งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แบบคำร้องและแบบคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แบบคำร้องและแบบคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แบบคำร้องและแบบคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 6 กรกฎาคม 2554

2 สรุปสาระสำคัญ 1. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2554

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
1. คำร้องที่ผู้รับงานไปทำที่บ้านหรือทายาทยื่นต่อพนักงานตรวจแรงงานเพื่อดำเนินการในกรณีที่ผู้จ้างงานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเกี่ยวกับสิทธิได้รับเงินอย่างหนึ่งอย่างใด ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ ให้เป็นไปตามแบบ รน. 1 ท้ายประกาศ 2. คำสั่งพนักงานตรวจแรงงานซึ่งวินิจฉัยสั่งการตามคำร้องของผู้รับงานไปทำที่บ้านหรือทายาทในข้อ 1 (การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ) ให้เป็นไปตามแบบ รน. 2 ท้ายประกาศนี้

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
เอกสารแนบท้าย 1. คำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ (แบบ รน. 1) 2. คำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน (ระบุชื่อสำนักงานของพนักงานตรวจแรงงาน) (แบบ รน. 2)

5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แบบคำร้องและแบบคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google