งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนภาพ KEY PROCESS หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุทธศาสตร์ที่1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนภาพ KEY PROCESS หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุทธศาสตร์ที่1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนภาพ KEY PROCESS หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุทธศาสตร์ที่1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน โครงการ พัฒนาบำรุงรักษาและปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่าย วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบเครือข่ายให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ RMUTTO-ERM 1 2.รวบรวมข้อมูล 3.จัดทำแผนดำเนินการ 1.สำรวจสภาพอุปกรณ์เครือข่าย 4.ดำเนินการตามแผน 6.จัดทำแผนบำรุงรักษาและติดตามผล 5.ตรวจสอบและทดลองใช้ วันที่ประเมิน

2 แผนภาพ OBJECTIVES หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน โครงการ พัฒนาบำรุงรักษาและปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่าย วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบเครือข่ายให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ RMUTTO-ERM 2 2.1 เพื่อเก็บข้อมูลและปัญหา 1.1 ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ และสภาพการทำงาน 2.รวบรวมข้อมูล 3.1 เพื่อจัดทำงบประมาณ 3.จัดทำแผนดำเนินการ 3.2 เพื่อจัดทำแผนดำเนินงาน 1.สำรวจสภาพอุปกรณ์เครือข่าย 4.1 ปฏิบัติการตามแผน 4.ดำเนินการตามแผน 6.จัดทำแผนบำรุงรักษาและติดตามผล 5.ตรวจสอบและทดลองใช้ 6.1 เพื่อกำหนดตารางบำรุงรักษา 5.1 เพื่อทดสอบความพร้อมและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ วันที่ประเมิน

3 แผนภาพ RISK MAP หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน โครงการ พัฒนาบำรุงรักษาและปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่าย วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบเครือข่ายให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ RMUTTO-ERM 3 2.1 ไม่ทราบข้อมูลและปัญหา 1.1 ไม่ทราบสภาพอุปกรณ์ และสภาพการทำงาน 2.รวบรวมข้อมูล 3.1 ไม่มีแนวนทางในการดำเนินการ 3.จัดทำแผนดำเนินการ 1.สำรวจสภาพอุปกรณ์เครือข่าย 4.1 ดำเนินการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 4.ดำเนินการตามแผน 6.จัดทำแผนบำรุงรักษาและติดตามผล 5.ตรวจสอบและทดลองใช้ 6.1 ไม่มีแนวทางในการบำรุงรักษา 5.1 เกิดความผิดพลาดในการใช้งาน 6.2 ไม่ทราบผลสัมฤทธิ์ วันที่ประเมิน

4 เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
RMUTTO-ERM 4 เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับ โอกาสที่จะเกิด คำอธิบาย 5 4 3 2 1 สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ มีโอกาสเกิดบางครั้ง มีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น เกณฑ์มาตรฐานการกำหนดค่าประเมินผลกระทบ ระดับ ผลกระทบ คำอธิบาย 5 4 3 2 1 รุนแรงที่สุด ค่อนข้างรุนแรง ปานกลาง น้อย น้อยมาก ใช้งานระบบไม่ได้ 90% ขึ้นไป ใช้งานระบบไม่ได้ 70% ใช้งานระบบไม่ได้ 50% ใช้งานระบบไม่ได้ 30% ใช้งานระบบไม่ได้ 10% วันที่ประเมิน

5 เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk ) ของ มทร.ตะวันออก
RMUTTO-ERM 5 5 , , , , , , , , สูงมาก 4 สูง 3 ปานกลาง ผลกระทบของความเสี่ยง น้อย 2 น้อยมาก 1 1 2 3 4 5 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หน่วยงาน โครงการ / กิจกรรม / กระบวนการ วันที่ประเมิน


ดาวน์โหลด ppt แผนภาพ KEY PROCESS หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุทธศาสตร์ที่1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google