งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จิตรา ณีศะนันท์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จิตรา ณีศะนันท์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จิตรา ณีศะนันท์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี
โครงสร้างกฎหมายภาษี จิตรา ณีศะนันท์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี

2 ภาษีคืออะไร สิ่งที่รัฐบาลบังคับเก็บจากราษฎร และนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยมิได้มีสิ่งตอบแทนโดยตรงแก่ผู้เสียภาษีอากร เงินได้หรือทรัพยากรที่เคลื่อนย้ายจากภาคเอกชนไปสู่ภาครัฐบาล แต่ไม่รวมถึงการกู้ยืมหรือขายสินค้า หรือให้บริการในราคาทุนโดยรัฐบาล

3 วัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากร
เป็นการหารายได้ให้แก่รัฐบาล เป็นเครื่องมือในการกระจายรายได้ ส่งเสริมความเจริญเติบโตธุรกิจการค้า รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ช่วยควบคุมการบริโภคของประชาชน สนองนโยบายบางประการของรัฐบาล

4 ประเภทของภาษีอากร ภาษีสรรพากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร
ภาษีส่วนท้องถิ่น

5 ลักษณะของภาษีอากรที่ดี
มีความเป็นธรรม มีความแน่นอนและชัดเจน มีความสะดวก มีประสิทธิภาพ มีความเป็นกลางทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้แก่รัฐบาล มีความยืดหยุ่น

6 ภาษีสรรพากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์

7 โครงสร้างภาษี หน่วยภาษี ฐานภาษี อัตราภาษี วิธีการเสียภาษี
วิธีหาข้อยุติในปัญหาภาษี

8 หน่วยภาษี_ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือ คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง ผู้ถึงแก่ความตายในระหว่างปีภาษี

9 หน่วยภาษี_ ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด/ บริษัทมหาชนจำกัด กิจการซึ่งดำเนินการเป็นทางการค้าหรือหากำไรโดยรัฐบาล ตปท. หรือนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ กิจการร่วมค้า (join venture) มูลนิธิ/สมาคม ที่มิใช่องค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามประกาศรัฐมนตรีฯ นิติบุคคลอื่นที่อธิบดีฯกำหนด และได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีฯ

10 ฐานภาษี รายได้ การบริโภค ความมั่งคั่ง
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้สุทธิ ภาษีเงินได้นิติบุคคล กำไรสุทธิ

11 อัตราภาษี อัตราก้าวหน้า (progressive rate) อัตราคงที่ (flat rate)
อัตราถอยหลัง (regressive rate)

12 อัตราภาษี_ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
อัตราก้าวหน้า (progressive rate) 5% - 37% 1 – 100,000 บาท 5% 100,001 – 500,000 บาท 10% 500,001 – 1,000,000 บาท 20% 1,000,001 – 4,000,000 บาท 30% 4,000,001 ขึ้นไป 37% อัตราคงที่ (flat rate) ม.40(2) – (8) ตั้งแต่ 60,000 บาท 0.5% ของเงินได้พึงประเมิน

13 อัตราภาษี_ภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราก้าวหน้า สำหรับ SME อัตราคงที่ บริษัทจำกัดทั่วไป 30% กำไรสุทธิ อัตราภาษี 1- 1,000,000 (20%) 15% 1,000,001-3,000,000 25% 3,000,001 ขึ้นไป 30%

14 อัตราภาษี_ภาษีเงินได้นิติบุคคล
บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ กำไรสุทธิ อัตราภาษี ก่อน 6 กันยายน 2544 1-300,000,0000 25% 300,000,001 ขึ้นไป 30% ตั้งแต่ 6 กันยายน 2544 * เป็นเวลา 5 รอบบัญชี นับแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 6 กันยายน 2544 (พรฎ. 387 พ.ศ. 2544)

15 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา_วิธีการเสียภาษี
วิธีประเมินตนเอง (self-assessment) วิธีหักภาษี ณ ที่จ่าย (withholding/ deduction at source) Advance Tax VS Final Tax วิธีประเมินโดยเจ้าพนักงานประเมิน (authoritative assessment)

16 วิธีหาข้อยุติในปัญหาภาษี
การอุทธรณ์ภาษี คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ศาลภาษีอากรกลาง

17 การบังคับให้เป็นไปตามบัญญัติของกฎหมายภาษีอากร
โทษทางแพ่ง เบี้ยปรับ(penalty)และเงินเพิ่ม(interest) โทษทางอาญา โทษปรับและโทษจำคุก

18 การตีความกฎหมายภาษีอากร
ต้องตีความโดยเคร่งครัด ต้องคำนึงถึงเจตนารมณ์ของกฎหมาย ต้องคำนึงถึงความเป็นเอกเทศของกฎหมายภาษีอากร ไม่ต้องคำนึงถึงหลักความศักดิ์สิทธิ์แห่งเจตนาเสมอ การตีความคำที่กฎหมายภาษีอากรมิได้บัญญัติไว้เป็นพิเศษ ต้องตีความตามความหมายที่เข้าใจกันอยู่ทั่วไป หรือตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้บัญญัติไว้


ดาวน์โหลด ppt จิตรา ณีศะนันท์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google