งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การสร้างตาราง (Table)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การสร้างตาราง (Table)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การสร้างตาราง (Table)

2 ความหมายของตาราง (Table)
ตาราง (Table) เป็นแหล่งสำหรับเก็บข้อมูลที่มีการจัดข้อมูลเป็นฟิลด์และเรคอร์ด ใน Access ฐานข้อมูลหนึ่งประกอบไปด้วยตารางต่าง ๆ ในแต่ละตารางในฐานข้อมูลเดียวกันจะเก็บข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกัน ในตารางจะเก็บข้อมูลซึ่งประกอบด้วยฟิลด์หลาย ๆ ฟิลด์

3 ชนิดของข้อมูล - Text ใช้เก็บข้อมูลประเภทข้อความ เครื่องหมายและตัวเลขที่ไม่ใช้ในการคำนวณ - Memo ใช้เก็บข้อมูลที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อย ประโยค ข้อความ - Number เป็นการเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลขที่สามารถนำไปคำนวณได้ - Date/Time ใช้เก็บข้อมูลที่เป็นวันที่และเวลา - Currency ใช้เก็บตัวเลขทางการเงิน - AutoNumber ใช้เก็บตัวเลขที่ใช้ในการนับเพิ่มทีละหนึ่ง - Yes/No ใช้เก็บค่าทางตรรกศาสตร์ - OLE Object ใช้เก็บรูปภาพและกราฟ - Hyperlink เป็นการเชื่อมโยงไปยังไฟล์ภายนอก

4 1 Byte (ไบต์) = 1 ตัวอักษร  1 KB (กิโลไบต์) = 1024 ตัวอักษร  1 MB (เมกกะไบต์) = 1024 KB  1 GB (กิกะไบต์) = 1024 MB  1 TB (เทราไบต์)= 1024 GB 

5 ข้อจำกัดในการสร้างตาราง
- ในแต่ละแถวจะประกอบด้วยฟิลด์ได้ไม่เกิน 255 ฟิลด์ - ในแต่ละตารางประกอบด้วยข้อมูล 128 MB - เก็บข้อมูลที่เป็นตัวอักษรได้ 64,000 ตัวอักษร - สามารถเก็บไฟล์ประเภท OLE Object ได้ 128 MB - ชื่อตารางสามารถตั้งได้ยาวถึง 64 ตัวอักษร(ยกเว้น . ! [ ])

6 กฎในการตั้งชื่อ Field
- สำหรับชื่อฟิลด์นั้นจะยาวไม่เกิน 64 ตัวอักษรรวมช่องว่างด้วย - การตั้งชื่อฟิลด์ก็ซ้ำกันไม่ได้ - ในการตั้งชื่อฟิลด์สามารถใช้เครื่องหมายต่างๆได้ยกเว้น . ! [ ] - ห้ามนำหน้าฟิลด์ด้วยช่องว่าง - การตั้งชื่อฟิลด์สามารถบรรยายลักษณะของฟิลด์ได้

7 โครงสร้างของข้อมูล 1. บิต (Bit) เป็นหน่วยข้อมูลที่มีขนาดเล็กที่สุด ซึ่งเป็นข้อมูลที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจและนำไปใช้งานได้ ได้แก่ เลข 0 และ เลข 1 2. ไบต์ (Byte) หรือ อักขระ (Character) ได้แก่ ตัวเลข หรือ ตัวอักษร หรือ สัญลักษณ์พิเศษ 1 ตัว เช่น 0,1…9,A, B,…Z ซึ่ง 1 ไบต์ จะเท่ากับ 8 บิต หรือ ตัวอักขระ 1 ตัว 3. ฟิลด์ (Flied) คือ อักขระ ตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป รวมกันเป็น ฟิลด์ เช่น เลขประจำตัว ชื่อสกุล เป็นต้น

8 โครงสร้างของข้อมูล (ต่อ)
4. เรคคอร์ด (Record) คือ การนำเอาฟิลด์หลายฟิลด์และมีความสัมพันธ์มารวมกลุ่มกัน เช่น นักเรียนแต่ละคนจะมีข้อมูลที่เกี่ยวกับ ชื่อ สกุล อายุ เพศ เกรดเฉลี่ยฯลฯ โดยข้อมูลในลักษณะนี้คือ 1 เรคคอร์ด 5. แฟ้มข้อมูล หรือ ไฟล์ ( Flies) คือ เรคคอร์ดหลายๆ เรคคอร์ดรวมกัน และเป็นเรื่องเดียวกัน เช่น แฟ้มข้อมูลนักเรียนห้อง ม.1/1 จำนวน 50 คน ทุกคนจะมีข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ สกุล เพศ อายุ เกรดเฉลี่ย ฯลฯ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้ของนักเรียนจำนวน 50 คนนี้ เรียกว่า แฟ้มข้อมูล 6. ฐานข้อมูล (Database) คือ การเก็บรวบรวมไฟล์หรือแฟ้มข้อมูลหลายๆ ไฟล์ที่เกี่ยวข้องมารวมกัน

9 ผังโครงสร้างของข้อมูล
ฐานข้อมูล

10 แบบฝึกหัดเรื่อง การสร้างตาราง (Table)
2. การกำหนดชนิดข้อมูลในเขตข้อมูล (Field ) - Text คือ - Memo คือ - Number คือ - Date/Time คือ - Currency คือ - AutoNumber คือ 3. โครงสร้างของข้อมูล มีอะไรบ้าง พร้อมทั้งอธิบาย 4. ข้อจำกัดในการสร้างตาราง บอกมา 3 ข้อ 5. กฎในการตั้งชื่อฟิลด์ Field บอกมา 5 ข้อ


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การสร้างตาราง (Table)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google