งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานระดับกระทรวงสาธารณสุข ปี 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานระดับกระทรวงสาธารณสุข ปี 2557"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานระดับกระทรวงสาธารณสุข ปี 2557
เขตบริการสุขภาพที่ 5 จารุภา จำนงศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตบริการสุขภาพที่ 5

2 การตรวจราชการ ปี 2557 เขตบริการสุขภาพที่ 5
รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 1 ประเมินสภาพปัญหา แผนแก้ไขปัญหา ระบบการทำงาน และการเตรียมการทุกด้านในภาพรวมจังหวัด ติดตาม ประเมินผล (M&E) เฉพาะประเด็นที่ยังเป็นจุดเสี่ยงของการทำงานในพื้นที่ ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กระทรวง แผนสุขภาพจังหวัด และปัญหาอุปสรรค วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ ระบบการทำงานของจังหวัดที่ยังมีความเสี่ยง การปรับปรุงแก้ไขประเด็นที่เป็นจุดเสี่ยง ผลการดำเนินงานรอบ ๘ เดือน และการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงเพิ่มเติม ผตร. สธน. ผช.ผตร. และผู้ตรวจกรม เต็มคณะไม่เกิน ๒๐ คน ผู้ประเมิน M&E ของศูนย์วิชาการเขต และ ผู้ประเมินของกรม สธน. ผช.ผตร. ผู้ตรวจกรม และผู้ประเมินของศูนย์วิชาการเขต ทีมตรวจฯ 2

3 เนื้อหาการตรวจราชการ ปี 2557 เขตบริการสุขภาพที่ 5
รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 1 ระดับจังหวัด : กำหนดประเด็นการติดตามประเมินผล (M&E) จากการสรุปวิเคราะห์ผลการตรวจราชการฯ ในรอบที่ 1 เพื่อค้นหาจุดอ่อนการทำงานในพื้นที่ และลงประเมินในเชิงลึก ติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กระทรวง และแผนสุขภาพจังหวัด - แผนสุขภาพจังหวัด แผนปฏิบัติการและการบริหารงบประมาณในภาพรวม - โครงสร้าง ระบบการทำงาน การกำกับติดตามงานด้านต่าง ๆ - การบริหารจัดการระบบข้อมูล ระดับอำเภอ : - การจัดทำแผนในภาพรวม CUP เป็นแผนเดียว (Single Plan) - การบริหารจัดการงบประมาณทั้งหมดในภาพรวม CUP (Single Financial unit) - การจัดบริการปฐมภูมิในภาพรวม CUP (Single Primary Care Network) เน้น 4 เรื่อง ได้แก่ NCD พัฒนาการเด็ก กายภาพบำบัด และทันตสุขภาพ 3

4 ระยะเวลาการตรวจราชการฯ รอบที่ 1 ปี 2557
จังหวัด วัน/เดือน/ปี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 25 – 26 ธันวาคม 2556 8 – 9 มกราคม 2557 15 – 16 มกราคม 2557 22 – 23 มกราคม 2557 29 – 30 มกราคม 2557 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2557 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2557 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2557

5 กำหนดการตรวจราชการฯ รอบที่ 1 และ 3
ระยะเวลาการตรวจราชการฯ จังหวัดละ 2 วัน กำหนดการในวันที่ 1 : เช้า : ฟังบรรยายสรุปภาพรวมจังหวัด บ่าย : ลงตรวจเยี่ยมในพื้นที่ 1 – 2 อำเภอ กำหนดการในวันที่ 2 : เช้า : ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) ในภาพรวมจังหวัด ณ รพศ/รพท. บ่าย : ประชุมสรุปผลการตรวจราชการฯ

6 ขอบคุณค่ะ

7 ประเด็นหารือทีมตรวจราชการ เขตบริการสุขภาพที่ 5
1. วิธีการตรวจราชการ 2. แผนการตรวจราชการระดับกรม / จังหวัด 3. การรายงานและสรุปผลการตรวจราชการ


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานระดับกระทรวงสาธารณสุข ปี 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google