งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ  คัดเลือกคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ  คัดเลือกที่ทำการศูนย์บริการฯ  แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ  คัดเลือกคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ  คัดเลือกที่ทำการศูนย์บริการฯ  แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ  คัดเลือกคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ  คัดเลือกที่ทำการศูนย์บริการฯ  แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ  จัดทำแผนพัฒนาการเกษตร  จัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ตาม กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  วางแผนการปฏิบัติงานร่วมกับผู้นำชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  ประสานงานเพื่อจัดหางบประมาณ  อำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ เรื่อง การส่งเสริมภูมิปัญญา การผลิตน้ำส้มควันไม้ ชื่อกิจกรรม การผลิตน้ำส้มควัน ไม้ สถานที่ตั้ง เลขที่ 14 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนไผ่ ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์น้ำส้มควันไม้

4 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ ได้รับการยอมรับ ( ต่อ ) ขั้นตอนและวิธีการ  เผาฟืนในเตา อุณหภูมิระหว่าง 300 – 400 องศาเซลเซียส ประมาณ 2 วัน จึงเริ่มกรองควันถ่านให้เป็นน้ำส้ม ควันไม้  เมื่อได้น้ำส้มควันไม้แล้ว นำไปใส่ถัง สูง ทิ้งไว้ประมาณ 6 เดือน เพื่อให้ตกตะกอน จะได้น้ำส้มไม้ บริสุทธิ์  การนำไปใช้ประโยชน์ให้ผสมน้ำตาม สัดส่วน ตามลักษณะการนำไปใช้ เช่น ใช้ประโยชน์ในครัวเรือน, ใช้ ประโยชน์ทางด้านการเกษตร ทั้งด้าน การทำปุ๋ย และการป้องกันกำจัด ศัตรูพืช

5 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอด วิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น เรื่อง กิจกรรมการทำน้ำพริกต่างๆ สถานที่ตั้ง เลขที่ 322 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก ชื่อวิทยากรเกษตรกร นางแย้ม ชิ้นไพบูรณ์ ความเชี่ยวชาญของวิทยากร เกษตรกร การแปรรูปน้ำพริกเผา และน้ำพริกอื่นๆ การแปรรูปน้ำพริกเผา และน้ำพริกอื่นๆ

6 การให้บริการความรู้การเกษตรการให้บริการความรู้การเกษตร  การผลิตน้ำส้มควันไม้ เนื่องจากเกษตรกรสามารถ นำไปปฏิบัติจริงได้ และเป็น ประโยชน์กับเกษตรกรอย่าง แท้จริง

7 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของ ศูนย์บริการฯ  การบริการท่องเที่ยวเชิง เกษตร เนื่องจากตำบลดอน ไผ่มีพื้นที่เพาะปลูกผลไม้ หลากหลายชนิด ซึ่ง เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้าไปใช้บริการ ท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ เช่น สวนชมพู่ มะนาว ละมุด มะพร้าวอ่อน องุ่น แก้ว มังกร และสวนกล้วยไม้

8


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ  คัดเลือกคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ  คัดเลือกที่ทำการศูนย์บริการฯ  แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google