งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศีลเจิม คนป่วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศีลเจิม คนป่วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศีลเจิม คนป่วย

2 ในพันธสัญญาเดิมมองดูการเจ็บป่วยอะไร
ในพันธสัญญาเดิม ความเจ็บป่วยเป็น ประสบการณ์ที่เป็นเครื่องหมายของ ความอ่อนแอ และขณะเดียวกัน ก็มี ความเข้าใจว่าการเจ็บป่วยสัมพันธ์กับ บาปอย่างล้ำลึก บรรดาประกาศกได้ หยั่งเห็นว่า การเจ็บป่วยมีคุณค่าของ การไถ่กู้สำหรับบาปของตนเอง และ ของผู้อื่น ดังนั้น เรายอมรับการเจ็บป่วยต่อหน้าพระเป็นเจ้า ซึ่งเราต้องวอนขอการเยียวยาจากพระองค์

3 การที่พระเยซูเจ้าทรงสงสารคนป่วยนั้นมีความหมายอย่างไร
ความสงสารของพระเยซูเจ้าต่อคน เจ็บป่วย และการที่ทรงรักษาพวกเขา จำนวนมากให้หายจากความเจ็บป่วยนั้น เป็นเครื่องหมายที่ชัดเจนว่า พระอาณา จักรของพระเป็นเจ้าได้มาถึงพร้อมกับ พระองค์แล้ว ดังนั้น เป็นชัยชนะเหนือ บาป เหนือความทุกข์ทรมานและเหนือ ความตาย ด้วยพระทรมานและการสิ้นพระชนม์

4 พระศาสนจักรมีท่าทีอะไรต่อผู้เจ็บป่วย
เนื่องจากพระศาสนจักรได้รับพระบัญชา จากองค์พระผู้เป็นเจ้าให้บำบัดรักษาผู้ป่วย พระศาสนจักรจึงมีหน้าที่ที่จะทำให้เป็นจริง ด้วยการเอาใจใส่ผู้เจ็บป่วยและอธิษฐานขอ ความช่วยเหลือควบคู่กันไปเหนือสิ่งอื่นใด พระศาสนจักรได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์พิเศษนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ป่วย

5 ผู้ใดสามารถรับศีลเจิมผู้ป่วย
ผู้ที่สามารถรับศีลศักดิ์สิทธิ์ประการนี้ได้คือ คริสตชนทุกคนที่ รู้สึกว่าตนเองใกล้จะสิ้นใจ เพราะการเจ็บป่วย หรือชราภาพ คริสตชนคนเดียวกันนี้อาจจะรับศีล ศักดิ์สิทธิ์ประการนี้ได้อีกหลายครั้ง หากเห็นว่าอาการทรุดหนักลงเพราะ ความเจ็บป่วย

6 ใครเป็นผู้โปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ประการนี้
พระสงฆ์เท่านั้น (พระสังฆราช หรือพระสงฆ์) เป็นผู้โปรดศีล ศักดิ์สิทธิ์ประการนี้

7 ศีลศักดิ์สิทธิ์ประการนี้โปรดอย่างไร
การโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ประการนี้ ที่ ขาดมิได้คือ การเจิมด้วยน้ำมันที่ได้รับ การเสกจากพระสังฆราช เจิมลง หน้าผากและมือทั้งสองข้างของผู้ป่วย (จารีตโรมัน) หรือส่วนอื่นๆของ ร่างกาย (ในจารีตอื่นๆ) พร้อมด้วยการ ภาวนาของพระสงฆ์ วอนขอพระ หรรษทานพิเศษของศีลศักดิ์สิทธิ์ ประการนี้

8 ผลของศีลศักดิ์สิทธิ์ประการนี้มีอะไรบ้าง
ศีลศักดิ์สิทธิ์ประการนี้โปรดประทาน หรรษทานพิเศษ ซึ่งทำให้ผู้ป่วยเป็น หนึ่งเดียวกับพระมหาทรมานของพระ คริสตเจ้าให้กระชับยิ่งขึ้น เพื่อผลบุญ ของผู้ป่วยเองและของพระศาสนจักร ทั้งมวลให้ความบรรเทาใจ สันติ และ ความกล้าหาญแก่เขา พร้อมทั้งการ อภัยบาปแก่เขาในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถที่จะแก้บาปได้

9 ศีลเสบียงคืออะไร ศีลเสบียง คือ ศีลมหาสนิทที่ผู้ใกล้จะจากชีวิตนี้รับและเพื่อเป็น การเตรียมตัวเขาในการเดินทางเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์ การรับศีลมหา สนิทในพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้าผู้สิ้นพระชนม์ และกลับคืนพระชนมชีพ จึงเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตนิรันดรและ พลังแห่งการกลับคืนชีพในขณะที่กำลังผ่านโลกนี้ไปหาพระบิดา

10 ศีลศักดิ์สิทธิ์ที่เสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันและ การแพร่ธรรมมีอะไรบ้าง
มีศีลศักดิ์สิทธิ์ 2 ประการ คือ ศีลบวชและศีลสมรส ที่โปรดประทาน พระหรรษทานพิเศษสำหรับการแพร่ธรรมในพระศาสนจักร เพื่อรับ ใช้และเสริมสร้างประชากรของพระเป็นเจ้า ศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองช่วยให้ วิธีการพิเศษสร้างความ สัมพันธ์ของพระศาสนจักร และความรอดพ้นของผู้อื่น


ดาวน์โหลด ppt ศีลเจิม คนป่วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google