งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไอโอดีนมีอยู่ทุกที่ ดูให้ดี กินให้เป็น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไอโอดีนมีอยู่ทุกที่ ดูให้ดี กินให้เป็น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ไอโอดีนมีอยู่ทุกที่ ดูให้ดี กินให้เป็น
ชุมชนสร้างสรรค์ หญิงตั้งครรภ์ไม่ขาดไอโอดีน

2 สถานการณ์การขาดไอโอดีน
- เมื่อ พ.ศ พบไอคิวเฉลี่ย 91 จุด (ไอคิวเฉลี่ยปกติ จุด) อีกทั้งผลการ สำรวจพัฒนาการในเด็กอายุต่ำกว่า 5ปี ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบพัฒนาการสมวัยลดลง ปี มีพัฒนาการสมวัยร้อยละ72 ปี ร้อยละ71 และปี 2550 ลดลงเหลือ ร้อยละ67 ระดับฮอร์โมนกระตุ้นต่อมไทรอยด์ในทารกแรกเกิด (แสดงภาวะพร่องสารไอโอดีนในทารกแรกเกิด) พบ ร้อยละ 15.2 (การสำรวจสถานการณ์โรคขาดสารไอโอดีนในประเทศไทย, 2552) อัตราการคัดกรองภาวะขาดสารไอโอดีนในทารกแรกเกิด TSH >11.2 mq/l อำเภอนาหว้า คิดเป็นร้อยละ 5.38 รับผิดชอบ รนพ.สต.นางัว l จำนวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.37 เมื่อสำรวจร้านค้าที่ใช้เกลือไอโอดีนคุณภาพ เป็นร้อยละ 72.72 1 ใน 3 โรงเรียน ยังมีการใช้เกลือไม่ได้มาตรฐาน การสำรวจการใช้เกลือเสริมไอโอดีนในครัวเรือนสุ่มตรวจ 250 หลังคาเรือน พบ มีการใช้เกลือที่มีคุณภาพ เพียง 78 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ ซึ่งถือว่าไม่ผ่าน มาตรฐาน ประเทศ ตำบลนางัว

3 การควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน พ.ศ. 2553 - 2555
การควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน พ.ศ เกลือเสริมไอโอดีนถ้วนหน้า เกลือบริโภค / น้ำปลา / สารปรุงรส เกลืออุตสาหกรรมอาหาร / อาหารสัตว์ คุณภาพโรงงาน / เกลือ ทะเบียน อย. เกลือ ระบบเฝ้าระวัง ติดตาม ประเมินผล ไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ / เด็กเล็ก TSH ทารกแรกเกิด คุณภาพเกลือเสริมไอโอดีน  แหล่งผลิต  ร้านค้า  ครัวเรือน พัฒนาการเด็ก การควบคุมป้องกัน วิจัย และปฏิบัติการ เฝ้าระวัง Sentinel ความสัมพันธ์ไอโอดีน กับพัฒนาการเด็ก มาตรการเสริม คู่มือปฏิบัติงาน จังหวัด / อปท. / อสม. ภาวะขาดสารไอโอดีน คุณภาพชีวิต ทุกกลุ่มวัย การบริหารจัดการ และสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่าย หน่วยงานรัฐ ภูมิภาค จังหวัด /สสจ. / อสจ. / ปศจ. ฯลฯ องค์กรปกครองท้องถิ่น ชมรมผู้ประกอบการเกลือ ชุมชน / หมู่บ้านไอโอดีน สร้างกระแสสังคม สื่อสารให้ผู้บริหาร สื่อสารความเสี่ยง สื่อสารสาธารณะ ภาคี เครือข่ายสื่อ

4 แนวทางการดำเนินงาน สถานบริการ อปท. ชุมชน โรงเรียน
ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ บริการที่มีคุณภาพ ตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด ติดตามรักษา. เสริมเกลือไอโอดีน วิตามินเสริมไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ ส่งเสริมการได้รับสารไอโอดีน อปท. 1.จัดทำแผนแก้ไขปัญหาไอโอดีนโดยใช้ งบท้องถิ่น 2.สร้างค่านิยม “ การบริโภคไอโอดีน” 3.สนับสนุนการใช้มาตรการ ป้องกันและควบคุมการขาดไอโอดีน 4.รณรงค์ป้องกันการขาดสารไอโอดีน 5.สนับสนุน เกลือไอโอดีน และผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน กลุ่มเป้าหมาย หญิงวัยเจริญพันธุ์ หญิงตั้งครรภ์ ชุมชน ร่วมกันใช้และส่งเสริมการใช้ไอโอดีนในครัวเรือน โรงเรียน ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ อาหารกลางวันปรุงด้วยเกลือเสริมไอโอดีนและผลิตภัณ์เสริมไอโอดีน

