งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบูรณาการในภารกิจชลประทาน: ระดับจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบูรณาการในภารกิจชลประทาน: ระดับจังหวัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบูรณาการในภารกิจชลประทาน: ระดับจังหวัด
มนุชญ์ วัฒนโกเมร กรรมการ ก.พ.ร. ผู้ทรงคุณวุฒิ (ปฏิบัติงานประจำ) 30 กรกฎาคม 2546

2 การบริหารแบบบูรณาการ (Integrated Management)
ความหมาย คือการบริหารที่ทุกส่วนขององค์การยึดแผนและเป้าหมายรวมขององค์การเป็นทิศทางในการดำเนินงาน สู่ผลลัทธ์ (Outcome) และผลสัมฤทธิ์ (Result) ลักษณะ การบริหารแบบองค์รวม (Holistic Management) การบริหารเชิงราบ (Horizontal Management) การบริหารเชิงการประสานงาน (Coordination-base Management)

3 ผลสัมฤทธิ์ – ผลผลิต – ผลลัพธ์ Result – Output - Outcome
= + ผลสัมฤทธิ์ (RESULTS) ผลผลิต (OUTPUTS) ผลลัพธ์ (OUTCOMES) + เรื่องที่ 3 RBM Peter F. Drucker, The Practice Of Management เสนอแนวคิด Management by Objective (MBO) + แต่มีปัญหาเรื่องการกำหนดวัตถุประสงค์ซึ่งใช้ผลกำไรเป็นหลัก ในต้นทศวรรษ 1990 ธุรกิจในสหรัฐใช้ MBO เน้นยอดขาย แต่ปรากฏว่ายอดขายขึ้น แต่กำไรน้อยลง และผู้คนในองค์กรก็ไม่มีความภักดี มี Turn-over สูง + จึงพัฒนามาเป็น Result-base Management เมื่อ David Norton & Robert Kaplan คิด Balance Scorecard และเผยแพร่ใน 1992

4 ก ร อ บ ค ว า ม คิ ด ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์
ผลสัมฤทธิ์ RESULTS วัตถุประสงค์ OBJECTIVES ปัจจัยนำเข้า INPUTS กิจกรรม PROCESSES ผลผลิต OUTPUTS ผลลัพธ์ OUTCOMES ความประหยัด ความมีประสิทธิภาพ ความมีประสิทธิผล

5 การบริหารแบบองค์รวม (Holistic Management)

6 การบริหารแนวราบ (Horizental Management)

7 การบริหารเชิงการประสานงาน (Coordination-based Management)

8 เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารแบบบรณาการ
1. ระบบสารสนเทศ (Information System) IMIS (Irrigation Management Information System) GDI (Government Data Infrastructure) IDI (Irrigation Data Infrastructure) GDX (Government Data Exchange) IGIS (Irrigation Geographic Information System) แผนที่ฐาน และ แผนที่เฉพาะ NSDI (National Spatial Data Infrastructure) ISDI (Irrigation Spatial Data Infrastructure) NSDX (National Spatial Data Exchange) ความต่อเนื่องของข้อมูล

9 เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารแบบบรณาการ (ต่อ)
2. แผนปฏิบัติการ ชคป. (Business/ Operation Plan) แผนยุทธศาสตร์ ชป. (Strategic/ Corporate Plan) แผนปฏิบัติการของ สชป. แผนยุทธศาสตร์จังหวัด มติที่ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำ

10 เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารแบบบรณาการ (ต่อ)
3. แผนฉุกเฉิน (Contingency Plan) 4. มาตรวัดความสำเร็จ (Scorecard)ของแผนปฏิบัติการ 5. ระบบการเตือนภัย (Alert System) 6. การติดตามประเมินผล P = Plan D = Do C = Check A = Action

11 Performance Scorecard
ตัวอย่าง กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม Baseline data เป้าหมายการให้บริการประชาชน 2547 Outcome รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนลง ... % ราย ราย เร่งรัดการจัดเก็บภาษีค้างชำระได้เพิ่มขึ้น ... % จดทะเบียนรถยนต์ได้มากขึ้น .... % ..... บาท ..... ราย บาท ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลง ... % ระดับความพึงพอใจมากขึ้น ... % ระยะเวลาการปฏิบัติงานลดลง 30-50% โดยเฉลี่ย กระบวนงาน 1 (งานใบอนุญาตขับรถยนต์) กระบวนงาน 2 (งานจัดทะเบียนรถยนต์) กระบวนงาน ..... ชม. ..... วัน More outputs Cost reduction Quality + Result +Outcome +Less Cost +Quality +Speed Speed ลงชื่อ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก วันที่

12 ผู้มีส่วนได้เสียในงานชลประทาน (Steakholders)
กลุ่มลูกค้า (Customers) เกษตรกร กลุ่มผู้ใช้น้ำ อื่น ๆ กลุ่มพันธมิตร (Partnership) ส่วนราชการต่างๆ คณะกรรมการลุ่มน้ำ กลุ่มเครือข่าย (Network) หน่วยงานในสาย สชป.

13 คุณสมบัติของผู้บริหารแบบบูรณาการ 9 ข้อ
ยอดนักประสานงาน 10 ทิศ (Good Coordinator) ภาวะผู้นำเชิงความร่วมมือ (Participatory Leadership) ทำงานเชิงรุก (Action not Reaction) มีจิตวิญญาณเป็นผู้บริการ (Serviceable-minded) มีความคิดเป็นวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ ยอมรับการมีส่วนร่วม มีทัศนคติว่าสามารถทำได้ทุกอย่าง ความสามารถเชิงนวตกรรม พรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้


ดาวน์โหลด ppt การบูรณาการในภารกิจชลประทาน: ระดับจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google