งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารเรียนการบริหารการผลิตวันที่ 18 มิ. ย.56 คราวที่แล้วเรียนเรื่อง การตัดสินใจ วันนี้เรียนเรื่อง การตัดสินใจ ( ต่อ ) กลยุทธ์การบริหารการผลิต กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารเรียนการบริหารการผลิตวันที่ 18 มิ. ย.56 คราวที่แล้วเรียนเรื่อง การตัดสินใจ วันนี้เรียนเรื่อง การตัดสินใจ ( ต่อ ) กลยุทธ์การบริหารการผลิต กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เอกสารเรียนการบริหารการผลิตวันที่ 18 มิ. ย.56 คราวที่แล้วเรียนเรื่อง การตัดสินใจ วันนี้เรียนเรื่อง การตัดสินใจ ( ต่อ ) กลยุทธ์การบริหารการผลิต กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ คราวหน้าเรียนเรื่องกลยุทธ์กระบวนการ ผลิต

3 เรียนคราวที่แล้ว กระบวนการตัดสินใจ สภาพแวดล้อม สถานการณ์ แน่นอน ไม่แน่นอน ซับซ้อน ไม่ซับซ้อน ตัวแบบในการตัดสินใจ Schematic Physical Arithmatic Model เครื่องมือใช้ในการตัดสินใจ Decision matrix Decision Tree

4 ไม่ซับซ้อนซับซ้อน ไม่ค่อย เปลี่ยนแปลง แน่นอนปานกลาง ปานกลางไม่แน่นอน สภาพแวดล้อม

5 Decision MatrixDecision Trees ใช้ได้กับทุกสถานะใช้กับสถานะที่มีความเสี่ยง แก้ปัญหาที่ไม่ซับซ้อนแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ ตัดสินใจได้หลายขั้นตอน

6 Decision making Criteria Under Uncertainty Maximax criterion – choose decision with the maximum of the maximum payoffs Maximin criterion – choose decision with the maximum of the minimum payoffs Minimax regret criterion – choose decision with the minimum of the maximum regrets for each alternative

7 C2 Supp - 8 Decisionmaking Under Uncertainty Example Expand$ 800,000$ 500,000 ไม่ทำอะไร 1,300,000-150,000 ขายกิจการ 320,000320,000 States Of Nature ตลาดดี ตลาดไม่ดี DecisionCompetitive Conditions Competitive Conditions

8 Maximax Solution ขยาย $800,000 ไม่ทำอะไร 1,300,000 -- Maximum ขายกิจการ 320,000 Decision: ไม่ทำอะไร

9 Maximin Solution ขยาย $500,000 -- Maximum ไม่ทำอะไร -150,000 ขายกิจการ 320,000 Decision: ขยาย

10 Sequential Decision Trees A graphical method for analyzing decision situations that require a sequence of decisions over time Decision tree consists of – Square nodes - indicating decision points – Circles nodes - indicating states of nature – Arcs - connecting nodes

11 2 1 3 4 5 6 7 Expand (-$800,000) Purchase Land (-$200,000) Expand (-$800,000) Warehouse (-$600,000) 0.60 0.40 No market growth $225,000 Market growth $2,000,000 $3,000,000 $700,000 $2,300,000 $1,000,000 $210,000 Market growth Market growth No market growth No market growth Sell land 0.80 0.40 0.70 0.30 No market growth (3 years, $0 payoff) Market growth (3 years, $0 payoff) 0.20 0.60 Decision Tree Example

12 Evaluations At Nodes Compute EV at nodes 6 & 7 EV(node 6) = 0.80($3,000,000) + 0.20($700,000) = $2,540,000 EV(node 6) = 0.30($2,300,000) + 0.70($1,000,000) = $1,390,000 Expected values written above nodes 6 & 7 Decision at node 4 is between $2,540,000 for Expand and $450,000 for Sell land Choose Expand Repeat expected value calculations and decisions at remaining nodes

