งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวโน้ม เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิ 1 ม.ค.55 1 ม.ค.56 1 ม.ค.57 ป.โท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวโน้ม เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิ 1 ม.ค.55 1 ม.ค.56 1 ม.ค.57 ป.โท"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวโน้ม เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิ 1 ม.ค.55 1 ม.ค.56 1 ม.ค.57 ป.โท
เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิ 1 ม.ค.55 1 ม.ค.56 1 ม.ค.57 ป.โท 15,300 16,400 17,500 ป.ตรี 11,680 13,300 15,000 ปวส. 9,300 10,200 11,500 ปวช. 7,620 8,300 9,400

2 ระดับ ระดับ 3 - 5 ระดับ 6 - 7 ระดับ 8 ระดับ 9 ปี ท้องถิ่น พลเรือน 2550
6,800 – 22,220 12,530 – 33,540 18,910 – 47,450 23,230 – 50,550 2551 (ฐาน) 12,530 – 36,020 18,910 – 50,550 23,230 – 59,770 2553(วุฒิ) 2554 (5%) 7,140 – 23,340 7,140 – 24,450 13,160 – 35,220 13,160 – 39,630 19,860 – 49,830 19,860 – 53,080 24,400 – 53,080 24,400 – 62,760 2555 (วุฒิ) 2556 (วุฒิ) 2557 (วุฒิ) ปรับฐาน 8% – 10% พลเรือน 7, ,700 ท้องถิ่น 7, พลเรือน 8, ,140 ท้องถิ่น 8, พลเรือน 9, ,680 ท้องถิ่น 8,

3 ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ลูกจ้าง / พนักงานจ้าง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น มีสิทธิได้โบนัสหรือไม่ ไม่ได้เลื่อนขั้น พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ มท /ว 138 ลว. 18 ก.ย. 50 ลักษณะงานคล้ายคลึงกัน นำผลการประเมิน + ระยะเวลาปฏิบัติงาน โดยมีระยะเวลาปฏิบัติงานใน อปท.นั้น ไม่น้อยกว่า 8 เดือน ที่ มท /349 ลว. 30 ม.ค. 50 มีสิทธิได้ตามหลักเกณฑ์ ลูกจ้าง / พนักงานจ้าง /ข้าราชการส่วนท้องถิ่น มีสิทธิได้โบนัสหรือไม่ รับเงินเดือนจากเงินอุดหนุน

4 หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก
รองปลัด/ปลัด 6 ปัจจุบัน เป็นพนักงานส่วนตำบล ระดับ 6 มีคุณวุฒิการศึกษาตรง ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องท้องถิ่น 1 ปี อนาคต เป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งบริหารอื่น ระดับ 6 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี มีคุณวุฒิการศึกษาตรง บทเฉพาะกาล บังคับใช้หลังจากมีประกาศไปแล้ว 1 ปี (13 ก.ย. 2555)

5 ข้อควรคำนึงถึงในการปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้าง ครบถ้วนตามคุณสมบัติตำแหน่ง
งาน ลักษณะงาน ความยาก ปริมาณงาน ความซ้ำซ้อน แผน 3 ปี แผน 4 ปี + คุณสมบัติ ครบถ้วนตามคุณสมบัติตำแหน่ง เงินค่าจ้าง ปวช. ปวส. ป.ตรี ประสบการณ์ 1 ปี กก.ประเมิน ปลัด หน.ส่วน/ผอ. ข้าราชการ/ลูกจ้าง บุคลากร + + +

6 ปัญหาการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นในปัจจุบัน
1. เงินเดือน 8% 2. โบนัสกรณีไม่ได้เลื่อนขั้น + เกณฑ์การจ่าย 3. สตง. ทักท้วง 4. การปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำ 5. การสอบคัดเลือกตำแหน่งปลัด/รองปลัด 6

7 6. แท่ง หรือ ซี 7. หลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน 8. แนวทางปรับลดค่าใช้จ่าย 40% 9. การเลื่อนระดับ (นอกควบ) 10. คณะกรรมการสรรหาพนักงานจ้าง 11. การประเมินพนักงานจ้าง การต่อสัญญา

8 ปัญหาการบริหารงานอื่นๆ
1. การจ่ายเงินอุดหนุนของ อปท. ให้แก่จังหวัด/อำเภอ 2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปัจฉิมนิเทศของผู้รับทุนการศึกษา 3. การตั้งงบประมาณรายจ่ายให้แก่หน่วยงานอื่น 4. การอุดหนุนเงินเพื่อจัดประชุมสันนิบาตเทศบาลโครงการวันเทศบาลสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด 5. การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือลูกจ้างถึงแก่ความตาย

9 6. การจ่ายเงินสงเคราะห์จัดงานศพตามประเพณี
7. การจัดงานแต่งงานตามประเพณีแบบวัฒนธรรมไทย 8. ค่าตอบแทนโครงการเกษียณก่อนกำหนด 9. เงินทุนการศึกษาของ อปท. 10. การจ่ายค่าตอบแทนให้กับ อปพร. 11. การจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

10 พ.จ.อ.ชนินทร์ ราชมณี 02-2415637 02-241-9000 ต่อ 3331 08-1174-3785
พ.จ.อ.ชนินทร์ ราชมณี ผู้อำนวยการส่วนประสานการถ่ายโอนบุคลากร และมาตรฐานตำแหน่ง สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต่อ 3331 10

11 พบกันอีก หลักสูตรการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเชิงกลยุทธ์
(มืออาชีพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นระดับกลาง) 11


ดาวน์โหลด ppt แนวโน้ม เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิ 1 ม.ค.55 1 ม.ค.56 1 ม.ค.57 ป.โท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google