งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัดสินใจเลือกเส้นทางสายรถเมล์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัดสินใจเลือกเส้นทางสายรถเมล์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัดสินใจเลือกเส้นทางสายรถเมล์
ระบบ ตัดสินใจเลือกเส้นทางสายรถเมล์

2 ที่มาและปัญหาของระบบ
เนื่องจากในปัจจุบันผู้ที่ใช้รถประจำทางมีจำนวนมาก และมีความจำเป็นต้องเร่งรีบเพื่อไปให้ถึงจุดหมายทันเวลา จึงต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีการจราจรหนาแน่นโดยเส้นทางนั้นต้องเป็นเส้นทางที่สามารถไปถึงจุดหมายได้ ซึ่งรถประจำทางหลายสายสามารถวิ่งผ่านจุดที่เราต้องการไป ระบบนี้จะทำการตัดสินเลือกสายรถประจำทางให้เรา เพื่อความสะดวกในการนั่งรถประจำทาง เพราะเราไม่ต้องขึ้นสายรถที่ผ่านไปที่เส้นทางที่มีการจราจรหนาแน่น ทำให้เราเดินทางได้อย่างรวดเร็วและสะดวกมากขึ้น

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วขึ้น โดยเลือกขึ้นรถประจำทางในสายที่ระบบเลือกให้ ซึ่งไม่ต้องผ่านไปในเส้นทางที่มีการจราจรหนาแน่น หรือเส้นทางทีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 2. ในการแจ้งเตือนเส้นทางที่รถติดหรือระยะทางจากจุดที่อยู่ ไปยังปลายทางนั้น สามารถนำมาใช้กับบุคคลที่มีรถส่วนตัวได้ เพื่อเลือกเส้นทางที่เหมาะสมกับเวลาในการเดินทาง

4 ขอบเขตของระบบ 1. ทำการดึง feed การจราจรในแต่ละเส้นทางที่มีรถติดหรือมี อุบัติเหตุแสดงให้ user ดู 2. ให้ user กรอกสถานที่ โดยกรอกจุดเริ่มต้นที่ user อยู่ กับจุดหมาย ปลายทางที่ user จะไป 3. แสดงสายรถเมล์พร้อมระยะทางที่วิ่งผ่านเส้นทางที่ user จะไป ทั้งหมด เพื่อให้ user เลือกขึ้นรถเมล์ได้ถูก , เลี่ยงทางที่มีรถติด หรือมีอุบัติเหตุ และ เป็นเส้นทางที่ระยะทางใกล้ที่สุด 4. ระบบทำการเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดให้ 1 เส้น โดยเป็นเส้นทางที่ไม่ มีรถติด และใกล้ปลายทางที่ user จะไปมากที่สุด

5 ระยะเวลาการดำเนินงาน
09/01/56 – 12/01/56 หา feed และทำการวิเคราะห์ feed 13/01/56 – 17/01/56 ออกแบบ process และฐานข้อมูล 18/01/56 – ออกแบบ Algorithm Imprementation

6 หน้าที่ของสมาชิก 1. นางสาว เสาวคนธ์ ศรีบุตรชิน PM 2. นางสาว รวิวรรณ เปล่งผึ่ง Database 3. นางสาว สุชาดา สรธรโชติ SA 4. นางสาว จันจิรา เย็นอุรา Programer 5. นางสาว มนัสชนก จันทะรังษี Programmer 6. นางสาว จุฑารัช สุวรรณทศ Programmer

7 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
5.1 วิเคราะห์ข้อมูล rss feed นำ feed ข้อมูลการจราจรในแต่ละถนนมาใช้พิจารณาการตัดสินใจเลือกเส้นทางที่จะไป จะทำการแสดงข้อมูลเส้นทางที่มีการจราจรหนาแน่น หรือมีอุบัติเหตุ โดยดึงข้อมูลวันที่และเวลามาด้วย เพื่อให้ user ทราบว่า ณ เวลานี้ เส้นทางที่รถติดคือทางใดบ้าง

8 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (ต่อ...)
5.2 Model Driven & SOA Architecture Tool Driven - ใช้ภาษา PHP , XML , HTML , - เครื่องมือ Notepad++ ,Editplus , Microsoft Excel MySQL phpmyadmin - Server ของ seashore.buu.ac.th Data Driven - feed การจราจร จาก ใช้ข้อมูลระยะทาง, เส้นทางที่ไม่มีรถติด , สายรถเมล์ Process Driven - ดึง feed การจราจรมาแสดงเพื่อใช้เลือกทางที่รถไม่ติด - คำนวณระยะทางเส้นทางระหว่างป้ายรถเมล์แต่ละป้าย และใช้ insertion sort ในการเลือกเส้นทางที่สั้นที่สุด

