งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องการสื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องการสื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่องการสื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องการสื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี4 (งช401) จัดทำโดย นายสถิตย์ จันทร์น้อย อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนท้ายหาด

2 ความหมายของการสื่อสารข้อมูล
หมายถึง กระบวนการการถ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างผู้ส่งและผู้รับ โดยผ่านช่องทางการสื่อสาร องค์ประกอบพื้นฐานของการ สื่อสารข้อมูล 1. ตัวส่งข้อมูล ช่องทางการสื่อสาร ตัวรับข้อมูล

3 การสื่อสารข้อมูลในระดับเครือข่าย
เป็นระบบเครือข่ายที่มีบทบาทและความสำคัญมากขึ้น จนทำให้คอมพิวเตอร์เพิ่มขีดความสามารถของระบบสูงขึ้น มาตรฐานกลางที่ใช้ในการส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย คือ OSI

4 การส่งสัญญาณข้อมูล หมายถึง การส่งข้อมูลจากเครื่องส่งหรือผู้ส่ง ผ่านสื่อกลางไปยังเครื่องรับหรือผู้รับ ลักษณะของวิธีการสื่อสาร 1. แบบมีสาย เช่น สายโทรศัพท์ สายทองแดงแบบหุ้มฉนวน ข้อดี คือ ป้องกันการรบกวนจากสัญญาณไฟฟ้าได้มาก ส่งข้อมูลได้ไกล ด้วยความเร็วสูง ส่งได้มาก การดักสัญญาณทำได้ยาก 2. แบบไม่มีสาย เช่น ไมโครเวฟ ข้อดี คือ ส่งสัญญาณด้วยความถี่กว้าง และการบกวนจากภายนอกน้อยมากจนแถบไม่มีเลย

5 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
เพื่อวัตถุประสงค์ # เพื่อให้ผู้ใช้สามารถติดต่อสื่อสารกัน # เพื่อให้ใช้ทรัพยากรร่วมกัน # เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน ประเภทของเครือข่าย 1. เครือข่ายท้องถิ่น (LAN) 2. เครือข่ายระดับเมือง (MAN) 3. เครือข่ายระดับประเทศ (WAN) 4. เครือข่ายระหว่างประเทศ (International Network)

6 รูปแบบเชื่อมต่อเครือข่าย
นิยมใช้กันมี 4 ลักษณะ ได้แก่ 1. แบบดาว 2.แบบวงแหวน 3.แบบบัส 4.แบบผสม

7 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลในคอมพิวเตอร์
1. โมเด็ม 2.เกตเวย์ 3. เราเตอร์ 4. บริดจ์ 5. รีพีสเตอร์


ดาวน์โหลด ppt เรื่องการสื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google