งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

6.การตั้งงบประมาณรายจ่าย หมวดเงินอุดหนุน ให้หน่วยงานอื่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "6.การตั้งงบประมาณรายจ่าย หมวดเงินอุดหนุน ให้หน่วยงานอื่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 6.การตั้งงบประมาณรายจ่าย หมวดเงินอุดหนุน ให้หน่วยงานอื่น
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท /ว 2611 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2547)

2 ก. หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน
หน่วยงานที่จะขอรับเงินอุดหนุน ได้แก่ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรประชาชน เช่น กลุ่มหรือ ชุมชนที่มีการบริหารภายในมีระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อตกลงของกลุ่ม หรือชุมชน และมีการดำเนินการจนเป็นที่ยอมรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กลุ่ม

3 หรือชุมชนนั้นตั้งอยู่ หรือเป็นองค์กรที่จัดตั้งตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนดขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐ เช่น อสม. กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรี หรือองค์กรการกุศลที่จัดตั้งตามระเบียบ กฎหมาย เช่น กิจการกาชาด สภาวัฒนธรรม เป็นต้น

4 ข. หลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุน
1. โครงการ/กิจกรรม ที่ขอรับเงินอุดหนุนต้องเป็นกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินการเองได้

5 2. ประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับประโยชน์โดยตรงในกิจการที่ขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนซึ่งหากไม่ดำเนินการในกิจการนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนได้

6 ค. การเบิกจ่ายเงิน 1. เมื่อหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน แจ้งขอรับเงินไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบเงินรายได้ก่อนอนุมัติให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ตามงบประมาณที่ได้ตั้งไว้เท่านั้น

7 เมื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์
ของโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้รายงานผลการดำเนินงานให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทราบ พร้อมคืนเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี)

8 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.3/ว 59
เมื่อโครงการได้เสร็จสิ้นลง ให้นำเงินที่เหลือจ่ายในแต่ละโครงการส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินประเภทรายได้เบ็ดเตล็ดอื่น เว้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค /ว 59 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2552

9 ประกาศคณะกรรมการ การกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจ และหน้าที่ ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 ส.ค. 2546

10 ข้อ 3 การสนับสนุนงบประมาณให้แก่ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จะกระทำได้แต่เฉพาะกรณีที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะต้องดำเนินการเอง แต่ไม่สามารถดำเนินการเองได้ เนื่องจากเป็นงานปฏิบัติซึ่งต้องใช้เทคนิควิชาการสูง

11 การสนับสนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด จะกระทำได้ในกรณีที่เร่งด่วนและจำเป็นหากไม่ดำเนินการจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประชาชน

12 การให้การสนับสนุนแก่ประชาคม องค์กรประชาชน ควรเป็นไปในลักษณะของการส่งเสริมความสามารถดำเนินการ โดยไม่ให้การสนับสนุนในลักษณะของการให้สิ่งของ หรือการเข้าไปดำเนินการแทน

13 การอุดหนุนงบประมาณให้แก่สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

14 ยกเว้น ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1. อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในลักษณะของการจ้างครู การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอนที่จำเป็น ยกเว้น ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

15 ไม่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณที่สถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ได้รับจัดสรรจากรัฐ
ผ่านหลักเกณฑ์ที่ สพฐ.กำหนด ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

16 2. การสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนต้องตรงตามความต้องการของสถานศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียนเท่านั้น


ดาวน์โหลด ppt 6.การตั้งงบประมาณรายจ่าย หมวดเงินอุดหนุน ให้หน่วยงานอื่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google