งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถาบันพระบรมราชชนกและวิทยาลัยในสังกัด ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ โรงเรมชลอินเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถาบันพระบรมราชชนกและวิทยาลัยในสังกัด ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ โรงเรมชลอินเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถาบันพระบรมราชชนกและวิทยาลัยในสังกัด ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ โรงเรมชลอินเตอร์

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข อาจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

3 วิถีแห่งองค์กรอัจฉริยะ ความสามารถในการรับข้อมูลข่าวสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร อาจไม่สำคัญเท่าความสามารถในการปรับตัว การเรียนรู้ การสร้างและการใช้ความรู้ ที่นำไปสู่การเพิ่มคุณค่าและมูลค่าขององค์กร ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช, ๒๕๕๐

4 วิถีแห่งองค์กรอัจฉริยะ Knowledge-based organization Knowledge-creating organization Value-added

5 วิถีแห่งองค์กรอัจฉริยะ Knowledge Body of knowledge Knowledge spiral Application of knowledge Leverage of knowledge Organization Intelligence

6 พัฒนาความสามารถสู่องค์กรอัจฉริยะ ๑. มีความมุ่งหมาย มุ่งมั่นที่ชัดเจน มั่นคง ไม่คลอนแคลน ๒. ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ๓. พัฒนาแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ ที่กลมกลืนกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร ๔. ภาวะผู้นำ และทีมแกนนำจัดการความรู้

7 พัฒนาความสามารถสู่องค์กรอัจฉริยะ ๕. จัดการความสัมพันธ์ระหว่างคน ๖. พัฒนาทักษะพื้นฐานของพนักงาน ๗. พัฒนาทักษะในการใช้ “ตัวช่วย” ต่อการจัดการความรู้ ๘. องค์กรที่ “ไร้กำแพง” ๙. บรรยากาศแห่งอิสรภาพ และบรรยากาศเชิงบวก

8 พัฒนาความสามารถสู่องค์กรอัจฉริยะ ๑๐. จัดการคนเก่ง จัดการขุมทรัพย์ทางปัญญา ๑๑. มีและใช้ระบบบันทึก “ขุมความรู้” และ “คลังความรู้” ๑๒. มีและใช้ระบบเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ

9 พัฒนาความสามารถสู่องค์กรอัจฉริยะ พัฒนาทักษะในการใช้ “ตัวช่วย” ต่อการจัดการความรู้ มีและใช้ระบบบันทึก “ขุมความรู้” และ “คลังความรู้” มีและใช้ระบบเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ

10 OI : Technological Integration Organization Intelligence Information Repository Network & Communities Community of Practice Technologies for Communication & Knowledge Sharing Technologies for Discovery & Creation Technologies for Managing Repositories

11 KM : Technological Integration Knowledge Management Document & Content Management Systems Search Engines e-Learning e-Discussion / Web board e-Meeting Systems & VDO Conference e-Broadcasting Groupware Weblog

12 KM & OI : Technological Integration Share Knowledge Distribute Knowledge Create Knowledge Capture & Codify Knowledge

13 KM & OI : Technological Integration Share Knowledge Distribute Knowledge Create Knowledge Capture & Codify Knowledge Group Collaboration Systems Groupware Intranet

14 KM & OI : Technological Integration Share Knowledge Distribute Knowledge Create Knowledge Capture & Codify Knowledge Office Systems Word Processing Desktop Publishing Electronics Calendars Desktop Databases

15 KM & OI : Technological Integration Share Knowledge Distribute Knowledge Create Knowledge Capture & Codify Knowledge Knowledge Work Systems Computer-Aided Design: CAD Virtual Reality Investment Workstations

16 KM & OI : Technological Integration Share Knowledge Distribute Knowledge Create Knowledge Capture & Codify Knowledge Artificial Intelligence Systems Expert Systems Neural Network Fuzzy Logic Genetic Algorithm Intelligent Agents

17 วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ prachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.prachyanun.com โทรศัพท์ 081 703 7515

18 วิทยากร อาจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมและกิจการพิเศษ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ panitaw@kmutnb.ac.th http://www.panitaw.com โทรศัพท์ 081 455 5741


ดาวน์โหลด ppt สถาบันพระบรมราชชนกและวิทยาลัยในสังกัด ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ โรงเรมชลอินเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google