13 2 1 3 4 5 6 7 Expand (-$800,000) Purchase Land (-$200,000) $1,160,000 $1,360,000 $790,000 $1,390,000 $1,740,000 $2,540,000 Expand (-$800,000) Warehouse (-$600,000) 0.60 0.40 No market growth $225,000 Market growth $2,000,000 $3,000,000 $700,000 $2,300,000 $1,000,000 $210,000 Market growth Market growth No market growth No market growth Sell land 0.80 0.40 0.70 0.30 No market growth (3 years, $0 payoff) Market growth (3 years, $0 payoff) $1,290,000 0.20 0.60 Decision Tree Solution

14 Operations Strategy External environment Corporate visionInternal environment and goal Industry / business Resources conditionsOperations StrategyCore competencies Key success factors Positioning strategies Strategic choiceDesign Operation

15 Operations Strategy Example Strategy Process Customer Needs Corporate Strategy Operations Strategy Decisions on Processes and Infrastructure More Product Increase Org. Size Increase Production Capacity Build New Factory

16 Strategy and Decisions Operations strategy Process decisions Quality decisions Capacity, location, and layout decisions Operating decisions Market analysis Competitive priorities Corporate strategy ServicesManufacturing Standardized services Assemble-to-order Customized services Make-to-stock Assemble-to-order Make-to-order Capabilities Competitive priorities OperationsMarketing cost qualityFinance time flexibilityOthers

17 Dealing with Trade-offs Competitive factors Cost Quality DeliveryFlexibility For example, if we improve customer service problem solving by cross- training personnel to deal with a wider-range of problems, they may become less efficient at dealing with commonly occurring problems. For example, if we reduce costs by reducing product quality inspections, we might reduce product quality.

18 สู้ด้วยความสามารถ ทางการตลาด สู้ด้วยความสามารถ ทางการตลาด สู้ด้วยความสามารถ ทางเทคโนโลยี สู้ด้วยความสามารถ ทางเทคโนโลยี สู้ด้วยความสามารถ ในการผลิต สู้ด้วยความสามารถ ในการผลิต กลยุทธ์ กระบวนการผลิต กลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์ คุณค่าที่ ลูกค้าได้รับ ถูก เร็ว ดี ส่งมอบตรงเวลา หลากหลายตรงใจ

19 กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ การเลือกผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักการพื้นฐานในการออกแบบผลิตภัณฑ์

20 การเลือกผลิตภัณฑ์ การเลือกผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้อง กับหน้าที่ 3 ฝ่าย วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์กับกล ยุทธ์ผลิตภัณฑ์ การระบุโอกาสผลิตภัณฑ์ใหม่

21 ฝ่ายตลาด / ขาย ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ R&D ฝ่ายผลิต วางแผนกระบวนการผลิต ผลิต ความคิด ผลิตภัณฑ์ใหม่ สินค้า / บริการ ความต้องการ ลูกค้า

22 Revenues IntroductionGrowthDeclineMaturity + 0 - IntroductionGrowthDeclineMaturity Net Income + 0 - IntroductionGrowthDeclineMaturity Cash Flows Operations Investing Financing Life-Cycle Phases R&D ขยายกำลังผลิต ควบคุมต้นทุน ลดกำลังผลิต / เลิก

23 (Product- Market Portfolio) 5%5% 0% อัตราการโตของตลาด ส่วนแบ่งตลาดสัมพัทธ์ 10 ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมผลิตภัณฑ์ใหม่ ตลาดที่มีอยู่เดิม ตลาดใหม่ การเจาะตลาดการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ การขยายนวัตกรรม ตลาดใหม่

24 No Idea generation Final design Preliminary design Feasibility study Process planning Product feasible? Yes Prototype Manufacturing Design & Manufacturing Specifications The Design Process

25 กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ คำนึงปรัชญาการออกแบบการผลิต ถูก เร็ว ดี ภายในเวลา ทบทวนปรับปรุงการออกแบบและการกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้ผลคุณค่าทางวิศวกรรม ใช้ทีมจากหลายสาขา ให้ลูกค้าและ Supplier เข้ามามีส่วนร่วม

