งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลาวัลย์ สาโรวาท มูลนิธิพีเอสไอ สมัชชากพอ. ชาติ ประจำปี 2554 25 -27 มกราคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลาวัลย์ สาโรวาท มูลนิธิพีเอสไอ สมัชชากพอ. ชาติ ประจำปี 2554 25 -27 มกราคม 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลาวัลย์ สาโรวาท มูลนิธิพีเอสไอ สมัชชากพอ. ชาติ ประจำปี 2554 25 -27 มกราคม 2555

2 การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด คือ การลดความเสี่ยงและอันตรายต่างๆ ที่ อาจเกิดขึ้นจากการ ใช้ยาเสพติดโดยการ ใช้เข็มและกระบอกฉีดร่วมกัน ผู้ที่ใช้ยา เสพติดอาจยังเลิกใช้ยาไม่ได้ทันที ฉะนั้น ระหว่าง ที่กำลังพยายามจะเลิก จึงควรมี วิธีการลดอันตราย จากการติดและ ถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี รวมทั้งเชื้อไวรัสตับ อักเสบชนิดซี และชนิดบี อีกทั้งช่วยให้ผู้ที่ ใช้ยาเสพติดสามารถปรับตัวเองให้ลดการ ใช้ยาลง และดำรงสถานภาพการไม่ กลับไปเสพซ้ำให้นานขึ้น การลดอันตรายจากการใช้ยา Harm Reduction

3 1. เพื่อให้ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดเข้าถึงบริการ แบบรอบด้านของการลดอันตรายจากการใช้ยา เสพติด 2. เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อเอชไอวีในกลุ่ม ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดและผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ ด้วย 3. เพื่อลดจำนวนผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด 4. เพื่อลดอัตราการเกิดอาชญากรรมจากผู้ใช้ยา เสพติดด้วยวิธีฉีด

4 มี ๓ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริการแบบบูรณาการและ ครบวงจร 1. ความเข้าใจเชิงบวกของชุมชน หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เรื่องการลดอันตราย 2. พัฒนาและให้บริการชุดบริการการลดอันตราย แบบครบวงจร ก. บริการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ( ให้ความรู้ MMT NSP ถุงยาง ) ข. บริการตรวจรักษา (VCCT STI TB) ค. บริการด้านจิตใจและการบำบัด ( เพื่อนช่วย เพื่อน จิตเวช บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ )

5 การให้ความรู้ ทัศนคติ และทักษะในการ ป้องกันการติดเชื้อและ ยาเสพติด การให้คำปรึกษา และ การตรวจเชื้อ เอชไอวี พร้อมการส่ง ต่อเพื่อการดูแลรักษา ให้บริการรักษาด้านจิต เวช การป้องกัน วินิจฉัย และรักษาวัณโรค การตรวจและรักษา โรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ การบำบัดรักษายา เสพติด โดยใช้สารเมทาโดน ระยะยาว การสนับสนุน วิธีใช้ เข็มและอุปกรณ์ฉีด ยาที่สะอาด การแจกถุงยาง อนามัย กิจกรรมกลุ่มเพื่อน ช่วยเพื่อน การบำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ การกลับสู่สังคม และการป้องกันการ เสพซ้ำ 1 2 4 3 6 7 8 9 10 5

6 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริการเชิงรุก 1. เพิ่มการเข้าถึงผู้ใช้ยาโดยเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ภาครัฐและประชาสังคม 2. เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรและเครือข่ายที่ ทำงานการลดอันตราย ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การศึกษาวิจัย และประเมินผล 1. พัฒนาระบบข้อมูลข้อสนเทศ 2. ศึกษาวิจัยผลกระทบการดำเนินงาน เพื่อนำมาปรับปรุง นโยบาย และการดำเนินงาน 3. ติดตามและประเมินผลนโยบาย และการดำเนินงาน

7  การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย  การให้บริการอย่างครอบคลุม  การบำบัดที่มีมาตรฐาน  นโยบาย  ความร่วมมือ  ความยั่งยืน page 7


ดาวน์โหลด ppt ลาวัลย์ สาโรวาท มูลนิธิพีเอสไอ สมัชชากพอ. ชาติ ประจำปี 2554 25 -27 มกราคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google