งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ห้องประชุม โรงพยาบาลคลองลาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ห้องประชุม โรงพยาบาลคลองลาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ห้องประชุม โรงพยาบาลคลองลาน
คปสจ.กำแพงเพชร 31 กรกฎาคม 2556 ห้องประชุม โรงพยาบาลคลองลาน ข้อมูล ณ ก.ค.2556

2 ภาพรวมกิจกรรมที่ดำเนินการในกองทุน ระดับประเทศ ปี ๒๕๕๖
ภาพรวมกิจกรรมที่ดำเนินการในกองทุน ระดับประเทศ ปี ๒๕๕๖

3

4 ระดับเขต

5

6 ข้อมูลทั่วไป จังหวัดกำแพงเพชร

7 ระดับจังหวัดกำแพงเพชร

8 ระดับจังหวัดกำแพงเพชร

9 ระดับจังหวัดกำแพงเพชร

10 ระดับจังหวัดกำแพงเพชร

11 ระดับจังหวัดกำแพงเพชร

12 ระดับอำเภอเมืองกำแพงเพชร

13 ระดับอำเภอเมืองกำแพงเพชร

14 ระดับอำเภอ เมืองกำแพงเพชรกิจกรรมแยกประเภท
ขาด 1.อบต.ทรงธรรม 2.อบต.คลองแม่ลาย 3.เทศบาลตำบลเทพนคร

15 ระดับอำเภอ เมืองกำแพงเพชรจำนวนเงินแยกประเภท

16 ระดับอำเภอ เมืองกำแพงเพชรการสมทบเงิน
ขาด อบต.มหาชัย 1.อบต.คลองแม่ลาย 2.อบต.ธำมะรงค์ 3.เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย 4.อบต.ทรงธรรม

17 ระดับอำเภอ เมืองกำแพงเพชร สถานการเงิน

18 ระดับอำเภอขาณุฯ

19 ระดับอำเภอขาณุฯกิจกรรมแยกประเภท
ขาด 1.อบต.ป่าพุทรา 2.อบต.ยางสูง 3.อบต.เกาะตาล

20 ระดับอำเภอขาณุฯจำนวนเงินแยกประเภท

21 ระดับอำเภอขาณุฯการสมทบเงิน
1.อบต.ป่าพุทรา 2.อบต.เกาะตาล

22 ระดับอำเภอขาณุฯสถานการเงิน

23 ระดับอำเภอคลองขลุง

24 ระดับอำเภอ คลองขลุงกิจกรรมแยกประเภท
ขาด 1.เทศบาลตำบลท่ามะเขือ 2.อบต.คลองสมบูรณ์

25 ระดับอำเภอ คลองขลุงจำนวนเงินแยกประเภท

26 ระดับอำเภอ คลองขลุงการสมทบเงิน
1.อบต.วังบัว 2.เทศบาลตำบลท่ามะเขือ

27 ระดับอำเภอ คลองขลุงสถานการเงิน

28 ระดับอำเภอพรานกระต่าย

29 ระดับอำเภอ พรานกระต่ายกิจกรรมแยกประเภท
ขาด 1.เทศบาลตำบลบ้านพราน 2.อบต.หนองหัววัว 3.อบต.วังตะแบก 4.อบต.เขาคีริส

30 ระดับอำเภอ พรานกระต่ายจำนวนเงินแยกประเภท

31 ระดับอำเภอ พรานกระต่ายการสมทบเงิน
1.อบต.ห้วยยั้ง 2.อบต.หนองหัววัว 3.เทศบาลตำบลบ้านพราน 4.อบต.วังตะแบก 5.อบต.เขาคีริส

32 ระดับอำเภอ พรานกระต่ายสถานการเงิน

33 ระดับอำเภอคลองลาน

34 ระดับอำเภอคลองลาน กิจกรรมแยกประเภท

35 ระดับอำเภอคลองลาน จำนวนเงินแยกประเภท

36 ระดับอำเภอคลองลาน การสมทบเงิน
ระดับอำเภอคลองลาน การสมทบเงิน

37 ระดับอำเภอคลองลาน สถานการเงิน

38 ระดับอำเภอไทรงาม

39 ระดับอำเภอไทรงาม กิจกรรมแยกประเภท
ระดับอำเภอไทรงาม กิจกรรมแยกประเภท ขาด 1.อบต.มหาชัย 2.พานทอง

