งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับใบขอซื้อขอจ้าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับใบขอซื้อขอจ้าง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับใบขอซื้อขอจ้าง
ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ฝึกอบรมการจัดทำใบขอซื้อขอจ้างและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง...ส่วนพัสดุ

2 รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับใบขอซื้อขอจ้าง
คณะกรรมการ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ(Spec.) คุณสมบัติผู้เสนอราคา ขอบเขตงาน(TOR) แบบรูป รายละเอียดประกอบแบบ ราคากลาง บัญชีรายการก่อสร้าง-(BOQ) Bank Form (กรณีงานก่อสร้าง) เอกสารแนบเพิ่มเติมกรณีจัดหาโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขั้นตอนการส่งใบขอซื้อผ่านระบบ e-Office ขั้นตอนการส่งต้นฉบับใบขอซื้อขอจ้าง ระยะเวลาดำเนินการจัดหา ฝึกอบรมการจัดทำใบขอซื้อขอจ้างและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง...ส่วนพัสดุ

3 คณะกรรมการ คณะกรรมการจัดหา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะผู้ควบคุมงาน (กรณีงานจ้างปรับปรุง/ก่อสร้าง) ฝึกอบรมการจัดทำใบขอซื้อขอจ้างและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง...ส่วนพัสดุ

4 องค์ประกอบของคณะกรรมการตามระเบียบฯ
แต่ละคณะให้ประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 คน รองประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอย่างน้อย 1 คน (เลขานุการไม่ต้องระบุ ผู้ทำหน้าที่จัดหาจะเป็นเลขานุการโดยหน้าที่) ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกัน ห้ามแต่งตั้งกรรมการจัดหาเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ และหรือ กรรมการตรวจการจ้าง ฝึกอบรมการจัดทำใบขอซื้อขอจ้างและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง...ส่วนพัสดุ

5 องค์ประกอบของคณะกรรมการตามระเบียบฯ (ต่อ)
การแต่งตั้งคณะกรรมการ ควรแต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับพัสดุหรืองานจ้างนั้นเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย การซื้อหรือจ้างในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท จะแต่งตั้งพนักงานของมหาวิทยาลัยคนหนึ่ง ซึ่งมิใช่ผู้จัดซื้อหรือจัดจ้างเป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง โดยให้ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างก็ได้ ฝึกอบรมการจัดทำใบขอซื้อขอจ้างและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง...ส่วนพัสดุ

6 ข้อสังเกต-คณะกรรมการ
1. มีคณะกรรมการจัดหา เมื่อ.... กรณีวงเงินงบประมาณเกิน 300,000 บาท (สอบราคา+พิเศษ) กรณีวงเงินงบประมาณเกิน 2,000,000 บาท (e-Auction) กรณีวงเงินงบประมาณเกิน 5,000,000 บาท (ประกวดราคา/กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการด้วยวิธี e-Auction) ฝึกอบรมการจัดทำใบขอซื้อขอจ้างและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง...ส่วนพัสดุ

7 ข้อสังเกต-คณะกรรมการ (ต่อ)
คณะกรรมการควรมีจำนวนคี่ (ไม่รวมเลขานุการ) ควรทาบทามกรรมการก่อนทุกครั้ง ควรเรียงลำดับคณะกรรมการตามคุณวุฒิหรือวัยวุฒิ ควรเป็นผู้เชี่ยวชาญและชำนาญที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ ผู้ขอซื้อขอจ้าง ต้องไม่เป็น คณะกรรมการจัดหา คณะกรรมการจัดหา ต้องไม่เป็น คณะกรรมการตรวจรับ/ตรวจการจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง ไม่ควรจะเป็น ผู้ควบคุมงาน ฝึกอบรมการจัดทำใบขอซื้อขอจ้างและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง...ส่วนพัสดุ

8 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ(Spec.)หรือคุณสมบัติผู้เสนอราคา ขอบเขตงาน(TOR) แนบใบขอซื้อขอจ้างทุกครั้ง ลงลายมือชื่อผู้ออกแบบ/ผู้กำหนด ผู้ใช้บริการ(ผู้ใช้งาน)และ หัวหน้าหน่วยงานทุกแผ่น มีหมายเลขหน้า กำกับทุกแผ่น ชื่อรายการใน Spec.หรือ TOR ต้องตรงกับชื่อรายการในใบขอซื้อขอจ้าง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะต้องมีความเป็นกลาง เอกสารต้องสะอาด เรียบร้อย สามารถเผยแพร่ไปยังหน่วยงานภายนอกได้ ฝึกอบรมการจัดทำใบขอซื้อขอจ้างและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง...ส่วนพัสดุ

9 ราคากลาง บัญชีรายการวัสดุก่อสร้าง-BOQ
จัดทำในรูปคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ราคากลางต้องเป็นปัจจุบัน Bank Form บัญชีรายการที่ถอดจากแบบโดยไม่ระบุจำนวนเงิน ฝึกอบรมการจัดทำใบขอซื้อขอจ้างและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง...ส่วนพัสดุ

10 เอกสารแนบเพิ่มเติม กรณีจัดหาโดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ร่างประกาศ และร่างTOR รายชื่อคณะกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอก ฝึกอบรมการจัดทำใบขอซื้อขอจ้างและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง...ส่วนพัสดุ

11 ฝึกอบรมการจัดทำใบขอซื้อขอจ้างและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง...ส่วนพัสดุ


ดาวน์โหลด ppt รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับใบขอซื้อขอจ้าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google