งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระวาจาทรงชีวิต มิถุนายน 2012.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระวาจาทรงชีวิต มิถุนายน 2012."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระวาจาทรงชีวิต มิถุนายน 2012

2 แห่งมนุษย์จะประทานให้ท่าน» (ยอห์น 6, 27)
«อย่าขวนขวายหาอาหารที่เสื่อมสลายไป แต่จงหา อาหารที่คงอยู่และนำชีวิตนิรันดรมาให้ อาหารนี้บุตร แห่งมนุษย์จะประทานให้ท่าน» (ยอห์น 6, 27)

3 หลังจากที่พระเยซูเจ้าทรงทำอัศจรรย์ทวีขนมปังเลี้ยงประชาชนแล้ว ก็เสด็จไปยังอีกฝั่งหนึ่งของทะเลสาบทีเบเรียส เขตเมืองคาเปอรนาอุมอย่างเงียบๆ เพื่อหลบจากฝูงชน ที่ต้องการแต่งตั้งพระองค์เป็นกษัตริย์

4 กระนั้นก็ดี มีคนจำนวนมากที่เสาะหาพระองค์จนพบ แต่พระองค์ก็มิได้ทรงยอมทำตามความประสงค์ของพวกเขา

5 พวกเขาได้กินขนมปังอัศจรรย์ก็จริง แต่ก็หยุดอยู่เพียงแค่ผลประโยชน์ทางด้านวัตถุเท่านั้น มิได้เข้าใจความหมายลึกซึ้งของขนมปัง ซึ่งแสดงออกมาทางองค์พระเยซูเจ้า ผู้ที่พระบิดาทรงส่งมาเพื่อให้ชีวิตแท้แก่โลก

6 พวกเขาเห็นพระองค์เป็นผู้วิเศษ เป็นพระเมสสิยาห์ เจ้าแผ่นดิน สามารถบันดาลอาหารด้านวัตถุให้ได้อย่างอุดมและราคาถูก ด้วยเหตุผลนี้พระเยซูเจ้าจึงทรงกล่าวกับพวกเขาว่า

7 แห่งมนุษย์จะประทานให้ท่าน»
«อย่าขวนขวายหาอาหารที่เสื่อมสลายไป แต่จงหา อาหารที่คงอยู่และนำชีวิตนิรันดรมาให้ อาหารนี้บุตร แห่งมนุษย์จะประทานให้ท่าน»

8 อาหารที่ “ไม่เสื่อมสลายไป” ก็คือพระเยซูเจ้าเอง รวมทั้งคำสั่งสอนของพระองค์ เหตุว่าคำสอนของพระเยซูเจ้า เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระองค์เอง

9 หากเราอ่านพระวรสารตอนนี้ต่อไปอีกหน่อย เราจะเห็นว่า “ขนมปังที่ไม่เสียไป” นี้ก็คือพระกาย ในศีลมหาสนิทนั่นเอง

10 เหตุฉะนี้เราจึงพูดได้ว่า “ขนมปังที่ไม่เสื่อมสลายไป” ก็คือตัวพระเยซูเจ้าเอง ซึ่งทรงมอบแก่เราทางพระวาจา และในศีลมหาสนิท

11 แห่งมนุษย์จะประทานให้ท่าน»
«อย่าขวนขวายหาอาหารที่เสื่อมสลายไป แต่จงหา อาหารที่คงอยู่และนำชีวิตนิรันดรมาให้ อาหารนี้บุตร แห่งมนุษย์จะประทานให้ท่าน»

12 การใช้รูปแบบของปังและน้ำเป็นสัญลักษณ์ มีการกล่าวถึงบ่อยครั้งในพระคัมภีร์ ปังและน้ำเป็นอาหารที่สำคัญ และขาดไม่ได้สำหรับชีวิตมนุษย์

13 พระเยซูเจ้าก็ทรงใช้รูปแบบของปังให้หมายถึงพระองค์เอง หมายถึงตัวพระองค์เอง และคำสอนของพระองค์ว่า เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับชีวิตฝ่ายจิตของมนุษย์ เช่นเดียวกับที่ขนมปังมีความสำคัญต่อร่างกาย

14 แน่นอน ปังเป็นสิ่งจำเป็น และพระเยซูเจ้าได้ทรงทำอัศจรรย์ทวีขนมปังเพื่อเลี้ยงประชาชน แต่แค่นี้ยังไม่พอ

15 ในตัวมนุษย์ยังมีสิ่งอื่นอีก แม้ว่ามนุษย์จะไม่ได้รู้ตัวดีนักก็ตาม ได้แก่ ความกระหายที่จะรู้ความจริง ความต้องการความยุติธรรม ความดี ความรัก ความบริสุทธิ์ แสงสว่าง สันติ ความยินดี ความไม่สิ้นสุด นิรันดรภาพ ซึ่งไม่มีสิ่งใดในโลกที่จะทำให้พออกพอใจได้

16 พระเยซูเจ้าทรงเสนอพระองค์เองเป็นผู้ที่จะดับความกระหายภายในของมนุษย์ได้

17 แห่งมนุษย์จะประทานให้ท่าน»
«อย่าขวนขวายหาอาหารที่เสื่อมสลายไป แต่จงหา อาหารที่คงอยู่และนำชีวิตนิรันดรมาให้ อาหารนี้บุตร แห่งมนุษย์จะประทานให้ท่าน»

