งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อสังเกตและข้อควรปฏิบัติ ในการตรวจประเมินคุณภาพสถานศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อสังเกตและข้อควรปฏิบัติ ในการตรวจประเมินคุณภาพสถานศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อสังเกตและข้อควรปฏิบัติ ในการตรวจประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ข้อสังเกตและข้อควรปฏิบัติ ในการตรวจประเมินคุณภาพสถานศึกษา นางผ่องพรรณ จรัสจินดารัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

2 1. ครูที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้
1. ครูที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ไม่เข้าใจความหมายของตัวบ่งชี้ ไม่เข้าใจความหมายของความตระหนัก ความพยายาม ผลสัมฤทธิ์ วิธีการดำเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผล ตามตัวบ่งชี้ วิธีการเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้

3 2. ข้อมูลของสถานศึกษา ไม่ตรงกันระหว่างข้อมูลใน SAR กับการสรุปรายงาน
2. ข้อมูลของสถานศึกษา ไม่ตรงกันระหว่างข้อมูลใน SAR กับการสรุปรายงาน ฐานการคิดค่าร้อยละในตัวบ่งชี้

4 3. ศักยภาพผู้ประเมิน ความเข้าใจตัวบ่งชี้ มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ความเข้าใจตัวบ่งชี้ มาตรฐานการอาชีวศึกษา ความสามารถในการสืบค้นข้อมูล ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการอาชีวศึกษากับมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.

5 4. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในปีที่ผ่านมากับปีที่รับการตรวจประเมิน
ในตัวบ่งชี้ที่ไม่มีผลสัมฤทธิ์เปรียบเทียบกันได้ เช่น ตัวบ่งชี้ที่ ให้สรุปค่าผลคะแนนการพัฒนาเป็น 1 ในกรณี ที่ผลการประเมินตนเองได้ระดับ ดี และ พอใช้

6 4. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในปีที่ผ่านมากับปีที่รับการตรวจประเมิน
หากตัวบ่งชี้ในปีที่ผ่านมามีหลายตัว ให้ใช้ค่าฐานนิยมสรุประดับผลสัมฤทธิ์ แล้วนำไปเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธิ์ในปีที่รับการตรวจ จึงให้ค่าคะแนน

7 เช่น ในมาตรฐานเดิม ที่ 3 ผู้เรียนมีคุณธรรมฯ
ตัวบ่งชี้ที่ มีพฤติกรรมที่แสดงถึงความมีวินัยในการปฏิบัติงาน ตัวบ่งชี้ที่ รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ตัวบ่งชี้ที่ มีพฤติกรรมที่แสดงถึงความรัก ความภูมิใจและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพที่เรียน ตรงกับตัวบ่งชี้ที่ 5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

8 3.1 ผลการประเมิน ระดับดี 3.2 ผลการประเมิน ระดับพอใช้ 3.3 ผลการประเมิน ระดับพอใช้ สรุปผลการประเมิน ระดับพอใช้ ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลการประเมินระดับ ดี

9 5. การให้ค่าคะแนนในการดำเนินการ ของสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะ
5. การให้ค่าคะแนนในการดำเนินการ ของสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะ ในกรณีมาตรฐานที่ไม่มีข้อเสนอแนะ ให้ดู โครงการ กิจกรรม และการปฏิบัติงาน ที่ดำเนินการเพื่อผดุงให้สถานศึกษาบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานที่กำหนด


ดาวน์โหลด ppt ข้อสังเกตและข้อควรปฏิบัติ ในการตรวจประเมินคุณภาพสถานศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google