5 1.เพื่อป้องกันการขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อป้องกันการขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ 2.เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 3.เพื่อพัฒนาความรู้ นวตกรรม ในการแก้ไขปัญหา ไอโอดีน 4.เพื่อส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์มีการจัดการสุขภาพในการ ป้องกันการขาดสารไอโอดีนด้วยตนเอง (self management)

6 การดำเนินงาน ระยะที่ 1 ประชุมวางแผนร่วมกับภาคีเครือข่าย แสวงหาความรู้

7 การดำเนินงาน การให้ความรู้โดยเจ้าหน้าที่ ระยะที่ 2 ดำเนินกิจกรรม
สถานบริการ การให้ความรู้โดยเจ้าหน้าที่

8 ไอโอดีนสำคัญอย่างไร ? ช่วยในการพัฒนาระบบประสาทและเซลล์ประสาท โดยเฉพาะ
สมองที่ได้รับไอโอดีนอย่างเพียงพอ สมองที่ขาดไอโอดีน ช่วยในการพัฒนาระบบประสาทและเซลล์ประสาท โดยเฉพาะ 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ ภาวะขาดสารไอโอดีนเพียงเล็กน้อยก็ส่งผลกระทบต่อระดับไอคิว (ทำให้ระดับไอคิวต่ำลง10-15 จุด) ที่มา: ข้อมูลจาก UNICEF

9 เพราะเรารู้ว่า พื้นที่ขาดไอโอดีน เด็ก IQ ลดลง 13.5 จุด
น้อยกว่า 85 เด็กแรกเกิดที่พร่องธัยรอยด์ฮอร์โมน IQ ลดเหลือ ทันที

10 การดำเนินงาน การให้ความรู้โดยเจ้าหน้าที่ ระยะที่ 2 ดำเนินกิจกรรม
สถานบริการ การให้ความรู้โดยเจ้าหน้าที่

11 การดำเนินงาน การให้ความรู้โดยแกนนำภาคีเครือข่าย
ระยะที่ 2 ดำเนินกิจกรรม สถานบริการ การให้ความรู้โดยแกนนำภาคีเครือข่าย

12 อย.น้อย ตรวจร้านอาหารโรงเรียน * มอบเกลือไอโอดีนให้นักเรียน
การดำเนินงาน โรงเรียน อย.น้อย ตรวจร้านอาหารโรงเรียน * มอบเกลือไอโอดีนให้นักเรียน

13 เป็นตัวแทนอำเภอ สู่รางวัลระดับจังหวัด รางวัลชนะเลิศชมรมอาหารปลอดภัยเทศบาลตำบลนาหว้า และรางวัลรองชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา รร.นางัวราษฎร์รังสรรค์ ปี 2555

14 การดำเนินงาน เกิดนวตกรรมชุมชน เมนูชุมชน เมนู 4 หมู่ ชูรส ไอโอดีน
ระยะที่ 3 การร่วมกันวิเคราะห์ความรู้ เกิดนวตกรรมชุมชน เมนูชุมชน เมนู 4 หมู่ ชูรส ไอโอดีน

15 เกิดนวตกรรม การจัดการสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์
บันทึกรัก แม่จ๋า หนูไม่อยากเป็นโรคเอ๋อ

16 บันทึกรัก แม่จ๋า หนูไม่อยากเป็นโรคเอ๋อ

17 บทเรียนที่ได้รับจากการดำเนินงานวตกรรม/ผลงานนวตกรรม
การส่งเสริมการใช้ไอโอดีน การให้ความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญ จะทำให้เกิดการปรับทัศนคติ พฤติกรรม การทำงานในบริบท ชุมชน การปรับ ลด เป็นไปได้ยาก จะต้องพยายามให้เกิด ทางเลือกสุขภาพมากที่สุด

18 ปัจจัยสู่ความสำเร็จ การแสวงหาความรู้ ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
การเรียนเรียนรู้ร่วมกับชุมชนในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน การเห็นศักยภาพของชุมชน

19 ป้องกันขาดสารไอโอดีนด้วยหลัก 3 ป.
ป.1 ดุเป็น เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร ที่มีไอโอดีน ดูฉลากให้ได้มาตรฐาน ป.2 ปรุงเป็น ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน เมื่อสุก แล้วยกลงแล้วค่อยเติม หลีกเลี่ยงกินร่วมกับผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ถั่วดิบ กะหล่ำดิบ ป. 3 คิดเป็นรู้ว่า ตนเองต้องได้ปริมาณไอโอดีนเท่าไรจึงเพียงพอในแต่ละวัน

20 นวตกรรม “ปลาร้าสมุนไพรไอโอดีน”
ร่วมกับโรงเรียนและอปท. โครงงานคณิตศาสตร์ นักเรียนโรงเรียนชุมชนนางัว นวตกรรม “ปลาร้าสมุนไพรไอโอดีน”

21 "ส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี"
คปสอ.นาหว้า "ส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี"


ดาวน์โหลด ppt ไอโอดีนมีอยู่ทุกที่ ดูให้ดี กินให้เป็น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google