งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

น.ส.เสาวลักษณ์ วิจิตรโสภา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "น.ส.เสาวลักษณ์ วิจิตรโสภา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 น.ส.เสาวลักษณ์ วิจิตรโสภา
น.ส.เสาวลักษณ์ วิจิตรโสภา น.ส.สุดาวรรณ รุจิรารุ่งเรือง ผู้จัดทำ

2 ภูมิใจ นำเสนอ

3 บังคับใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2551
บังคับใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2551 ระเบียบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551

4 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เงินรายได้ เงินหรือทรัพย์สินที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับนอกเหนือจากเงินงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัย อธิการบดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

5 หน่วยงาน วิทยาเขต ส่วนราชการ รวมถึง หน่วยงานหรือโครงการ
ส่วนราชการ รวมถึง หน่วยงานหรือโครงการ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต วิทยาเขตตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

6 เงินที่มหาวิทยาลัยและหน่วยงานได้จาก
ประเภทและที่มาของเงินรายได้ เงินที่มหาวิทยาลัยและหน่วยงานได้จาก เงินจากการให้ใช้ทรัพย์สิน การให้เช่า และการดำเนินกิจการต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าบำรุง ตลอดจนค่าปรับต่าง ๆ เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้บริจาคให้ รายได้อื่น ๆ เช่น ดอกผลของเงินรับฝาก

7 วิธีการงบประมาณ ให้หน่วยงานเสนองบประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อ อธิการบดี ตามแบบ วิธีการ และภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

8 รายรับ หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย
รายจ่าย หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย ค่าธรรมเนียมการศึกษา เงินผลประโยชน์ เงินรับฝาก ทุนการศึกษา เงินบริจาค รายได้อื่น ๆ รายจ่ายประจำ เช่น ค่าจ้างค่าตอบแทน ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น รายจ่ายลงทุน เช่น ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น

9 การรับจ่ายเงินและการเก็บรักษาเงิน
การรับเงินรายได้ให้ปฏิบัติดังนี้ การรับเงินและการเบิกเงินจากกองคลังหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของการเงิน แต่ละวิทยาเขต ให้เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานนั้นเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ การรับเงินทุกรายการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับเงินออกใบเสร็จรับเงินตามแบบที่หน่วยงานกำหนด มีเลขที่และเล่มที่เรียงลำดับไว้ทุกฉบับ โดยมอบต้นฉบับให้ผู้จ่ายเงินและมีสำเนาเก็บไว้ที่หน่วยงาน

10 ให้หน่วยงานเก็บรักษาเงินสดไว้สำรองจ่าย ณ ที่ทำการได้ ภายในวงเงินไม่เกิน สองหมื่นบาท นอกนั้นให้นำฝากธนาคารหรือสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การเก็บรักษาเงินของหน่วยงาน ให้มีกรรมการเก็บรักษาเงินอย่างน้อยสามคน โดยมีวาระคราวละไม่เกิน 2 ปี เป็นผู้ตรวจสอบตัวเงิน ให้ตรงกับ “รายงานเงินคงเหลือประจำวัน” ทุกสิ้นวันทำการและลงนามเก็บไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อยสองคน

11 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
การจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ การซื้อทรัพย์สินและการจ้างทำของ ดำเนินการได้ตามเห็นสมควร โดยปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุของมหาวิทยาลัย

12 การจ้างลูกจ้างหรือพนักงาน จ่ายเงินค่าตอบแทน เงินสมนาคุณ เงินรางวัล การจ่ายเงินเลี้ยงรับรอง และการจ่ายเงินอื่นใด หากไม่มีระเบียบมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ให้อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายกำหนดอัตราการจ่ายเงินประเภทนั้นๆ และรายงาน ให้สภามหาวิทยาลัยทราบ การจ่ายเงินยืมและการรับคืนเงินยืม จะกระทำได้เฉพาะกรณีที่ผู้ยืมได้ทำสัญญาการยืมเงิน โดยให้เป็นไปตามระเบียบและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด

13 การปฏิบัติเกี่ยวกับบัญชี วิธีการจ่ายเงิน วิธีปฏิบัติอื่นใด และหลักฐานการรับจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น และให้รวบรวมหลักฐานการรับจ่ายให้ตรวจสอบได้ทุกขณะ เพื่อเป็นการหาผลประโยชน์เพิ่มเติมให้แก่มหาวิทยาลัย อธิการบดีอาจนำเงิน ไปลงทุนในของเขต เช่น ซื้อพันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ ฝากธนาคารหรือสหกรณ์ และลงทุนในกิจการอื่นใด โดยได้รับอนุญาตจากสภามหาวิทยาลัย

14 การทำรายงานการเงินและการตรวจสอบ
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานการรับจ่ายเงินรายได้ของหน่วยงานเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานเป็นรายเดือน ภายในวันสุดท้ายของเดือนถัดไป

15 ให้กองคลังจัดทำรายงานสรุปการรับจ่ายเงิน ทุกสิ้นงวดตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อเสนอที่ประชุมคณบดีภายใน 30 วัน และเสนอสภามหาวิทยาลัยเป็นรายปีภายใน 60 วัน หลังสิ้นปีงบประมาณ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการในการตรวจสอบบัญชีเงินรายได้และพัสดุหรือทรัพย์สิน ซึ่งจัดหามาด้วยเงินรายได้ของแต่ละหน่วยงาน

16 ศาสตราจารย์เกษม สุวรรณกุล นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศ ณ วันที่ 6 ต.ค.2551 บทเฉพาะกาล บรรดาหลักเกณฑ์ หรือ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยที่ได้กำหนดไว้แล้วก่อนการประกาศใช้ระเบียบนี้ ให้ดำเนินการต่อไปตามระเบียบที่ใช้อยู่เดิมจนกว่าจะสามารถดำเนินการตามระเบียบนี้ได้ ศาสตราจารย์เกษม สุวรรณกุล นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

17 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt น.ส.เสาวลักษณ์ วิจิตรโสภา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google