งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเด็นการประเมิน : คุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัด : 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเด็นการประเมิน : คุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัด : 3"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเด็นการประเมิน : คุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัด : 3
ประเด็นการประเมิน : คุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัด : 3.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

2 น้ำหนัก : ร้อยละ Line Staff Line & Staff 5 4

3 นิยาม การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานผู้รับบริการ หมายถึง การสำรวจความพึงพอใจจากประชาชนผู้มารับบริการโดยตรงหรือบุคลากรจากหน่วยงาน/ส่วนราชการ ทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานครที่หน่วยงานนั้นให้บริการ

4 ประเด็นในการสำรวจ ได้แก่ 1.ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ความพึงพอใจด้านการบริการผ่านทางระบบ -อิเล็กทรอนิกส์ ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของหน่วยงาน ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาของหน่วยงาน ฯลฯ

5 จำนวนครั้งของการสำรวจความพึงพอใจฯ
สูตรการคำนวน ผลคะแนนสำรวจความพึงพอใจฯ ครั้งที่ 1 + ผลคะแนนสำรวจความพึงพอใจฯ ครั้งที่ 2 จำนวนครั้งของการสำรวจความพึงพอใจฯ

6 เกณฑ์การให้คะแนน *** คำนวนเป็น ระดับคะแนน 1 – 5
คะแนนที่ได้เป็นไปตามค่าเฉลี่ยผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ทั้ง 2 ครั้ง คือ การนำผลคะแนนสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 1 รวมกับ ผลคะแนนสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 2 หาร 2 และใช้ทศนิยม 3 ตำแหน่ง

7 สรุป 1.การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานผู้รับบริการ จะดำเนินการ 2 ครั้ง และคิดผลคะแนนเป็นไปตามค่าเฉลี่ยผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ทั้ง 2 ครั้ง การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในปี 2557จะร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ได้แก่ สถาบันทาง -การศึกษา เป็นผู้สำรวจและประเมินผล


ดาวน์โหลด ppt ประเด็นการประเมิน : คุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัด : 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google