18 ถึงแม้พระเยซูเจ้าจะทรงเสนอพระองค์เองเป็น “ปังแห่งชีวิต” ก็ตาม พระองค์ก็มิได้จำกัดอยู่เพียงแค่เน้นให้เห็นถึงความจำเป็นในการรับพระองค์มาเป็นอาหารเลี้ยงชีวิต นั่นก็คือ จำต้องเชื่อ ในพระวาจาเพื่อจะมีชีวิตนิรันดรเท่านั้น แต่ทรงปรารถนาที่จะกระตุ้นเรา ให้มีประสบการณ์เกี่ยวกับพระองค์

19 ด้วยพระวาจาของพระองค์ที่ว่า “อย่าแสวงหาอาหารที่เสื่อมสลายไป” เป็นพระวาจาที่เรียกร้องเรา หมายความว่าให้เราออกแรง ใช้สติปัญญาความรู้ทุกอย่างเพื่อแสวงหาอาหารนี้ พระเยซูเจ้าเองมิได้บังคับ แต่ปรารถนาให้เราแสวงหาจนพบ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับพระองค์

20 แน่นอน ด้วยกำลังของตนเอง มนุษย์ไม่อาจเข้าถึงพระเยซูเจ้าได้ จะทำได้ก็ด้วยพระพรของพระเจ้า กระนั้นก็ตาม พระเยซูเจ้าก็ทรงเชื้อเชิญมนุษย์อยู่ตลอดเวลา ให้เปิดตัวที่จะรับพระพรซึ่งพระองค์จะประทานให้

21 ด้วยการพยายามออกแรงในการนำพระวาจาของพระองค์มาปฏิบัติ มนุษย์จึงจะบรรลุถึงความเชื่อในพระองค์อย่างเต็มเปี่ยม จะลิ้มรสพระวาจาของพระองค์เสมือนลิ้มรสปังที่กลิ่นหอมและรสอร่อย

22 แห่งมนุษย์จะประทานให้ท่าน»
«อย่าขวนขวายหาอาหารที่เสื่อมสลายไป แต่จงหา อาหารที่คงอยู่และนำชีวิตนิรันดรมาให้ อาหารนี้บุตร แห่งมนุษย์จะประทานให้ท่าน»

23 พระวาจาของเดือนนี้ มิได้ต้องการเน้นคำสอนของพระเยซูเจ้าในจุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะ (เช่น การให้อภัยผู้ทำผิดต่อเรา การตัดใจจากทรัพย์สมบัติ ฯลฯ) แต่มุ่งนำเราไปให้ถึงรากฐานของชีวิต คริสตชน ซึ่งก็คือ ความสัมพันธ์ส่วนตัวของเรากับพระเยซูเจ้า

24 ดิฉันคิดว่าผู้ที่ได้เริ่มเจริญชีวิตตามพระวาจาของพระองค์อย่างจริงจัง โดยเฉพาะในพระบัญญัติแห่งความรักต่อพี่น้อง ซึ่งรวมพระวาจาของพระเจ้า และพระบัญญัติอื่นๆทั้งหมด อย่างน้อยจะรู้สึกได้ว่า พระเยซูเจ้าทรงเป็น“ปัง” แห่งชีวิตของเขา สามารถดับความปรารถนาซ่อนเร้นในจิตใจ เป็นธารแห่งความยินดีและแสงสว่าง

25 เมื่อได้นำพระวาจาของพระองค์มาปฏิบัติก็จะเห็นว่า พระวาจานั้น เป็นคำตอบแท้ต่อปัญหาของมนุษย์และของโลกอย่างไร โดยที่พระเยซูเจ้า “ปังแห่งชีวิต” ทรงมอบพระองค์เองเป็นพระพรสูงสุดในศีลมหาสนิท ผู้ที่ได้เริ่มเจริญชีวิตตามพระวาจา ก็จะเข้าไปรับศีลมหาสนิทด้วยความรัก และศีลมหาสนิทนี้จะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของเขา

26 ผู้ใดในพวกเราที่ได้มีประสบการณ์ดังที่พระเยซูเจ้าทรงกระตุ้นให้แสวงหา “ปังแห่งชีวิต”แล้ว ก็คงจะไม่เก็บประสบการณ์เช่นนี้ไว้คนเดียว แต่จะถ่ายทอดให้คนอื่น เพื่อเขาจะพบพระเยซูเจ้าดังที่ใจปรารถนาด้วย

27 นี่จะเป็นกิจการแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ที่เราสามารถให้แก่ผู้อื่น เพราะว่าพวกเขาจะได้รู้ด้วยว่า อะไรคือชีวิตแท้ตั้งแต่บนโลกนี้ และจะได้มีชีวิตไม่รู้ตาย ใครจะปรารถนาอะไรมากกว่านี้อีกเล่า

28 «อย่าขวนขวายหาอาหารที่เสื่อมสลายไป แต่จงหา อาหารที่คงอยู่และนำชีวิตนิรันดรมาให้ อาหารนี้บุตรแห่งมนุษย์จะประทานให้ท่าน» (ยอห์น 6,27) “พระวาจาทรงชีวิต” จัดพิมพ์รายเดือนโดยคณะโฟโคลาเร คำอธิบายโดย เคียร่า ลูบิค เมื่อปี ค.ศ.1985 กราฟฟิกโดย Anna Lollo โดยความร่วมมือของ Fr. Placido D’Omina (ซิชิลี-อิตาลี) คำอธิบายพระวาจาทรงชีวิตนี้แปลเป็นภาษาต่างๆถึง 96 ภาษา และภาษาท้องถิ่นต่างๆด้วย พระวาจานี้ไปถึงผู้คนกว่าล้านคนทั่วโลก ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต รายละเอียดเพิ่มเติม พาวเวอร์พ้อยท์พระวาจาทรงชีวิตภาษาต่าง ๆ พบได้ที่


ดาวน์โหลด ppt พระวาจาทรงชีวิต มิถุนายน 2012.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google