งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
เขต 1

2 1.ขอบเขตการให้บริการ อาชีวอนามัย EMS (BLS)
การควบคุมโรคติดต่อ สำคัญเช่น TB ไข้หวัด 2009 เอดส์ ไข้เลือดออก Disease Management เช่น โรคเบาหวาน โรความดันโลหิตสูง การบริการผู้พิการ กายภาพบำบัด

3 2.การบริหารการเงินการคลัง
อยู่ในระบบ cup เหมือนเดิม เจ้าของ หัวหน้าสถานีอนามัย (รพ.สต.) พัฒนาความรู้ การบริหารทางการเงินให้กับหัวหน้าสถานีอนามัย การบริหารงบประมาณสุขภาพตำบล การนำ อปท. เข้าร่วมในการส่งเสริมสุขภาพร่วมกัน โดยใช้การมีส่วนร่วม การร่วมทำแผนที่ยุทธศาสตร์

4 3. บทบาทของส่วนราชการต่อ รพ.สต.
สสจ. เป็นสำนักงานเลขานุการ กรรมการ รพ.สต. ระดับจังหวัด โดย ประธาน นายแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เลขา หัวหน้าฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์ กรรมการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล หัวหน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5 3. บทบาทของส่วนราชการต่อ รพ.สต.
รพศ/รพท. สนับสนุน ด้านวิชาการ การนิเทศก์ติดตาม จัดตั้งศูนย์ส่งต่อ รับส่งต่อจาก รพ.สต. สนับสนุนทรัพยากร การเงิน บุคลากร

6 3. บทบาทของส่วนราชการต่อ รพ.สต.
สสอ. สนับสนุน/ประสานงาน การประเมินผล การติดตาม การดำเนินงาน การนำ อปท. เข้ามาร่วมกับกรรมการพัฒนาระดับอำเภอ

7 4. การจัดสรรงบประมาณ 200000 บาท
1. พัฒนาระบบ IT (รพ.สต.) 2. ทำประชาคม 3.อบรม 4.จัดจ้างเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม 1 คน 5.ผลิตสื่อ

8 หัวข้อการพัฒนาบุคลากร
1. อบรม เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จาก รพศ/รพท./สสอ./ สอ. อื่น ๆ 2. อบรม อสม. อปท. ในตำบลที่มี รพ.สต. 3. อบรมการจัดทำ Guideline เวชปฏิบัติ

9 กระบวนการที่ต้องการให้เกิด
1. ตั้งกรรมการจังหวัด/อำเภอ 2. กำหนดพื้นที่จัดตั้ง รพ.สต. อำเภอละแห่ง 3.แบ่งทีมในจังหวัดทำ guideline แบบ เวชปฏิบัติครอบครัว มีองค์ประกอบของ การรักษา ส่งเสริม ฟื้นฟู ผู้ป่วย ญาติ ชุมชน เจ้าหน้าที่ ในเรื่องต่อไปนี้ - EMS - DM,HT - อาชีวอนามัย -โรคติดต่อสำคัญเช่น วัณโรค เอดส์ ไข้เลือดออก ไข้หวัดสายพันธุ์ 2009 4. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการประชุมวิชาการเขต (ปลายเดือน กรกฎาคม)


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google