งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BC 423 Systems Analysis and Design อ. พนิดา ตันศิริ 0-2350-3500 ต่อ 1648 Grading Criteria 1.Mid-term Exam40 % 2. Final.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BC 423 Systems Analysis and Design อ. พนิดา ตันศิริ 0-2350-3500 ต่อ 1648 Grading Criteria 1.Mid-term Exam40 % 2. Final."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BC 423 Systems Analysis and Design อ. พนิดา ตันศิริ panida.t@bu.ac.th panida.t@bu.ac.th 0-2350-3500 ต่อ 1648 Grading Criteria 1.Mid-term Exam40 % 2. Final Exam40 % 3. Project15 % 4. Assignment 5 %

2 หนังสืออ้างอิง 1. Shelly Cashman Rosenblatt. Systems Analysis and Design 5 th,6 th Edition. Thomson Learning. 2. โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. การวิเคราะห์และ ออกแบบระบบ. กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ด ยูเคชั่น จำกัด ( มหาชน ). 3. รัชนี กัลยาวินัย, อัจฉรา ธารอุไรกุล. การ วิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ สมัยใหม่. กรุงเทพฯ : บริษัทการศึกษา จำกัด. 4. อำไพ พรประเสริฐกุล. การวิเคราะห์และ ออกแบบระบบ. กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. 2540. 5. Jeffery L.Whitten, Lonnie D.Bentley. Systems Analysis and Design Methods. Irwin/McGraw-Hill. 6. Kenneth E.Kendall and Julie E.Kendall. System Analysis and Design 5 th Edition. Prentice-Hall International Editions.

3 Course Outline [Night] Mon 30/10/06 Introduction to Systems Analysis and DesignIntroduction to Systems Analysis and Design - Information System Components - Type of Information Systems - Information System Development Strategies - The Systems Development Life Cycle - The System Analyst Position Thu 2/11/06 Phase 1 : Systems Planning - Preliminary InvestigationPreliminary Investigation

4 Course Outline [Night] Mon 6/11/06 Phase 2 : Systems Analysis - Requirements ModelingRequirements Modeling -> Fact-Finding -> Interviews Thu 9/11/06 - Data and Process ModelingData and Process Modeling -> DFD Symbols -> Context Diagram -> Lower-Level Diagram Mon 13/11/06 - Data Flow Diagrams ( ต่อ ) - Data Dictionary

5 Course Outline [Night] Thu 16/11/06 - Process Description ToolsProcess Description Tools -> Structured English -> Decision Tables -> Decision Trees Mon 20/11/06 Transition to Systems DesignTransition to Systems Design -> Prototyping -> Overview of Systems Design Thu 23/11/06* Presentation I Wed 29/11/06** สอบกลางภาค

6 Course Outline [Night] Mon 4/12/06 Phase 3 : Systems Design - Data DesignData Design -> Data Design Concepts -> Data Design Terminology -> Data Relationships -> NormalizationNormalization Wed 6/12/06 - Output DesignOutput Design - User Interface DesignUser Interface Design - Input Design

7 Course Outline [Night] Mon 11/12/06 - System ArchitectureSystem Architecture - Processing Method Thu 14/12/06 Phase 4 : Systems ImplementationSystems Implementation - Application Development -> Development Tools -> Coding -> Testing the Application -> Documentation

8 Course Outline [Night] Thu 21/12/06 - Installation and Evaluation -> Training -> Data Conversion -> Systems Changeover -Phase 5 Systems Operation and SupportPhase 5 Systems Operation and Support Wed 27/11/06** สอบปลายภาค Sat 6/01/07*Presentation II ( ชดเชย 18/12/06 ) http://tulip.bu.ac.th/~panida.t/http://tulip.bu.ac.th/~panida.t/ หรือ http://tulip.bu.ac.th/~panida.t/1_46/423/bc423.htm


ดาวน์โหลด ppt BC 423 Systems Analysis and Design อ. พนิดา ตันศิริ 0-2350-3500 ต่อ 1648 Grading Criteria 1.Mid-term Exam40 % 2. Final.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google