40 ระดับอำเภอไทรงาม จำนวนเงินแยกประเภท

41 ระดับอำเภอไทรงาม การสมทบเงิน
ขาด 1. อบต.หนองแม่แตง 2. อบต.มหาชัย

42 ระดับอำเภอไทรงาม สถานการเงิน

43 ระดับอำเภอลานกระบือ

44 ระดับอำเภอ ลานกระบือกิจกรรมแยกประเภท

45 ระดับอำเภอ ลานกระบือจำนวนเงินแยกประเภท

46 ระดับอำเภอ ลานกระบือการสมทบเงิน
1.อบต.จันทิมา 2.อบต.บึงทับแรต

47 ระดับอำเภอ ลานกระบือ สถานการเงิน

48 ระดับอำเภอโกสัมพีนคร

49 ระดับอำเภอ โกสัมพีนครกิจกรรมแยกประเภท

50 ระดับอำเภอ โกสัมพีนครจำนวนเงินแยกประเภท

51 ระดับอำเภอ โกสัมพีนครการสมทบเงิน

52 ระดับอำเภอ โกสัมพีนครสถานการเงิน

53 ระดับอำเภอปางศิลาทอง

54 ระดับอำเภอ ปางศิลาทองกิจกรรมแยกประเภท

55 ระดับอำเภอ ปางศิลาทองจำนวนเงินแยกประเภท

56 ระดับอำเภอ ปางศิลาทองการสมทบเงิน
1.อบต.โพธิ์ทอง

57 ระดับอำเภอ ปางศิลาทองสถานการเงิน

58 ระดับอำเภอบึงสามัคคี

59 ระดับอำเภอ บึงสามัคคีกิจกรรมแยกประเภท

60 ระดับอำเภอ บึงสามัคคีจำนวนเงินแยกประเภท

61 ระดับอำเภอ บึงสามัคคีการสมทบเงิน

62 ระดับอำเภอ บึงสามัคคีสถานการเงิน

63 ระดับอำเภอทรายทองวัฒนา

64 ระดับอำเภอ ทรายทองวัฒนากิจกรรมแยกประเภท

65 ระดับอำเภอ ทรายทองวัฒนาจำนวนเงินแยกประเภท

66 ระดับอำเภอ ทรายทองวัฒนาการสมทบเงิน

67 ระดับอำเภอ ทรายทองวัฒนาสถานการเงิน

68 สรุป

69 กองทุนท้องถิ่นที่ยังไม่ลงข้อมูลทาง Web site
ลำดับ อำเภอ กองทุนที่ยังไม่ลงข้อมูลกองทุน 1 เมืองกำแพงเพชร 1.อบต.ทรงธรรม 2.อบต.คลองแม่ลาย 3.เทศบาลตำบลเทพนคร 2 ขาณุวรลักษบุรี 1.อบต.ป่าพุทรา 2.อบต.ยางสูง 3.อบต.เกาะตาล 3 คลองขลุง 1.เทศบาลตำบลท่ามะเขือ 2.อบต.คลองสมบูรณ์ 4 พรานกระต่าย 1.เทศบาลตำบลบ้านพราน 2.อบต.หนองหัววัว 3.อบต.วังตะแบก 4.อบต.เขาคีริส 5 คลองลาน - 6 ไทรงาม 1.อบต.มหาชัย 2.พานทอง 7 ลานกระบือ 8 โกสัมพีนคร 9 ปางศิลาทอง 10 บึงสามัคคี 11 ทรายทองวัฒนา รวมทั้งจังหวัด 12 แห่ง

70 กองทุนท้องถิ่นที่ยังไม่สมทบเงิน แยกรายอำเภอ
ลำดับ อำเภอ กองทุนที่ยังไม่สมทบเงินเข้ากองทุน 1 เมืองกำแพงเพชร 1.อบต.ทรงธรรม 2.อบต.คลองแม่ลาย 3.อบต.ธำมะรงค์ 4.เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย 2 ขาณุวรลักษบุรี 1.อบต.ป่าพุทรา 2.อบต.เกาะตาล 3 คลองขลุง 1.เทศบาลตำบลท่ามะเขือ 2.อบต.วังบัว 4 พรานกระต่าย 1.เทศบาลตำบลบ้านพราน 2.อบต.หนองหัววัว 3.อบต.วังตะแบก 4.อบต.เขาคีริส 5.อบต.ห้วยยั้ง 5 คลองลาน - 6 ไทรงาม 1.อบต.มหาชัย 2.อบต.หนองแม่แตง 7 ลานกระบือ 1.อบต.จันทิมา 2.อบต.บึงทับแรต 8 โกสัมพีนคร 9 ปางศิลาทอง 1.อบต.โพธิ์ทอง 10 บึงสามัคคี 11 ทรายทองวัฒนา รวมทั้งจังหวัด 18 แห่ง

71 ตัวชี้วัดการพัฒนาศักยภาพ
การบริหารจัดการ กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นปีงบประมาณ 2556 (ของจังหวัดกำแพงเพชร)

72 จำนวนและร้อยละของกองทุนจำแนกตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ปี 2556
จำนวนกองทุนทั้งหมด (แห่ง) จำนวนกองทุนที่ดำเนินการได้ ( แห่ง ) ร้อยละ เบาหวาน/ความดัน 89 50 56.18 การดูแลผู้สูงอายุ/คนพิการ 39 43.82 มีการใช้จ่ายเงินอย่างน้อย 70 % ของเงินในบัญชีทั้งหมด 67 75.28

73 ปัญหาและอุปสรรค คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการมีจำนวนมาก
รายชื่อและจำนวนคณะกรรมการไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ การแก้ไขปัญหา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ยังไม่ลงข้อมูลเนื่องจากรอให้โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นก่อน


ดาวน์โหลด ppt ห้องประชุม โรงพยาบาลคลองลาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google