งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติความเป็นมาของฐานข้อมูลและยกตัวอย่างโปรแกรมในการจัดการฐานข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติความเป็นมาของฐานข้อมูลและยกตัวอย่างโปรแกรมในการจัดการฐานข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประวัติความเป็นมาของฐานข้อมูลและยกตัวอย่างโปรแกรมในการจัดการฐานข้อมูล

2 ปัญหาของระบบแฟ้มข้อมูล
ความซ้ำซ้อนของข้อมูล ปัญหาจากการเพิ่ม, ลบ, แก้ไข ข้อมูล

3 โครงสร้างของข้อมูล (Data Structure)

4 ความสัมพันธ์ 1. ความสัมพันธ์ของข้อมูลแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (one to one) สมมุติ ข้อมูลนักศึกษา กับหัวหน้าห้อง นักศึกษา 1 คน จะเป็นหัวหน้าห้องได้ห้องเดียวเท่านั้น 2. ความสัมพันธ์ของข้อมูลแบบหนึ่งต่อกลุ่ม (one to many) ข้อมูลนักศึกษากับสาขาวิชา สาขาวิชา 1 สาขา สามารถมีนักศึกษา สังกัดอยู่ได้หลายคน 3. แบบกลุ่มต่อกลุ่ม (many to many) พนักงานขาย กับลูกค้า

5 1. นอร์มัลไลเซชัน (Normalization)
ปัญหาในด้านการปรับปรุงข้อมูล (Update Anomaly) ปัญหาในด้านการเพิ่มเติมข้อมูล (Insert Anomaly) ปัญหาในการลบข้อมูล (Delete Anomaly)

6 รูปแบบของนอร์มัล 1. รูปแบบนอร์มัล ระดับที่ 1 (First Normal Form : 1NF)
2. รูปแบบนอร์มัล ระดับที่ 2 (Second Normal Form : 2NF) 3. รูปแบบนอร์มัล ระดับที่ 3 (Third Normal Form : 3NF) 4. รูปแบบนอร์มัลของบอยส์และคอดด์ (Boyce/Codd Normal Form : BCNF) 5. รูปแบบนอร์มัล ระดับที่ 4 (Fourth Normal Form : 4NF) 6. รูปแบบนอร์มัล ระดับที่ 5 (Fifth Normal Form : 5NF)


ดาวน์โหลด ppt ประวัติความเป็นมาของฐานข้อมูลและยกตัวอย่างโปรแกรมในการจัดการฐานข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google