9 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (ต่อ...)
อุบัติเหตุ ถนนศรีอยุธยา (อุบัติเหตุ) ถนนศรีอยุธยา ขาเข้า ลงจากสะพานข้ามราชปรารภ เล็กน้อย รถชนกัน ช่องทางกลาง รถติดขัดเคลื่อนตัวช้า [12:09, 23 rd January GMT] การจราจรหนาแน่น ถนนราชดำริ (การจราจรหนาแน่น) ถนนราชดำริ จากแยกราชประสงค์ มาแยกประตูน้ำ หนาแน่น เคลื่อนตัวช้าสลับหยุด [11:56, 23rd January GMT] การจราจรหนาแน่น ถนนพญาไท (การจราจรหนาแน่น) ถนนพญาไท ขาออก จากแยกปทุมวัน มาอนุสาวรีย์ชัย รถมาก หนาแน่น เคลื่อนตัวช้า [11:55, 23rd January GMT] การจราจรหนาแน่น ถนนอินทราพิทักษ์ (การจราจรหนาแน่น) ถนนอินทราพิทักษ์ ไปแยกท่าพระ หนาแน่น กระทบจาก ถนนเพชรเกษม ไปบางแค ท้ายต่อเนื่อง แยกบางยี่เรือ [11:48, 23rd January GMT] การจราจรหนาแน่น แยกเกษมราษฎร์ (การจราจรหนาแน่น) ถนนพระราม 4 ขาออก ไปใต้ด่วนพระราม 4 เกษมราษฎร์ หนาแน่น ท้ายอยู่แยกศาลาแดง [11:45, 23rd January GMT] การจราจรหนาแน่น ถนนสิรินธร (การจราจรหนาแน่น) ถนนสิรินธร ขาเข้า ขึ้นสะพานกรุงธน หนาแน่น ท้ายอยู่ทางลงสะพานข้ามแยกบางพลัด

10 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (ต่อ...)
1. นำข้อมูลจาก feed ที่ประกอบด้วย ระยะทางที่มีการจราจรหนาแน่นมา วิเคราะห์ 2. รับค่าจุดเริ่มต้นที่ user อยู่ และจุดหมายที่ user จะไป 3. มีตัวแปร $line ในการนับจำนวนสายรถเมล์ที่สามารถไปถึงจุดหมายที่ ต้องการ 4. ใช้ loop ในการวนเช็คว่าสายที่ไปจุดหมายได้ มีสายไหนบ้างที่มีรถติด โดย ค้นหาจาก feed ถ้า สายที่ 1 == สายที่รถติดใน feed หยุดการทำงาน ออกไปเช็คสายรถถัดไป ถ้าไม่ใช่ จะนำสายรถมาหาระยะทางจากจุดต้นถึงจุดปลาย เก็บใน อาเรย์ แล้วใช้ insertion sort เรียงลำดับค่าระยะทางจากน้อยไปมาก แล้วแสดงให้ user ดู พร้อมกับแสดงสายรถเมล์ที่แนะนำให้ user ต้องขึ้น และเส้นทางที่รถติดจาก feed

11 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (ต่อ...)

12 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (ต่อ...)
5.3 Use Case Diagram

13 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (ต่อ...)
5.4 Process ที่สำคัญของระบบ - ดึง feed การจราจรมาแสดงเพื่อใช้เลือกทางที่รถไม่ติด - คำนวณระยะทางเส้นทางระหว่างป้ายรถเมล์แต่ละป้าย และใช้ insertion sort ในการเลือกเส้นทางที่สั้นที่สุด 5.5 Algorithm ที่นำมาประยุกต์ใช้ภายในระบบ insertion sort จะทำการเรียงระยะทางจากน้อยไปมาก จะได้ เส้นทางที่ระยะทางสั้นที่สุดจากข้อมูลระยะทางที่คำนวณได้ แล้ว เลือกข้อมูลจากตำแหน่งแรกซึ่งเป็นระยะทางที่สั้นที่สุดแล้ว


ดาวน์โหลด ppt ตัดสินใจเลือกเส้นทางสายรถเมล์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google