งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อ การประหยัดพลังงาน ( ฉบับที่ 10) พ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  เพื่อให้การสนับสนุนการดำเนินการขอรับ สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับ เงินที่ได้จ่ายเพื่อเป็นการได้มาซึ่ง ทรัพย์สินประเภทวัสดุ อุปกรณ์ หรือ เครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัด พลังงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 1. ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือ เครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานที่ ผ่านหลักเกณฑ์ตามข้อ 1 ของประกาศฯ ( ฉบับ ที่ 1) และข้อ 1 ของประกาศฯ ( ฉบับที่ 3) ตาม รายละเอียดเอกสารแนบท้าย - ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ตู้เย็น จำนวน 8 ยี่ห้อ 34 รุ่น - ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องปรับอากาศ จำนวน 19 ยี่ห้อ 73 รุ่น - ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 พัดลมไฟฟ้า จำนวน 6 ยี่ห้อ 10 รุ่น - ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 หลอดผอม เบอร์ 5 จำนวน 5 ยี่ห้อ 11 รุ่น - ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 หลอด คอมแพคฟลูออเรสเซนต์ จำนวน 3 ยี่ห้อ 26 รุ่น

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ - ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 บัลลาสต์ อิเล็กทรอนิกส์ เบอร์ 5 จำนวน 1 ยี่ห้อ 4 รุ่น - ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 หม้อหุงข้าว ไฟฟ้า จำนวน 1 ยี่ห้อ 1 รุ่น - ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 - โคมไฟฟ้า จำนวน 1 ยี่ห้อ 3 รุ่น - ข้อมูลกระจก จำนวน 1 ยี่ห้อ 1 รุ่น - ข้อมูลเครื่องทำนํ้าเย็นสำหรับระบบปรับอากาศที่ มีประสิทธิภาพสูง จำนวน 4 ยี่ห้อ 221 รุ่น ให้สำรวจดูในองค์กรว่ามีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร ตัวไหนที่เข้าข่ายการประหยัดพลังงานที่ได้ ประกาศไว้ในฉบับนี้บ้าง ถ้ามีการติดตั้งใหม่ให้ พิจารณาตามที่ประกาศในกฎหมายฉบับนี้

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google