26 หลักการพื้นฐานในการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการผลิต 1. ลดจำนวนชิ้นส่วนให้เหลือน้อยที่สุด 2. พยายามใช้ชิ้นส่วนและกระบวนการผลิตร่วมกัน 3. ใช้เครื่องมือและชิ้นส่วนอุปกรณ์การผลิตที่เป็นมาตรฐาน 4. ใช้สายการประกอบที่ไม่ซับซ้อน 5. มุ่ง Batch /Lot มากกว่า Customize 6. ควรมีการกำหนด คุณลักษณะสินค้าที่ยืดหยุ่น 7. เหมาะสมต่อการใช้งาน

27

28 กลยุทธ์กระบวนการผลิต กระบวนการแปลงสภาพ – ธุรกิจ บริการและการผลิต –Process technology –Process strategy –Product-Process matrix

29 The Operations Management System Outputs Goods Services External environment Customer or client participation Operations and processes Information on performance 5 1 2 3 4 Inputs Workers Managers Equipment Facilities Materials Services Land Energy

30 Pure goods Pure services Crude oil production Motor vehicle Machine tool manufacture Laying or installing a carpet Fast food restaurant Restaurant meal Motor vehicle repair Computer support services Hospital care Management consultancy Counselling

31 Tangible Hi-tech Act Hi-touch

32 Process Technology and Process Design Process Technology (CIM) CADCAMNC Robot FMS Process ( Flow ) Design Process Analysis

33 Standard sandwich process Raw Materials Assembly Stored Sandwiches Move to Outlets Stored Sandwiches Sell Take Payment Customer Request Raw Materials Assembly Take Payment Customer Request Customized sandwich process

34 Flow Diagrams * = Points critical to the success of the service † = Points at which failure is most often experienced Service visible to customer Service not visible to customer Customer drops off car Mechanic makes diagnosis* Discuss needed work with customer* Customer departs with car Collect payment Notify customer Check parts availability † Perform work † Parts available Order parts Inspect/ test and repair Perform corrected work Corrective work necessary Repair not authorized Repair complete Parts not available Repair authorized

35 Process Planning Make-or-buy decisions Process selection Specific equipment selection Process plans Process analysis

36 Make-Or-Buy Decisions 1. Cost 2. Capacity 3. Quality 4. Speed 5. Reliability 6. Expertise

37 Types of Processes Projects Batch production Mass production Continuous production

38 Processes & Technology Project – one-time production of product to customer order Batch production – process many jobs at same time in batch Mass production – produce large volumes of standard product for mass market Continuous processes – very high volume commodity product

39 Project BatchMass Continuous Product Unique Made to order Made to stock Commodity CustomerSinglyFew individualsMass marketMass market DemandInfrequentFluctuatesStableVery stable VolumeVery lowLow to medHighVery high VarietyInfiniteMany, highLowVery low SystemLong-termIntermittentFlow linesProcess industry EquipmentVariedGeneral-purp.Special-purp.Highly automated Type of workContractsFabricationAssemblyMix, treat, refine SkillsExpertsWide rangeLimited rangeEquipment craftspeople monitors AdvantagesCustom workFlexibilityEfficiencyHighly efficient qualitysped, low costlarge capacity Disadv.NonrepeatingCostly, slowCapital invest.Difficult to change ExampleConstructionPrinting, bakeryAutos, TV’sPaint, oil, food

40 Products & Services Make-to-order – made to customer specifications after order received Make-to-stock – made in anticipation of demand Assemble-to-order – add options according to customer specification

41 Product-Process Matrix Volume Low High Projects Batch production Mass production Continuous production Standardization

42 Product-Process Matrix Labor Intensity Low High Professional Service Shop Mass Service Factory Customization

43 Revenues IntroductionGrowthDeclineMaturity R&D ขยายกำลังผลิต ควบคุมต้นทุน ลดกำลังผลิต / เลิก Innovation Product development Market expansion Me-too Project Job shop Batch mass Assembly continuous Make to OrderMake to stock Assembly to order Assembly to stock


ดาวน์โหลด ppt เอกสารเรียนการบริหารการผลิตวันที่ 18 มิ. ย.56 คราวที่แล้วเรียนเรื่อง การตัดสินใจ วันนี้เรียนเรื่อง การตัดสินใจ ( ต่อ ) กลยุทธ์การบริหารการผลิต กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google