งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบการวิจัยที่ใช้ขีดความสามารถ รวมทั้งองค์กร : กรณีการวิจัยและพัฒนาเรื่องไข้หวัดนก Pooled-Capacity Research Model: A Case of R&D on Avian Influenza.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบการวิจัยที่ใช้ขีดความสามารถ รวมทั้งองค์กร : กรณีการวิจัยและพัฒนาเรื่องไข้หวัดนก Pooled-Capacity Research Model: A Case of R&D on Avian Influenza."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบการวิจัยที่ใช้ขีดความสามารถ รวมทั้งองค์กร : กรณีการวิจัยและพัฒนาเรื่องไข้หวัดนก Pooled-Capacity Research Model: A Case of R&D on Avian Influenza เสนอในที่ประชุม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๘

2 ทำไมต้องใช้ขีดความสามารถทั้ง องค์กร ประเด็นการวิจัยในปัจจุบันเป็นเรื่องใหญ่เกินกว่า ที่หน่วยงานย่อยหน่วยงานเดียวจะตอบได้ หลาย ๆ หน่วยงานต่างตอบคำถามการวิจัยใน ลักษณะเป็นส่วน ๆ (piecemeal approach) ซึ่งทำให้ มีการวิจัยที่ซ้ำซ้อนกันในหลายเรื่อง ในขณะที่ หลาย ๆ คำถามก็ยังไม่ได้รับการตอบ หน่วยงานย่อยของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มี จุดแข็งที่แตกต่างกัน น่าจะสามารถนำมาเสริม กันได้ มีศักยภาพที่ยังไม่ได้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ (untapped potential ) อยู่หลายที่ ทั้งในแง่ของความ เชี่ยวชาญ และ facilities

3 ทำไมจึงเลือกการวิจัยและพัฒนา เรื่องไข้หวัดนกเป็นตัวตั้ง เป็นปัญหาสาธารณสุขที่มีความสำคัญระดับชาติ รัฐบาลพร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เป็นภารกิจและความรับผิดชอบโดยตรงของ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นเรื่องที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีขีด ความสามารถที่จะตอบสนองในเรื่องนี้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และสามารถร่วมมือกับหน่วยงาน ภายนอกได้ หากมีความจำเป็น การดำเนินการที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ ตรวจวิเคราะห์ แสดงให้เห็นว่าการใช้ขีด ความสามารถทั้งองค์กรเป็นสิ่งที่จำเป็นและ เป็นไปได้

4 ขอบเขตของการวิจัยและพัฒนา เรื่องไข้หวัดนกของ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ การวิจัยพื้นฐาน – การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเชื้อทั้งในแง่ของ genotype และ receptor binding specificity ( มาลินี, พิไลลักษณ์ ) – การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรต่อเชื้อไข้หวัดนก ( มาลินี )* – การศึกษา antibody response ในผู้สัมผัส ( มาลินี )* การพัฒนาและประเมินชุดทดสอบ –Test kits for detecting antigens in clinical specimens ( เครือวัลย์, พิไล ลักษณ์ ) –Laboratory and field evaluation of test kits ( ปราณี, มาลินี )* การพัฒนาวัคซีน –Vaccine production process และ QC methods ( ศิริมา, เดือนถนอม ) การถ่ายทอดเทคโนโลยี – การจัดการอบรมด้านเทคนิคการตรวจให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า, ลาว, กัมพูชา และเวียดนาม ( กรองแก้ว )* * มีโอกาสที่นักวิชาการจาก ศวก. จะเข้าร่วมได้มาก

5 หน่วยงานของ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาเรื่อง ไข้หวัดนก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์และ สาธารณสุข สำนักวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยสมุนไพร ศูนย์วิจัยทางคลินิก ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกแห่ง

6 ลักษณะของการวิจัยที่ใช้ขีด ความสามารถทั้งองค์กร เป็นโครงการวิจัยขนาดใหญ่ของกรม ประกอบด้วย โครงการย่อยที่ชัดเจน ผู้บริหารระดับสูงหรือนักวิชาการอาวุโสเป็นหัวหน้า โครงการ ในแต่ละโครงการย่อยมีขอบเขตของกิจกรรมที่ชัดเจน และมีนักวิชาการของกรม ( ส่วนกลางและ ศวก.) เข้า ร่วม หัวหน้าโครงการย่อยอาจจะเป็นนักวิชาการจาก หน่วยงานส่วนกลาง หรือ จาก ศวก. ก็ได้ ตามความ เหมาะสม การดำเนินกิจกรรมของแต่ละโครงการย่อย สามารถใช้ สถานที่ เครื่องมือการวิจัย และ facilities ของหน่วยงาน ส่วนกลาง หรือ ศวก. ก็ได้ตามความเหมาะสม เช่น นักวิชาการส่วนกลางอาจจะไปทำงานที่ ศวก. หรือ นักวิชาการจาก ศวก. อาจจะมาทำงานที่หน่วยงาน ส่วนกลาง ก็ได้ หากมีความจำเป็น สามารถร่วมกับหน่วยงานนอก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบการวิจัยที่ใช้ขีดความสามารถ รวมทั้งองค์กร : กรณีการวิจัยและพัฒนาเรื่องไข้หวัดนก Pooled-Capacity Research Model: A Case of R&D on Avian Influenza.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google