งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบจากนโยบายและยุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบจากนโยบายและยุทธศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบจากนโยบายและยุทธศาสตร์
และการนำไปใช้ น.พ. ศุภกิจ ศิริลักษณ์ พ.บ., อ.ว., MPHM. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

2 คำตอบอยู่ที่ไหน?

3 นโยบายสาธารณะที่ดี (Healthy Public Policy)
= นโยบายด้านสุขภาพ (Health Policy) = Public Policy that make people healthy = Good governance for Policy making

4 กม. รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๐, ๘๕ พรบ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑ ; การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ แผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการ

5 The process of policy making
1. Problem Identification and Issue Recognition How do issues get on to the policy agenda? Why do some issues not even get discussed? 2. Policy Formulation Who formulates policy? How is it formulated? Where do initiatives come from? 3. Policy Implementation Arguably the most important aspect of policy - yet often gets short shrift. What resources are there available? Who should be involved? How can implementation be enforced? 4. Policy Evaluation What happens once a policy is put into effect? Is it monitored? Does it achieve its objectives? Does it have unintended consequences?

6 กระบวนการดำเนินนโยบาย (Policy Process)
กระทรวง/ กรมต่างๆ ปัจจัยกำหนดสุขภาพ/ ปัญหาสุขภาพ National Agenda แหล่งข้อมูล/ หลักฐานประกอบการพิจารณา Policy Formation Policy Formulation Policy Implementation Policy Evaluation พื้นที่/ ท้องถิ่น

7 Practical Steps of Planning
Dr.Supakit Sirilak คำแถลงนโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 4 ปี แผนปฏิบัติราชการกระทรวง 4 ปี แผนปฏิบัติราชการประจำปี แผนคำของบประมาณประจำปี

8 กระทรวง สาธารณสุข ผู้ว่าฯ CEO สปสช./ สปส. ท้องถิ่น สช. สสส. กองทุนฯ
Multidisciplinary Dr.Supakit Sirilak กระทรวง สาธารณสุข ผู้ว่าฯ CEO สปสช./ สปส. ท้องถิ่น สช. สสส. Area กองทุนฯ สพฉ. PPP Output/ Outcome/ Impact

9 Management process Monitoring Planning Implementation Evaluation
Dr.Supakit Sirilak Monitoring Planning Implementation Evaluation Control

10 Result Base Management
Dr.Supakit Sirilak ผลสัมฤทธิ์ RESULTS วัตถุประสงค์ OBJECTIVES ปัจจัยนำเข้า INPUT กิจกรรม PROCESS ผลผลิต OUTPUT ผลลัพธ์ OUTCOMES ECONOMY:ประหยัด EFFICIENCY: ประสิทธิภาพ EFFECTIVENESS : ประสิทธิผล

11 Dr.Supakit Sirilak Health Indicators Input Process Output Outcome
Impact Effectiveness Efficiency Productivity Equity Equality

12 The performance framework of MoPH Indicators
Fair access เข้าถึงอย่างเหมาะสม ทั่วถึง เท่าเทียมตามความจำเป็นทางสุขภาพของประชาชนโดยไม่แบ่งแยกภูมิศาสตร์ เศรษฐานะ เชื้อชาติ อายุและ เพศ Dr.Supakit Sirilak To an appropriate range The performance framework of MoPH Indicators ให้บริการพื้นฐานที่ครบถ้วนเหมาะสม User friendly and responsive to the individual needs นำไปสู่ความมั่นใจ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ To effective and good quality of care Efficiency delivered การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ มีการสูญเสียที่น้อยที่สุดและคุ้มค่าต่อเงินที่เสียไปมากที่สุด บริหารเพื่อให้เกิดความเท่าเทียม ของการเข้าถึงบริการที่มีประสิทธิผล เหมาะสมตามเวลา และได้มาตรฐานที่กำหนด

13 Level of Plan Policy Strategic Plan Action (Operational) Plan Program
Dr.Supakit Sirilak Policy Strategic Plan Action (Operational) Plan Program Project Corporate vs Unit Plan

14 Where will we want to be: Vision
Dr.Supakit Sirilak KPI Impact Outcome Output Where will we want to be: Vision Goal Objective Target 2 4 How do we know where we are How do we get there: Mission Strategy Tactic Activity 3 Process Where are we now: SWOT 1

15 Dr.Supakit Sirilak Burden of Disease Morbidity Mortality
DALY (Disability-adjusted Life Years) YLL (Year of Life Lost) YLD (Year Lived with Disability) DALY= YLL+YLD

16 Disability Adjusted Life Years (DALY) Loss 2004
Dr.Supakit Sirilak

17 ภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญ ที่ทำให้สูญเสียปีสุขภาวะ
ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข

18 คนไทยบริโภคน้ำตาลเพิ่มขึ้น
ข้อมูล สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล คัดจากรายงานการสาธารณสุขไทย พ.ศ

19 ผลกระทบต่อสังคม Percentage of wife victims
* ABAC poll : Domestic violence survey, July 2004

20 Pareto Law (The 80/20 Principal)
Dr.Supakit Sirilak Pareto Law (The 80/20 Principal) 20 80 80 20 EFFORT RESULT INPUT OUTPUT CAUSE EFFECT

21 SEA : Strategic Environmental Assessment
เครื่องมือ SEA : Strategic Environmental Assessment EIA : Environmental Impact Assessment HIA : Health Impact Assessment SIA : Social Impact Assessment

22 การรายงานผลการประเมิน Sexy Report
Visualization Analyzed-synthesis Crucial Easily digest Appropriate time Marketing (4P)

23 END


ดาวน์โหลด ppt การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบจากนโยบายและยุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google