูลอิสระที่มีรายงานมาเพื่อเป็นแนวทางในการสรรหาสมุนไพรที่จะบริโภคควบคู่กับอาหารของคนอิสานเพื่อป้องกันการเกิดมะเร็งท่อน้ำดี ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ทราบชนิดและสรรพคุณของสมุนไพรที่ออกฤทธิ์ต้านพยาธิและต้านอนุมูลอิสระ 2. ทราบกลไกในการออกฤทธิ์ที่เคยมีรายงาน 3. เก็บเป็นข้อมูลพื้นฐานในการทำวิจัยต่อไป

4 วางแผนการนำสมุนไพรเป้าหมายไปทดสอบสรรพคุณ
เผยแพร่งานวิจัย เขียนรายงานการวิจัย วางแผนการนำสมุนไพรเป้าหมายไปทดสอบสรรพคุณ สังเคราะห์ข้อมูลคัดกรองระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อหาสมุนไพรที่คาดว่ามีสรรพคุณสูงในการต้านพยาธิและต้านอนุมูลอิสระ ก.ย ส.ค ก.ค มิ.ย พ.ค เม.ย มี.ค ก.พ ม.ค ธ.ค ระยะเวลาเดือน กิจกรรม

5 (1) หมวดค่าตอบแทน 4, บาท 1.1 คาตอบแทนที่ปรึกษาโครงการวิจัย 2, * 1คน 2, บาท 1.3 ค่าตอบแทนผู้วิจัย 3 คนรวม 2, บาท (2) หมวดค่าใช้สอย 17, บาท 2.1 ค่าจ้างเหมาเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูล 2, บาท 2.2 คาPrint เอกสารสืบค้น 2,000 แผ่น * 1 บาท 2, บาท 2.3 คาจ้างเหมาล้าง- อัดรูป 50 รูป * 10 บาท บาท 2.4 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเดินทางพบที่ปรึกษาและเก็บข้อมูลเพิ่มเติม 5, บาท 2.5 ค่าเอกสารตำราที่เกี่ยวข้อง 1, บาท 2.6 ค่าบริการติดต่อสื่อสารโทรศัพท์/ส่งเอกสาร 300* 10เดือน 3, บาท - ค่าจ้างเหมาทำรูปเล่มรายงานการวิจัย 200บาท* 10 เล่ม 2, บาท - ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด 2, บาท (3) หมวดค่าวัสดุ 3, บาท 3.1 วัสดุสำนักงาน 1, บาท 3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล 2, บาท รวมงบประมาณ 25, บาท ถัวเฉลี่ยทุกรายการ


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์รัตนา เล็กสมบูรณ์ สัดส่วนการทำงาน 65%

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google