งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
สื่อประกอบการเรียนการสอน เรื่อง สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้จัดทำ นางสาวนิตยา ดวงโสมา ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3

2 วัตถุประสงค์ อธิบายลักษณะโครงสร้างของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังได้
จำแนกประเภทของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังได้ บอกประโยชน์และโทษ ของสัตว์ไม่มีกระดูก สันหลังที่มีต่อมนุษย์

3 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ลักษณะโดยทั่วไป ไม่มีโครงกระดูกภายในลำตัว มีขนาดเล็ก มีจำนวนขามาก มีการเคลื่อนที่แตกต่างกัน

4 ประเภทของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

5 พวกฟองน้ำ (Phylum Porifera)
ลักษณะทั่วไป ลำตัวเป็นโพรง มีรูพรุนทั่วตัว มีหนามหรือเส้นใยเป็น โครงค้ำจุนร่างกาย ไม่มีระบบประสาท การสืบพันธุ์ แบบอาศัยเพศ ไม่อาศัยเพศ

6 พวกสัตว์ลำตัวมีโพรง (Phylum Coelenterata)
ลักษณะทั่วไป ลักษณะรูปร่าง มีเข็มพิษไว้ป้องกันตัวและจับเหยื่อ ทางเดินอาหารไม่สมบูรณ์ การสืบพันธุ์ แบบอาศัยเพศ ไม่อาศัยเพศ

7 พวกหนอนตัวแบน (Phylum Platyhelminthes)
ลักษณะสำคัญ มีลำตัวแบนยาว มีปาก แต่ไม่มีทวารหนัก ไม่มีระบบหมุนเวียนเลือด สืบพันธุ์ได้ทั้งแบบอาศัย เพศและไม่อาศัยเพศ ดำรงชีวิตเป็นปรสิต

8 หนอนตัวกลม (Phylum Nematoda)
ลักษณะทั่วไป ลำตัวกลมยาว ผิวเรียบ ไม่เป็นปล้อง มีปากและทวารหนัก ไม่มีระบบเลือด เพศผู้และเพศเมียแยกกัน สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ การดำรงชีวิตแบบปรสิต

9 พวกลำตัวป็นปล้อง (Phylum Annelida)
ลักษณะทั่วไป ลำตัวกลมยาว คล้ายวงแหวน ระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิด มีระบบประสาท และระบบทางเดินอาหาร การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ

10 พวกมีขาเป็นปล้อง (Phylum Arthropoda)
ลักษณะทั่วไป ลำตัวแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง มีระบบหมุนเวียนเลือด มีระบบประสาท มีระบบทางเดินอาหารที่สมบูรณ์ สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ

11 พวกหอยและหมึกทะเล (Phylum Mollusca)
ลักษณะทั่วไป ลำตัวนิ่ม ไม่แบ่งปล้อง หายใจด้วยปอดและผิวหนัง การสืบพันธุ์โดยอาศัยเพศ มีไต 1 คู่เป็นอวัยวะ ขับถ่าย

12 สัตว์ทะเลผิวขรุขระ (Phylum Echinodermata)
ลักษณะทั่วไป ผิวลำตัวมักหยาบ ขรุขระ และแข็ง หายใจโดยใช้ปุ่มตามผิวหนัง สืบพันธุ์ได้ทั้งแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ

13 ประโยชน์และโทษของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ใช้เป็นอาหาร มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เป็นที่อยู่อาศัยและเลี้ยงตัวอ่อนของสัตว์น้ำ โทษ ดำรงชีวิตเป็นปรสิตในร่างกาย

14 แบบทดสอบ

15 คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 1. ลักษณะใดที่พบในแมลงทุกชนิด มีปีก 1 หรือ 2 คู่ มีเมตามอร์โฟซิสที่สมบูรณ์ มีระยางค์แบ่งเป็นข้อปล้อง มีระยางค์ คู่

16 2. สัตว์ชนิดใดที่มีการดำรงชีวิตแบบปรสิต
ฟองน้ำ ปลาหมึก ไส้เดือนดิน พยาธิตัวตืด

17 3. สัตว์จำพวกใดที่มีจำนวนมากที่สุดในโลก
พวกแมลง พวกฟองน้ำ พวกหอยและหมึก พวกหนอนตัวแบน

18 4. สัตว์ชนิดใดมีลักษณะร่างกายเป็นโพรงและมีรูพรุนทั่วตัว
ฟองน้ำ ปะการัง พยาธิปากขอ แมงกะพรุน

19 5. สัตว์ในกลุ่มใดที่นับว่ามีความสำคัญต่อระบบนิเวศใต้น้ำมากที่สุด
พวกลำตัวมีโพรง พวกลำตัวขรุขระ หอยและหมึก พวกฟองน้ำ

20 Good luck See you again next time.


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google