งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก
ระบบเวกเตอร์ 3 มิติ กสิณ ประกอบไวทยกิจ ห้องวิจัยการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 สเกล่าร์และเวกเตอร์ (Scalar and Vector)
ปริมาณที่มีแต่ขนาด ไม่มีทิศทาง เช่น มวลสาร ความหนาแน่น ฯลฯ เวกเตอร์ ปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทาง เช่น ความเร็ว ความเร่ง แรง ฯลฯ

3 พีชคณิตของเวกเตอร์ (Vector Algebra)

4 ระบบเวกเตอร์สามมิติรูปลูกบาศก์ทรงสี่เหลี่ยม (Rectangular Coordiate System)

5 ยูนิตเวกเตอร์ (Unit Vector)

6 ยูนิตเวกเตอร์ (Unit Vector)
ปริมาณเวกเตอร์ใด ๆ ที่มีขนาดเท่ากับหนึ่งเสมอ ถ้าเราให้ เป็นยูนิตเวกเตอร์ในแนวแกน x, y, z ตามลำดับ ดังนั้นเราจะสามารถเขียนแทนเวกเตอร์ต่าง ๆ ได้ดังนี้ สามารถหาขนาดของเวกเตอร์ได้จาก

7 ยูนิตเวกเตอร์ (Unit Vector)
ถ้ากำหนดให้ คือยูนิตเวกเตอร์ในทิศทาง จะได้ว่า

8 การคูณเวกเตอร์ (Vector Multiplication)
การคูณเชิงสเกล่าร์ (Scalar Product, Dot Product)

9 การคูณเวกเตอร์ (Vector Multiplication)
การหาขนาดของเวกเตอร์ในทิศทางที่กำหนดให้

10 การคูณเวกเตอร์ (Vector Multiplication)
การคูณเชิงเวกเตอร์ (Vector Product, Cross Product) ยูนิตเวกเตอร์ที่แสดงทิศทางของผลลัพธ์ของ

11 ระบบเวกเตอร์สามมิติรูปลูกบาศก์ทรงกระบอก (Cylindrical Coordinate System)

12 ระบบเวกเตอร์สามมิติรูปลูกบาศก์ทรงกระบอก (Cylindrical Coordinate System)
ประกอบไปด้วย ซึ่งทั้ง 3 ระนาบจะตั้งฉากซึ่งกันและกัน ถ้าเราให้ เป็น ยูนิตเวกเตอร์ในแนวแกน ตามลำดับ ดังนั้นเราจะสามารถเขียนแทนเวกเตอร์ต่าง ๆ ได้ดังนี้

13 ระบบเวกเตอร์สามมิติรูปลูกบาศก์ทรงกระบอก (Cylindrical Coordinate System)
ปริมาตรย่อย พื้นที่ย่อย

14 ระบบเวกเตอร์สามมิติรูปลูกบาศก์ทรงกลม (Spherical Coordinate System)

15 ระบบเวกเตอร์สามมิติรูปลูกบาศก์ทรงกระบอก (Spherical Coordinate System)
ประกอบไปด้วย ซึ่งทั้ง 3 ระนาบจะตั้งฉากซึ่งกันและกัน ถ้าเราให้ เป็น ยูนิตเวกเตอร์ในแนวแกน ตามลำดับ ดังนั้นเราจะสามารถเขียนแทนเวกเตอร์ต่าง ๆ ได้ดังนี้

16 ระบบเวกเตอร์สามมิติรูปลูกบาศก์ทรงกระบอก (Spherical Coordinate System)
ปริมาตรย่อย พื้นที่ย่อย

17 การเปลี่ยนระบบเวกเตอร์จากระบบหนึ่งไปอีกระบบหนึ่ง
Cartesian Cylindrical

18 การเปลี่ยนระบบเวกเตอร์จากระบบหนึ่งไปอีกระบบหนึ่ง
Cartesian Cylindrical Cartesian Cylindrical Cylindrical Cartesian

19 การเปลี่ยนระบบเวกเตอร์จากระบบหนึ่งไปอีกระบบหนึ่ง
Cartesian Cylindrical 1

20 การเปลี่ยนระบบเวกเตอร์จากระบบหนึ่งไปอีกระบบหนึ่ง
Cartesian Spherical Cartesian Spherical Spherical Cartesian

21 การเปลี่ยนระบบเวกเตอร์จากระบบหนึ่งไปอีกระบบหนึ่ง
Cartesian Spherical


ดาวน์โหลด ppt สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google