งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 บททักทาย  แวดวงการประกันคุณภาพ  สาระน่ารู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การศึกษาของมหาวิทยาลัย  เก็บมาฝาก  กิจกรรมประจำเดือน ห น้า ห น้า ธันวาคม ฉบับที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " บททักทาย  แวดวงการประกันคุณภาพ  สาระน่ารู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การศึกษาของมหาวิทยาลัย  เก็บมาฝาก  กิจกรรมประจำเดือน ห น้า ห น้า ธันวาคม ฉบับที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  บททักทาย  แวดวงการประกันคุณภาพ  สาระน่ารู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การศึกษาของมหาวิทยาลัย  เก็บมาฝาก  กิจกรรมประจำเดือน ห น้า ห น้า ธันวาคม ฉบับที่ 13 ประจำเดือนธันวาคม 2545 กิ 2 3 4 6 8 สำนักงานประกันคุณภาพและข้อมูล มหาวิทยาลัย เซนต์จอห์น โทร. สายตรง 0-2511-2948 และ 0-2938-7058 - 65 ต่อ 180 www.stjohn.ac.th/qaoffice ที่ปรึกษา ดร. สุวิชากร ชิ นะผา อัญชลี เหลืองอ่อน คณะผู้จัดทำ อุฬารา อินทร์แปลง กาญจนา บางนิ่มน้อย ณภัทร ราชกิจ 8 3 ธ. ค 45 - อบรม P,I ของหน่วยงาน 10.00 น. 6 ธ. ค. 45 - ประชุมชี้แจง ดัชนี เกณฑ์ SAR กับตัวแทนทุกหน่วยงาน 14.30 น. 12 ธ. ค. 45- ประชุมสำนักงานประกันคุณภาพและข้อมูล 10.30 น. อาคาร 5 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 12 ธ. ค 45 - อบรม MS. Power Point ภายในหน่วยงาน 15.00 น. 13 ธ. ค. 44 - ประชุมคณะกรรมการ (QRC) ณ ห้อง BC 801 ชั้น 8 14.30 น. อาคารชิน โสภณพนิช มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น น จกรรมประจำเดือ ตรวจสอบ โดย ……………………………………... ( นางสาวอัญชลี เหลืองอ่อน ) ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ และข้อมูล

2 27 บ ท ทัก ท า ย าระน่า รู้ การประกัน คุณภาพ ส ศ. ดร. อุทุมพร จามรมาน การประกันคุณภาพกับผู้บริหาร เก็บมาเล่าโดย นางสาวอุฬารา อินทร์แผลง

3 คำศัพท์ชวนร ู้ Quality Management Representative (QMR) คือ ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของ ผู้บริหารให้มีหน้าที่ในการจัดการระบบคุณภาพ Quality Monitoring and Assessment คือ การ ติดตามประเมินผลคุณภาพ สถานศึกษาจัดกลไกการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติโดยจัดทำเกณฑ์ตัวชี้วัดคุณภาพของ ปัจจัยกระบวนการ และผลผลิต ใช้เพื่อการปรับปรุงและ รายงานผลต่อสังคมเป็นประจำ Quality Intervention คือ การทบทวนเพื่อปรับปรุง คุณภาพโดยเน้นให้สถานศึกษาใช้ผลการติดตามประเมินผล เพื่อการปรับปรุงแก้ไขในปัจจัยและกระบวนการที่ยังไม่น่า พอใจ 6 3 เก็บ ม า ฝ า ก โดย นางสาวอุฬารา อินทร์แปลง

4 4 5 ข่าวความเคลื่อนไหว การประกัน คุณภาพการศึกษา ข่าวความเคลื่อนไหว การประกัน คุณภาพการศึกษา แวดวง การประกัน คุณภาพการศึกษา ต่อหน้า 6 นางสาวอัญชลี เหลืองอ่อน


ดาวน์โหลด ppt  บททักทาย  แวดวงการประกันคุณภาพ  สาระน่ารู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การศึกษาของมหาวิทยาลัย  เก็บมาฝาก  กิจกรรมประจำเดือน ห น้า ห น้า ธันวาคม ฉบับที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google