งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CSC420 Operating Systems ผู้สอน : อ.สุรชัย ดียิ่ง ห้องเรียน : 5-357

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CSC420 Operating Systems ผู้สอน : อ.สุรชัย ดียิ่ง ห้องเรียน : 5-357"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CSC420 Operating Systems ผู้สอน : อ.สุรชัย ดียิ่ง ห้องเรียน : 5-357
วันเวลาเรียน : พฤหัส – น. Motto : คิดเป็น สำคัญกว่า รู้มาก รู้เทคนิคที่คนอื่นคิดไว้ ก็ไม่สู้คิดวิธีการได้เองนะจะบอกให้

2 ครั้งที่ 1 แนะนำรายวิชา
หัวข้อที่จะกล่าวถึงในวันนี้ วิชานี้เรียนเกี่ยวกับอะไร ประโยชน์ และแนวทางประกอบอาชีพ การวัดผลของวิชานี้ กติกาการเรียนและการส่งงาน Operating Systems คืออะไร องค์ประกอบของ Operating Systems

3 CSC420 เรียนเกี่ยวกับอะไร
CSC420 เรียนเกี่ยวกับองค์ประกอบ หน้าที่ โครงสร้าง วิธีการทำงานของ operating systems โดยจะเรียนในมุมมองของผู้เขียน OS ไม่ใช่ผู้ใช้งาน OS และจะเรียนหลักการทั่วไปของ OS ไม่เฉพาะเจาะจงลงไปว่าเป็น OS ตัวใด แต่จะมีกล่าวถึงตัวอย่างของ OS เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น วิชา OS ไม่ใช่วิชาที่เรียนรู้การใช้งาน OS วิชา OS ไม่ใช่วิชา Windows หรือวิชา Linux

4 ประโยชน์และแนวทางประกอบอาชีพ
เมื่อเราเรียนรู้จนเข้าใจโครงสร้าง วิธีการทำงาน ทำให้เราเข้าใจลึกซึ้งมองเห็นภาพกระบวนการขั้นตอนของ OS ถ้าเราพบปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน OS เราจะสามารถวิเคราะห์ถึงปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถุกต้อง จากความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง เราสามารถเขียนโปรแกรมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเหมาะกับ OS และระบบคอมพิวเตอร์ได้ สามารถเขียนโปรแกรมสนับสนุนการทำงานของ OS สามารถเลือก software ที่เหมาะสมกับ OS

5 แนวทางประกอบอาชีพ System Engineer System Supporter
System Administrator System Programmer System Analyst (ที่ออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ) Programmer (ที่เขียนโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ) ผู้บริหารและตำแหน่งงานอื่นๆ ที่รู้จักเลือกใช้ OS และ software สามารถตัดสินใจในปัญหาต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ

6 การวัดผล สอบ Midterm + Final 60%
Quiz กิจกรรมในห้องเรียน การบ้านที่สั่งในห้อง 20% โปรแกรม 10% นำเสนอรายงานการออกแบบ OS 10%

7 โปรแกรม 10% ต้องเขียนบน server itnet.rsu.ac.th เท่านั้น
ส่งได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงก่อนสอบ midterm 1 วัน ส่งหลังจากนั้นคะแนนจะลดลงสัปดาห์ละ 1 คนแนน (รวมปิดเทอม) การส่งงานนักศึกษาต้องเขียนโปรแกรมใหม่หมด โดยห้ามจดโปรแกรมเข้าไป อนุญาตให้ดูได้เฉพาะรูปแบบคำสั่ง (syntax) เท่านั้น เขียนได้ ได้ 10 (ยกเว้นกรณีเลยกำหนด) เขียนไม่ได้ ได้ 0

8 รายงานการออกแบบ OS 10% เป็นงานกลุ่มแต่ให้คะแนนรายบุคคล
ให้นักศึกษาแบ่งเป็น 6 กลุ่ม ส่งรายชื่อให้อาจารย์สัปดาห์หน้า คะแนนบางส่วน(ไม่รวม 10% นี้) จะอยู่ในกิจกรรมในห้อง หัวข้อรายงานคือให้นักศึกษาออกแบบ OS ขึ้นมา 1 ตัว กำหนดนำเสนอรายงานทีละกลุ่มคือสองสัปดาห์สุดท้ายของวิชา นักศึกษาต้องส่งรายงานเป็นรูปเล่มด้วย เนื่องจากให้คะแนนเป็นรายบุคคล ดังนั้นทุกคนต้องพุดและตอบคำถามให้ได้จึงจะมีคะแนน ยืนเฉยๆไม่มีคะแนน

9 กติกาการเรียนและส่งงาน
เมื่ออาจารย์มาถึงและเวลาเหมาะสม จะล็อกห้องและเช็คชื่อ ผู้ที่มาไม่ทันให้รอหน้าห้อง ระหว่างเรียนอาจมีกิจกรรม อาจารย์อาจเรียกนักศึกษาตามกลุ่มที่แบ่งไว้แล้วมานำเสนอหน้าห้อง ผู้ที่ไม่มาก็จะไม่ได้คะแนนในส่วนนั้น เมื่อเรียนเนื้อหาเสร็จจะมี quiz ทุกครั้ง ให้นักศึกษาเตรียมกระดาษมาเอง เมื่อ quiz เสร็จให้นักศึกษาเข้าแถวส่ง คนที่ส่งแล้วให้ออกนอกห้องไปเลย กรณีต้องการถามอาจารย์ให้รอเพื่อนออกนอกห้องหมดก่อน

10 Operating Systems คืออะไร
? Windows ? Linux ? Solaris ? Unix ? Mac OS X ?

11 องค์ประกอบของ OS Boot process User Interface Devices Management
Memory Management Process Management Files Management Security Management Network Management


ดาวน์โหลด ppt CSC420 Operating Systems ผู้สอน : อ.สุรชัย ดียิ่ง ห้องเรียน : 5-357

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google