งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

UNIT 8 ASKING ABOUT FAMILIES.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "UNIT 8 ASKING ABOUT FAMILIES."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 UNIT 8 ASKING ABOUT FAMILIES

2 สามี Husband Wife ภรรยา
ลูกชาย ลูกสะใภ้ ลูกสาว ลูกเขย ลูกชาย Son (Daughter in law) Daughter (Son-in-law) Son หลานสาว หลานชาย หลานสาว หลานสาว niece nephew niece niece

3 Asking for personal information
Who are you ? Name Last name ... First name ... Where do you live ? Number ..... Street ..... Town ..... Country ..... Zip code ..... How many kilos ? Fat Short Tall ...

4 Yes No Family : Have you any sisters ? Have you any brothers ? Are you the eldest one ? Is your father alive ? Is your mother alive ?

5 Your habit : offer sometimes never Get up late Go to school late
Be punctual Sleep late Cooking

6 Dialy Dialy is a daily record of events or thought which are recorded everyday or every few days. It is usually kept as a personal record of the events in one’s life and it is not usually written for other people to read.

7 Your daily Day 1. Day 2.

8 Schedule of work Sunday a.m. p.m. Monday a.m. p.m. Tuesday a.m. p.m.
Wednesday a.m. p.m. Thursday a.m. p.m. Friday a.m. p.m. Saturday a.m. p.m.

9 Present perfect tense Subject + Verb to have (has , have) + Past participle
I have sent a telegram. I have not sent a telegram. I haven’t sent a telegram. Have I sent a telegram ? Have I not sent a telegram ? Haven’t I sent a telegram ?

10 การใช้ 1. แสดงการกระทำที่เกิดขึ้นในอดีตต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน มักบอกระยะเวลาของ การกระทำด้วย since และ for Your sister has been sick since Monday. I have Taught English for ten years. 2. ใช้กับการกระทำที่เพิ่งเสร็จสิ้นไป(ไม่รู้เสร็จเมื่อไร) Have you sent the letter ? 3. ใช้กับการกระทำที่เพิ่งสิ้นสุดลง มักมีคำ already, just, yet อยู่ด้วย I have Just had breakfast. 4. ใช้กับการกระทำที่เกิดขึ้นก่อนเวลาพูด เวลาที่กระทำไม่ได้บ่งไว้มีคำแสดงเช่น Many, once, twice, ever sometimes แสดงการกระทำที่เกิดขึ้นเกินกว่า 1 ครั้งก็ได้ I have visited London twice.


ดาวน์โหลด ppt UNIT 8 ASKING ABOUT FAMILIES.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google