งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบพัสดุฉบับใหม่ ๒๕๕๓

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบพัสดุฉบับใหม่ ๒๕๕๓"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบพัสดุฉบับใหม่ ๒๕๕๓

2 ระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ พ.ศ. ๒๕๕๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓

3 วันใช้บังคับ พ้นกำหนด 120 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 127 ตอนพิเศษ 80 ง ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2553 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2553

4 ยกเลิกระเบียบพัสดุ อบต.
ยกเลิกระเบียบพัสดุ อบต. ฉบับเดิม ทุกฉบับ การพัสดุของ อบต. ใช้ระเบียบ มท. ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ แทน การดำเนินการใดที่ยังไม่แล้วเสร็จตามขั้นตอนของระเบียบเดิมในวันที่ระเบียบใหม่ใช้บังคับ ให้ดำเนินการตามระเบียบเดิมต่อไปจนกว่า จะแล้วเสร็จ

5 สาระสำคัญของระเบียบพัสดุฉบับใหม่
แก้ไขคำนิยามให้รวมถึง อบต. การรับมอบพัสดุที่มีผู้อุทิศให้ อปท. ให้สภาฯ เห็นชอบ โดยไม่ต้องขออนุมัติ ผวจ. ยกเลิกข้อ 10 ทวิ (การจัดหาจากเงินรายได้ ให้มีเงินรายได้เข้าก่อน...) แก้ไขข้อ 11 เรื่อง การใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ ให้สอดคล้องกับ ส่วนราชการ

6 สาระสำคัญของระเบียบพัสดุฉบับใหม่
e-Auction ใช้หลักเกณฑ์ที่ สถ. กำหนด ถ้าไม่มีหลักเกณฑ์เรื่องใด ให้นำระเบียบ สนร มาใช้โดยอนุโลม ให้มีสถานที่กลางสำหรับเป็นศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง ตามหลักเกณฑ์ที่ สถ. กำหนด เพิ่มหลักเกณฑ์การซื้อการจ้างต่อเนื่อง (Repeat Order) ตามหลักเกณฑ์ที่ สถ. กำหนด

7 สาระสำคัญของระเบียบพัสดุฉบับใหม่
การแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ให้คำนึงถึงลักษณะหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสำคัญ ไม่อ้างอิงระดับ (ซี) แก้ไขเรื่องอำนาจการสั่งซื้อสั่งจ้างของนายก อบจ. จากไม่เกิน 100 ล้านบาท เป็น ไม่เกิน 300 ล้านบาท (ข้อ 58) จากไม่เกิน 10 ล้านบาท เป็น ไม่เกิน 20 ล้านบาท (ข้อ 59) ยกเลิกการแลกเปลี่ยนพัสดุประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

8 สาระสำคัญของระเบียบพัสดุฉบับใหม่
แก้ไขข้อ 129 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา แก้ไขข้อ 155 การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใดๆ อันเกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างฯ ให้สภาฯ เห็นชอบ โดยไม่ต้องให้ ผวจ. อนุมัติ


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบพัสดุฉบับใหม่ ๒๕๕๓

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google