งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝ่ายสินเชื่อ นายประเวส รัตนโอภาส ผู้ช่วยผู้จัดการ นายวัชรพงษ์ ปลอดกระโทก เจ้าหน้าที่สินเชื่อ นายณัฐพล มีชัย เจ้าหน้าที่สินเชื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝ่ายสินเชื่อ นายประเวส รัตนโอภาส ผู้ช่วยผู้จัดการ นายวัชรพงษ์ ปลอดกระโทก เจ้าหน้าที่สินเชื่อ นายณัฐพล มีชัย เจ้าหน้าที่สินเชื่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝ่ายสินเชื่อ นายประเวส รัตนโอภาส ผู้ช่วยผู้จัดการ นายวัชรพงษ์ ปลอดกระโทก เจ้าหน้าที่สินเชื่อ นายณัฐพล มีชัย เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

2 ขออนุมัติ คณะกรรมการ สังกัดกลุ่ม อบรม สมาชิก ค่าหุ้น ค่าธรรมเนียม การสมัครสมาชิก

3 แยกเป็น 2 ประเภท คือ ระยะสั้นระยะปานกลาง ธุรกิจสินเชื่อ

4 การขอเบิกรับเงินกู้ หุ้นตามส่วนเงินกู้ ฝากออมทรัพย์ ฝากออมทรัพย์กลุ่ม ฝากโครงการ ฯ สินค้าร้อยละ 1 ของ เงินกู้ ชำระค่าสมาคมฯ

5 โครงการจัดชั้น สมาชิก ส่งต้นเงินและ ดอกเบี้ย 30 คะแนน ต้นเงินบางส่วน และดอกเบี้ย ทั้งหมด ดอกเบี้ย ทั้งหมด ดอกเบี้ย บางส่วน ไม่ส่งชำระ 20 คะแนน 10 คะแนน 5 คะแนน 0 คะแนน 1. ธุรกิจ สินเชื่อ

6 2.1 ทุน เรือนหุ้น สูงกว่า 30,000 20,000 – 30,000 ต่ำกว่า 20,000 15 คะแนน 10 คะแนน 5 คะแนน 2. การระดมทุน

7 2.2 การ ฝากเงิน สูงกว่า 10,000 5,000 – 10,000 ต่ำกว่า 5,000 ไม่ทำธุรกิจ 20 คะแนน 15 คะแนน 10 คะแนน 0 คะแนน

8 3. ธุรกิจการซื้อ 10,001 ขึ้นไป 8,001 – 10,000 5, 001 – 8,000 2,000 – 5,000 12 คะแนน 8 คะแนน 6 คะแนน 4 คะแนน ต่ำกว่า 2,000 2 คะแนน ไม่ทำธุรกิจ 0 คะแนน

9 4. ธุรกิจการขาย ขายผลิตผล 2 ตันขึ้นไป ขายผลิตผลต่ำ กว่า 2 ตัน ไม่ทำธุรกิจ 9 คะแนน 6 คะแนน 0 คะแนน

10 5. การเข้าร่วมประชุมกลุ่ม ประชุมด้วยตนเอง ให้คู่สมรสกับบุตรมา ประชุมแทน ไม่มาประชุม 14 คะแนน 6 คะแนน 0 คะแนน ( หักเงิน 100 บาท )

11 ชั้นพิเศษ 97 – 100 ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 4 91 – 96 71 – 90 ต่ำกว่า 50 การจัดชั้นสมาชิก ชั้น 3 51 – 70


ดาวน์โหลด ppt ฝ่ายสินเชื่อ นายประเวส รัตนโอภาส ผู้ช่วยผู้จัดการ นายวัชรพงษ์ ปลอดกระโทก เจ้าหน้าที่สินเชื่อ นายณัฐพล มีชัย เจ้าหน้าที่สินเชื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google