งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เด็กท้อง … จัดการ เชิงบวกได้. ข้อเสนอแนะต่อการจัดการ กรณีเด็กท้องให้เรียนต่อ การระดมความเห็นจากวงน้ำชา ๑๓ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เด็กท้อง … จัดการ เชิงบวกได้. ข้อเสนอแนะต่อการจัดการ กรณีเด็กท้องให้เรียนต่อ การระดมความเห็นจากวงน้ำชา ๑๓ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๑."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เด็กท้อง … จัดการ เชิงบวกได้

2 ข้อเสนอแนะต่อการจัดการ กรณีเด็กท้องให้เรียนต่อ การระดมความเห็นจากวงน้ำชา ๑๓ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๑

3 การจัดการของโรงเรียน และครู (1) สร้างสัมพันธภาพให้เด็กเกิดความไว้วางใจกล้า พูดคุยเรื่องละเอียดอ่อน ปรึกษาผู้บริหารเพื่อหาทางออกร่วมกัน ปรึกษาผู้ปกครอง ( ความเห็นแบ่งเป็นสองทาง คือไม่ว่ากรณีไดๆก็ต้องบอกผู้ปกครอง และต้อง ยึดการตัดสินใจของเด็ก ) สื่อสารกับเด็กหาสาเหตุ ความต้องการ เพื่อ หาทางออกในการแก้ไขปัญหา สื่อสารกับเด็กทั้งโรงเรียนให้รับรู้ว่าโรงเรียนมี นโยบายให้ความช่วยเหลือในเรื่องนี้อย่างไม่เป็น ทางการ

4 เคารพการตัดสินใจของเด็กต่อการแก้ไขปัญหา อดทนใจเย็นเพื่อให้เด็กได้คิดและตัดสินใจเอง ทำให้เด็กมั่นใจว่าครู และโรงเรียนให้การ สนับสนุนในการเรียนต่อ สนับสนุนให้เด็กเกิดความมั่นใจในการกลับมาใช้ ชีวิตในสภาพแวดล้อมเดิม จัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการ กลับมาใช้ชีวิตของเด็ก สร้างโอกาสการเรียนรู้เชิงบวกให้กับเพื่อน นักเรียนในโรงเรียน ( ในกรณีที่เด็กพร้อมจะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ) การจัดการของโรงเรียน และครู (2)

5 ทำให้เพื่อนนักเรียนได้เข้าใจและเปิดเผย ความลับ เพื่อนครูไม่ควรซักไซ้ หรือพูดคุยให้เป็นประเด็น ใหญ่โต จัดกระบวนการ / กิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจใน ประเด็นปัญหาและแนวทางการจัดการแก่ ผู้บริหาร โรงเรียนไม่สร้างเงื่อนไข หรือความกดดันกับ เด็กในเรื่องการกลับมาเรียนต่อ ประสานงานส่งต่อกับหน่วยงานให้ความ ช่วยเหลือ พร้อมหาข้อมูลที่รอบด้านให้กับเด็ก ไม่ว่าจะตั้งครรภ์ต่อ หรือยุติการตั้งครรภ์ การจัดการของโรงเรียน และครู (3)

6 การให้โอกาสทางการศึกษา เรียนในโรงเรียนเดิมปรับรูปแบบการเรียน การสอนให้เหมาะกับเด็ก โดยที่เด็กสามารถลา พักชั่วคราว แต่สามารถจบได้พร้อมเพื่อน จัดหลักสูตรพิเศษ เช่นให้เรียนเองที่บ้านคล้าย Home School โรงเรียนสองทางเลือกเป็นโรงเรียนเฉพาะ สำหรับเด็กที่เผชิญปัญหาวิกฤติไม่สามารถ เรียนในสถานที่เดิมได้ เปลี่ยนสถานที่เรียนโดยคำนึงถึงความต้องการ และความจำเป็นของเด็ก

7 ข้อเสนอแนะอื่นๆ สร้างความเข้าใจเรื่องโอกาสทางการศึกษากับ พ่อแม่ / ผู้ปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการ ศึกษา สื่อสารกับผู้ปกครองให้ทราบเรื่องนโยบายการ ช่วยเหลือเด็กท้องด้วยวิธีการจัดการเชิงบวก การจักการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา และให้ข้อมูล เรื่องการคุมกำเนิด ทำให้ระบบดูแลช่วยเหลือเด็กมีความเข็มแข็ง โดยไม่มุ่งเน้นเรื่องระเบียบวินัย ครูควรมีข้อมูลแหล่งบริการสุขภาพ และอนามัย เจริญพันธ์ ขยายแนวคิด ทัศนะเรื่องเพศศึกษารอบด้าน การพัฒนาเยาวชนเชิงบวกในสถานศึกษา

8 ข้อสังเกต ! เด็กที่ท้องไม่พร้อมและไม่ สามารถกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ได้ มีโอกาสท้องไม่พร้อมซ้ำและ เกิดจากผู้ชายคนใหม่ “ ประสบการณ์จากการทำงานของสังคมสงเคราะห์ ในคลินิกวัยรุ่น ”

9 “ การท้องในวัยเรียนเป็นอุบัติเหตุของชีวิต เหมือน จักรยานล้ม ซึ่งสามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้ ” “ ให้คิดว่าถ้ามันเกิดขึ้นกับลูกของเรา เราจะอยาก ให้ลูกเราต้องออกจากโรงเรียนหรือเปล่า ” ส่วนหนึ่งจากบทสนทนาในวงน้ำชาระคมความเห็นเด็ก ท้องจัดการเรียนต่อได้อย่างไร

10 ในการทำแท้งพระองค์ไม่ทรงทราบในด้านกฎหมาย แต่ทรงเห็นว่าถ้ามี กฎหมายทำแท้งก็จะดี ทรงตรัสว่า “ในทางพระแล้ว การทำแท้งถือว่าเป็นบาป แต่การให้โอกาสทำแท้งเป็นการ ช่วยเหลือผู้หญิงที่เคราะห์ร้ายได้ เพราะการทำแท้งที่ทำอย่างลับๆ เป็น อันตรายทั้งแม่และลูก ดังนั้นผู้ที่ผิดพลาดไปชีวิตควรเริ่มต้นใหม่ได้” พระราชเสาวนีย์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ 30 สิงหาคม 2523


ดาวน์โหลด ppt เด็กท้อง … จัดการ เชิงบวกได้. ข้อเสนอแนะต่อการจัดการ กรณีเด็กท้องให้เรียนต่อ การระดมความเห็นจากวงน้ำชา ๑๓ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google