งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CoP Community Of Practice โดย สุภาภัดต์ ต๊ะคำ. ความคิด ทำอะไร วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่ได้รับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CoP Community Of Practice โดย สุภาภัดต์ ต๊ะคำ. ความคิด ทำอะไร วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่ได้รับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CoP Community Of Practice โดย สุภาภัดต์ ต๊ะคำ

2 ความคิด ทำอะไร วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่ได้รับ

3 การปฏิบัติ ทำในสิ่งที่ดีและปฏิบัติได้ มีการพัฒนาอยู่เสมอ มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ถ่ายทอดได้

4 สอน

5 ทำให้ดู

6 ดูเขาทำ

7 ทำให้ดู

8 ดูเขาทำ

9 การเขียน QM QP WI เอกสารต่างๆ งานวิจัย (R to R)

10 หลักการเขียนงานวิจัย (R to R) ชื่อเรื่อง ความเป็นมา / ความสำคัญของ ปัญหา วัตถุประสงค์ / ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ วิธีดำเนินการ สรุป / อภิปรายผล เอกสารอ้างอิง

11 นวัตกรรม

12

13

14

15

16

17

18 Community of Practice (Cop) Thinking Systems Practicing Systems Writing Systems

19 Thank you For Attention


ดาวน์โหลด ppt CoP Community Of Practice โดย สุภาภัดต์ ต๊ะคำ. ความคิด ทำอะไร วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่ได้รับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google