งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เนื้อที่ทั้งหมด 32 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เนื้อที่ทั้งหมด 32 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เนื้อที่ทั้งหมด 32 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา
เนื้อที่ทั้งหมด 32 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา โรงพยาบาลทั่วไป ระดับทุติยภูมิ 2.3 มีจำนวนเตียง 440 เตียง

2 โรงพยาบาลทั่วไป ระดับทุติยภูมิ 2.3 มีจำนวนเตียง 440 เตียง
ศักยภาพ โรงพยาบาลทั่วไป ระดับทุติยภูมิ มีจำนวนเตียง เตียง ฟอกเลือด ล้างไตทางช่องท้อง Fastract ACS ผ่าตัดสมอง การผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีโดยใช้กล้อง ผ่าตัดกระดูกสันหลัง เปลี่ยนข้อเข่าเทียม ข้อตะโพกเทียม CT Scan , ตรวจจอประสาทตา Mamograms

3 โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาลพัทลุง
กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ นายแพทย์อินทร์ จันแดง ผู้อำนวยการ นายแพทย์ชัยศิลป์ ดำด้วง กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิ นายแพทย์สมบูรณ์ คุโรปกรณ์พงษ์ กลุ่มภารกิจด้านตติยภูมิ แพทย์หญิงศิริพร อรุณ กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ นายสุดิน ลาเต๊ะ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล นางดวงใจ ดุกสุขแก้ว

4 ศักยภาพของทีมดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ
แพทย์เฉพาะสาขาอายุรกรรม คน พยาบาล APN คน ห้องผ่าตัดทั่วไป ห้อง ICU เตียง

5 สถิติผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในเฉลี่ย/วัน
ปี (ณ มิย.55) ผู้ป่วยนอก (ครั้ง) ผู้ป่วยใน (ราย) เสียชีวิต (คน) 5

6 5 อันดับโรคผู้ป่วย ปี 2555 (ณ พค.55)
ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ลำดับ โรค จำนวน(ครั้ง) 1 HT 26,846 2 DM 20,633 3 Ac.pharyngitis 6,585 4 Asthma 6,207 5 Dyspepsia 5,321 โรค จำนวน(ครั้ง) Pneumonia 1,332 appendicitis 1,191 Senile cataract 1,185 Diarrhea 1,080 CVA 996

7 กลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจ
ปีงบประมาณ ปี2553 ปี 2554 ปี 2555 (30 มิย.55) CHF 304 353 271 ACS 516 570 436 chronic IHD 936 1,410 1,380

8 ผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจที่สำคัญ
ผลลัพธ์ทางคลินิก ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย 2552 2553 2554 1.อัตรา Door to EKG น้อยกว่า 10นาที 100 2.อัตราการได้รับ ASA 3.อัตรา Door to needle time < 30 นาที 80% 42.5 27.02 26.19 4.อัตรา Door to balloon time< 90 นาที ไม่มีข้อมูล 5.0nset to needle time ภายใน 12ชม. 85 90 93

9 ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
ผลลัพธ์ทางคลินิก ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย 2552 2553 2554 6.อัตรา Door to diagnostic time ไม่มีข้อมูล 7.อัตราการได้รับ Fibrinolytic 80% 80 75 70 8.อัตราตายในโรคหัวใจขาดเลือด ลดลง1% 9.85 13.25 8.92 9.จำนวนวันนอนของผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด 5 วัน 4.25 5.04 4.68 10.จำนวนรับRefer โรคหัวใจขาดเลือด 488 651 826 11.จำนวน Refer โรคหัวใจขาดเลือดไป รพ.ศักยภาพสูงกว่า 85 144 193 12.คุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด

10 ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
ผลลัพธ์ทางคลินิก ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย 2552 2553 2554 13.CPRรอด 24ชม. 1 14.CPRรอดกลับบ้าน 15.อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการให้ยา Fibrinolytic 16.อัตราการเลิกบุหรี่ในผู้ป่วยสูบบุหรี่ ไม่มีข้อมูล 17.อัตราการเลิกดื่มสุรา 18.ความรู้ในเรื่องปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ 80% 85 83 81 19.ความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ 80

11 ผลลัพธ์ในการพัฒนาระบบ
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2552 2553 2554 1.จำนวน CQI - 2 2.จำนวน R to R 1

12 ผลการติดตามกระบวนการดำเนินงานตามประเด็นสำคัญ
อยู่ในระหว่างดำเนินการ

13 ความเชื่อมโยงใช้ประโยชน์กับงานประจำ
Care-MAP: ACS Tracer:Clinical tracer STEMI CQI: ผลการใช้ Care-MAP ACS -LOS ลดลง -Re-admit ลดลง : ผลการประคบเย็นในผู้ป่วยที่ได้รับยา LMWH -Pain scale ลดลง -อัตราการเกิด Hematoma ลดลง -ความพึงพอใจ มากขึ้น คู่มือการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน แผนการสอนผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

14 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt เนื้อที่ทั้งหมด 32 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google