งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3 กรอบการบริหารงบ P&P ปี 2553 NPP &Central Procurement (15.17) NPP &Central Procurement (15.17) P&P Area based (รวม PP Community) (58.41) P&P Area based.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3 กรอบการบริหารงบ P&P ปี 2553 NPP &Central Procurement (15.17) NPP &Central Procurement (15.17) P&P Area based (รวม PP Community) (58.41) P&P Area based."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 3 กรอบการบริหารงบ P&P ปี 2553 NPP &Central Procurement (15.17) NPP &Central Procurement (15.17) P&P Area based (รวม PP Community) (58.41) P&P Area based (รวม PP Community) (58.41) P&P Expressed demand (125.64) P&P Expressed demand (125.64) P&P Capitation (199.22 บาทต่อหัวปชก.ทุกสิทธิ 64.446 ล้านคน) P&P Capitation (199.22 บาทต่อหัวปชก.ทุกสิทธิ 64.446 ล้านคน) Area problem (18.41+ ส่วนที่เหลือ จากกองทุน ตำบล) Area problem (18.41+ ส่วนที่เหลือ จากกองทุน ตำบล) กองทุน อปท. (40.00) กองทุน อปท. (40.00) Capitation (93.85) Capitation (93.85) Itemized 10 รายการ (31.79) Itemized 10 รายการ (31.79) หน่วย บริการ ประจำ หน่วยบริการ/ สถานพยาบาล/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยบริการ/ สถานพยาบาล/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Diff. by age group หักเงินเดือน คำนวณจาก 271.79 บาทต่อ ปชก.สิทธิ UC จำนวน 47.2397 ล้านคน

4 4 P&P Expressed demand – Itemized(1) กิจกรรม Total Target popราคากลาง (บาท) 1 ANC329,963 (คน) ทุกสิทธิANC ครั้งแรกอายุครรภ์<= 12 wk. 500 บาท/คน 131,985 (คน) เฉพาะสิทธิประกันสังคม (ส่งเงินไม่ครบ 7 เดือน) ANC ครั้งแรกรายละ 1,200 บาท ANC ครั้งต่อไปรายละ 400 บาท 2 PNC516,942 (คน) ยกเว้นสิทธิ ขรก. รายละ 150 บาท (ไม่รวมคัดกรองมะเร็งปากมดลูก) 3 FPเฉพาะสิทธิประกันสังคม & สวัสดิการราชการ (ยาเม็ด = 183,661 คน, ยาฉีด = 41,995 คน, ห่วง = 1,622 คน, ยาฝัง = 585 คน) ยาเม็ด = 40 บาท, ยาฉีด = 60 บาท, ห่วง = 500 บาท, ยาฝัง = 2,200 บาท (ต่อคนต่อครั้ง) 4 บริการวัคซีน EPI (ยกเว้น OPV) 10,359,009 (ครั้ง) ทุกสิทธิ 10 บาท/ dose(ครั้ง) (สำหรับค่าวัสดุการฉีด ส่วนวัคซีนเบิก จากสปสช.ตามระบบ VMI ) 5 การตรวจคัดกรอง TSH 659,927 (คน) ทุกสิทธิ - ตรวจคัดกรองครั้งแรก140 บาท/คน 6,599 (คน) ทุกสิทธิ - การตรวจยืนยัน 250 บาท/คน (ตรวจจากซีรั่ม) 6 การตรวจสุขภาพช่องปากในเด็กอายุ 6-12 ปี ทุกสิทธิ - การตรวจฟัน ป.1, ป.3, ป.62,400,000 (คน) 7บาท/คน - เคลือบหลุมร่องฟัน (Sealant) ป.1,ป.6 1)เป้าหมาย 50 % ในเด็ก ป. 1 =400,000 คน 2)เป้าหมาย 20 % ในเด็ก ป.6 =160,000 คน รวม 560,000 คนๆ 2 ซี่ 130 บาท/ชี่

5 5 P&P Expressed demand – Itemized(2) กิจกรรม Total Target popราคากลาง (บาท) 7 ตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยง 4 โรค DM HT Stroke Obesity (confirm screening) 4,400,000 ทุกสิทธิ 50 บาท/คน 8 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรค DM,HT,Stroke,Obesity 200,000 ทุกสิทธิ < 2000 บาท/คน 9 คัดกรองมะเร็งปากมดลูกเฉพาะ สิทธิ UC & SSS - คัดกรองด้วยวิธี VIA100,00070 บาท/คน -จี้เย็น3,000 160 บาท/คน -คัดกรองด้วยวิธี Pap Smear1,991,600250 บาท/คน 10 ตรวจคัดกรองและประเมินโรคซึมเศร้าใน ผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 5 โรค 1.ประเมินภาวะซึมเศร้า (ด้วยแบบ 9 คำถาม เมื่อผลการคัดกรองด้วย 2 คำถาม+ve) 2. ประเมินการฆ่าตัวตายด้วยแบบ 8 คำถาม เมื่อคะแนนการประเมิน 9 คำถาม >=7) 3.ให้สุขภาพจิตศึกษาปรับเปลี่ยนความคิดและ พฤติกรรมในรายที่ผล 9Q,8Q +ve และส่งต่อ เพื่อการบำบัดรักษา 148,800 ทุกสิทธิ 300 บาท/ราย 4. ติดตามประเมินด้วย 9Q และ/หรือ 8Q อย่างต่อเนืองทุกเดือนอย่าง น้อย 4 ครั้ง

6

7

8

9

10

11

12

13 หน่วยบริการ PCU หรือ รพ. นำเข้าจาก 18 แฟ้ม คัดกรอง ส่งออกเป็น TXT file นำเข้าจาก TXT file อินเทอร์เน็ต

14

15

16

17

18

19

20 แก้ไข file php.ini (c:\windows) extension=php_gd2.dll ;extension=php_oci8.dll extension=php_zip.dll

21 1. แก้ไข file dbpress.php (c:\AppServ\www\depression\Connections\) $hostname_depress = "localhost"; $database_depress = "depression"; $username_depress = “???????"; $password_depress = “???????"; 2. แก้ไข file DBConn.php (c:\AppServ\www\depression\include\)

22 [root@lock]# chmod -R 755 /var/www/html/depression [root@lock]# chmod -R 777 /var/www/html/depression/tools/upload/ [root@lock]# chmod -R 777 /var/www/html/depression/tools/upload/unzip/ [root@lock]# chmod -R 777 /var/www/html/depression/tools/upload/unzip/export/ [root@lock]# chmod -R 777 /var/www/html/depression/tools/upload/hoscode/

23

24

25

26

27

28

29


ดาวน์โหลด ppt 3 กรอบการบริหารงบ P&P ปี 2553 NPP &Central Procurement (15.17) NPP &Central Procurement (15.17) P&P Area based (รวม PP Community) (58.41) P&P Area based.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google